Leveringen - 461779-2018

20/10/2018    S203    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Laboratoriumreagentia

2018/S 203-461779

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bolnitsa „Lozenets“
Nationaal identificatienummer: 831901901
Postadres: gr. Sofiya, ul. „Kozyak“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Elena Dimitrova
E-mail: hq@uni-hospital.government.bg
Telefoon: +359 29607218
Fax: +359 29624771

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55

Adres van het kopersprofiel: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=168

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 426 684.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Плаки с чупещи се стрипове за определяне на МПК чрез разреждане в бульон и мануално отчитане; натоварени с концентрационен градиент (минимум 7 концентрации) на антибиотика в съответствие с ЕUCAST и т

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 460.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Допълнителни реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 237.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ELISA китове за вирусологична диагностика

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 433.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имуноблот-стрип тестове за потвърдителен метод на инфекциозни параметри, съвместими за работа с автоматизирана система ProfiBlot или еквивалентни

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 028.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за определяне за качествена детекция на антитела/антигени в серум, съвместими с аналoгичен анализатор miniVIDAS или еквивалентни

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 65 866.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мануални галерии за микробиологична идентификация и помощни реактиви към тях

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 806.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мануални идентификационни системи за система РЕМЕЛ или еквивалентни

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 888.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мануални идентификационни системи за система КРИСТАЛ или еквивалентни

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 918.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Антибиотични дискове - картуши, съвместими с ръчен диспенсер Disc Dispenser (Oxoid) или еквивалентни, опаковани в един стрип до 50 броя

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 274.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ленти с концентрационен градиент на антибиотик за тестване на МИК

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 420.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест китове за детекция на ензимна продукция, обуславяща различна степен резистентност. Китове, базирани на диско-дифузионен метод

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 960.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Антибиотични дискове за тестване на Антибиотична чувствителност на гъбички с клинична значимост

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 037.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хемокултури среди за инокулиране на кръв, съвместими с апарат BD BACTEC™ FX40 Blood Culture System или еквивалентни

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 902.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 068.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 188.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Среди за хемокултурa, за инокулиране на кръв или стерилни телесни течности, съвместими с апарат Bact/Alert 3D (Biomerieux) или еквивалентни

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 453.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Комплект за взимане на кръв

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 217.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за бърза идентификация на Антиген или Антитяло

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 568.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за детекция наличието на инфекция с Treponema pallidum

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 496.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за качествена детекция на вируси, базирани на имунохроматография

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 692.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за детекция на гастро-интестинални вирусни инфекции, базирани на имунохроматография в проба от фецес

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 440.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тестове за микробиология, базирани на латекс-аглутинационна реакция

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 325.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Епруветки

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 538.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест за доказване на Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (U.u.) и Mycoplasma hominis

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 316.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тампомни и среди за взимане на секрети. Единични метални и за еднократна употреба йозета

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи съвместими с апарат Pheonix M50 (BD) или еквивалентни

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 429.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи и реактиви съвместими със система Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 692.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактив за MALDI-MS или еквивалентни

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 375.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Химикали, необходими за работа с Microflex LT/SH MALDI-MS (Bruker Daltonics) или еквивалентни

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 832.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Бои и сетове за оцветявания

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 656.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Серуми за типизиране Listeria monocytogenes готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон 1 мл

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 663.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за бърза биохимична идентификация

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 020.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Молекулни ДНК маркери с отделно багрило за накапване

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 336.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ензими за молекулярна биология

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 706.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набори за PCR диагностика на полово предавани бактериални инфекции

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 158.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Серуми за типизиране на салмонели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон до 1 мл.

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 707.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Допълнителни Серуми за типизиране на салмонели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон до 1 мл.

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 513.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Серуми за типизиране на шигели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 011.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Серуми за типизиране на диарогенни ешерихия коли готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 785.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за изолиране на високомолекулна геномна ДНК

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 081.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Други реактиви и консумативи

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 190.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/10/2018