Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 461560-2021

13/09/2021    S177

Włochy-Livorno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

2021/S 177-461560

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO SPA
Krajowy numer identyfikacyjny: C.F. / P.IVA 01168310496
Adres pocztowy: VIA DELL'ARTIGIANATO 39/B
Miejscowość: LIVORNO
Kod NUTS: ITI16 Livorno
Kod pocztowy: 57121
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Dott.ssa Baldeschi L. - Dott. Bigongiari M. (Area Legale e Appalti Acquisti)
E-mail: aamps@postecert.it
Tel.: +39 0586416329/ +39 0586416310
Faks: +39 0586406033
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aamps.livorno.it
Adres profilu nabywcy: www.aamps.livorno.it
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.acquistinretepa.it
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO SPA
Krajowy numer identyfikacyjny: C.F. / P.IVA 01168310496
Adres pocztowy: VIA DELL'ARTIGIANATO 32
Miejscowość: LIVORNO
Kod NUTS: ITI16 Livorno
Kod pocztowy: 57121
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: p.i. Fabio Cecchi - Area Manutenzioni e Impianti
E-mail: aamps@postecert.it
Tel.: +39 0586416213
Faks: +39 0586406033
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aamps.livorno.it
Adres profilu nabywcy: www.aamps.livorno.it
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.acquistinretepa.it
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.acquistinretepa.it
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Procedura aperta per affidamento servizio manutenzione straordinaria apparati meccanici e carpenterie metalliche del TVR e Preselezionatore rifiuti da effettuarsi nel periodo di fermata degli impianti

Numer referencyjny: Pratica n.75 dell'anno 2021
II.1.2)Główny kod CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria degli apparati meccanici e delle carpenterie metalliche del Termovalorizzatore e del Preselezionatore rifiuti, da effettuarsi durante il periodo di fermata generale degli impianti.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITI16 Livorno
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sede impiantistica Aamps Spa via dell'Artigianato 32 Livorno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Servizio di manutenzione straordinaria degli apparati meccanici e delle carpenterie metalliche del Termovalorizzatore e del Preselezionatore rifiuti, da effettuarsi durante il periodo di fermata generale degli impianti.

Quantitativo stimato ore lavoro complessive ca. 13.000; forza lavoro massima stimata in presenza contemporanea ca. 20 unità; da ritenersi puramente orientativo per la presentazione dell'offerta e non costituisce alcun impegno per Aamps.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 605 769.50 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.1.6) Divisione in lotti: NO, motivazioni espresse nel Disciplinare di gara;

II.2.5) Aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis D.lgs. n.50/16;

II.2.6) Valore stimato dell'appalto (contratto a misura): € 605.769,50, di cui € 5.769,50 per oneri sicurezza da DUVRI.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Vedi documenti di gara.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;

tra gli altri l’OE dovrà possedere:

– certificazione UNI EN ISO 9001;

– certificazione UNI EN ISO 3834-2.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivi e pagamenti secondo quanto indicato nel capitolato.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Włoski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura aperta ai sensi degli artt.52, 58 e 60 D.lgs. n.50/16, con utilizzo sistema telematico ASP (Application Service Provider) disponibile su: www.acquistinretepa.it.

La prima seduta pubblica avverrà in via telematica a sistema ASP, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Le offerte vanno inviate per via telematica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it.

Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. È previsto il sopralluogo obbligatorio.

Il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall'A.N.AC è 88950478FD.

Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del D.lgs. n.50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto.

Aamps si riserva, in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio, il diritto di:

a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara;

b) non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità all'art.95 co.12 D.lgs. n.50/16;

c) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;

d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione della gara;

senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: TAR Toscana
Adres pocztowy: Via Ricasoli 40
Miejscowość: Firenze
Kod pocztowy: 50122
Państwo: Włochy
Tel.: +39 055267301
Faks: +39 05526730325
Adres internetowy: www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/2010 e s.m.i. .

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021