Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 461266-2021

13/09/2021    S177

Polska-Łęczna: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2021/S 177-461266

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 142-377265)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Adres pocztowy: ul. Krasnystawska 52
Miejscowość: Łęczna
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21 010
Państwo: Polska
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Tel.: +48 817526315
Faks: +48 817526301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.powiatleczynski.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/11/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w miejsce wskazane przez SP ZOZ w Łęcznej, podzielony na 59 zestawów;

Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ.

3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3.4. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór.

3.5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,

z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 142-377265

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów na potwierdzenie zgodności

Z normą PN-EN13795, karty danych technicznych wystawionych przez producenta w zakresie zestawu nr: 17,26,27,28,29.

3. Wykonawca przedstawi próbki, opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których

Powinno być:

10.6.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów wraz z ofertą na potwierdzenie zgodności z normą PN-EN13795, karty danych technicznych wystawionych przez producenta w zakresie zestawu nr: 17,26,27,28,29.

10.6.2. Wykonawca przedstawi opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Sekcja IV: Procedu
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/09/2021
Powinno być:
Data: 22/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/09/2021
Powinno być:
Data: 22/09/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Sekcja IV: Procedura
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/11/2021
Powinno być:
Data: 20/12/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: