Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 461331-2019

02/10/2019    S190

België-Antwerpen: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2019/S 190-461331

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 172-418836)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: Stefaan Rosseeuw
E-mail: stefaan.rosseeuw@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 37302553
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351581

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen

Referentienummer: Maritieme Toegang-01022-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Renovatie van de deuren en deurkamers 1, 2 en 3, ombouwen en vernieuwen van de omloopschuiven en vernieuwen van de bovenrolwagens van de Boudewijnsluis in de Haven van Antwerpen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-418836

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

'Terechtwijzend bericht 03 d.d. 27.9.2019' toegevoegd, evenals 4 plannen:

— '16EF 4353_Wegenis rond deurkamers 1en 2.pdf',

— 'SLBOS-EL-005.pdf',

— '16EF 4354_Wegenis rond deurkamer 3.pdf',

— '16EF 4355_Voegvullingen.pdf'.