29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 461799-2023

28/07/2023    S144

Polska-Bestwina: Usługi związane z odpadami

2023/S 144-461799

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bestwina
Adres pocztowy: ul. Krakowska 111
Miejscowość: Bestwina
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 43-512
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Krywult
E-mail: przetargi@bestwina.pl
Tel.: +48 322157707
Faks: +48 322157712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bestwina.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bestwina.logintrade.net/zapytania_email,135419,8766370547ef4f8edb42c716b51aa79a.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK na terenie Gminy Bestwina w roku 2024

Numer referencyjny: ZFiŚ.271.10.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bestwina. Zam. podzielone zostało na dwie części: 1: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina.Zakres przedmiotowego zamówienia dla części 1 obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy,zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.Część 2: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Kaniowie. Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Kaniowie w terminie od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotowego zamówienia dla części 1 obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, transport oraz ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a.skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,

b.termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w czasie trwania umowy,

c.o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),

d.Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Kaniowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Kaniowie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach w terminie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Warunki skorzystania z prawa opcji:

a.skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,

b.termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w czasie trwania umowy,

c.o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),

d.Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dla części 1: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności tj. transportu odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Dla części 2: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności tj. transportu odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm).

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:część1 - oświadczenia o posiadaniu wpisu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.), do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy – prowadzonego przez Marszałka Województwa, umożliwiający prowadzenie działalności objętej niniejszym postępowaniem na terenie Gminy Bestwina, dotyczącym transportu odpadów, wraz z podaniem numeru rejestrowego. Część 2 - oświadczenie o posiadaniu wpisu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.), do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 w.w ustawy – prowadzonego przez Marszałka Województwa, umożliwiający prowadzenie działalności objętej niniejszym postępowaniem na terenie Gminy Bestwina, dotyczącym transportu odpadów wraz z podaniem numeru rejestrowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6) ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust.1ustawy Pzp. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy: a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy. Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)Informacji z KRK (w oryginale, jako dokument elektroniczny, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b)Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) c)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp.2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: a) Informacji z KRK, o której mowa w ppkt. 1 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed ich złożeniem; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy, o których mowa w ppkt. 2 stosuje się.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wyk. musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie: część 1: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina - 1 (jedno) zadanie polegające na usłudze odbioru i transportu lub usłudze odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych o łącznej masie odebranych odpadów w jednym roku (w 12 następujących po sobie miesiącach) w ilości minimum 2500 Mg. W przypadku usługi nadal wykonywanej Wyk. zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej. Część 2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w Kaniowie : 1 (jedno) zadanie polegające na usłudze odbioru i transportu odpadów lub usłudze odbioru, transportu i zagos. odpadów ze stacjonarnego PSZOK nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku usługi nadal wykonywanej Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: część 1:sam. ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. – 1szt.,sam. ciężarowy bezpylny typu śmieciarka dwukomorowa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. – 1szt.,sam. przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażony w urządzenie załadowcze HDS – 1 szt, sam. przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – 1 szt, sam. do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig hakowy lub bramowy – 1 szt,sam. przystosowany do odbierania odpadów z terenów trudno dostępnych (wąskie ulice, ograniczona nośność) – 1 szt, dla części 2:sam.przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażony w urządzenie załadowcze HDS – 1 szt,sam. przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych -1 szt,sam. przystosowany do odbioru odpadów niebezpiecznych – 1 szt, sam. do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig hakowy – 1 szt, sam. do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej wyposażony w dzwig bramowy-1 szt.część1 i część 2:wymagane jest wykazanie stosowania przez Wyk.certyfikowanych przez uprawnione jednostki certyfikacyjne, procedur zarządzania środowiskowego np. w oparciu o systemy zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub równoważnych z EMAS norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach.Wyk, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie,aktualnych na dzień ich złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: część 1 i 2-wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wyk. oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Część 1 i 2-Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wyk.w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Część 1 i 2 - wykaz środków zarządzania środ.Wymagane jest wykazanie stosowania przez Wykonawcę, certyfikowanych przez uprawnione jednostki certyfikacyjne, procedur zarządzania środ.np. w oparciu o systemy zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub równoważnych z EMAS norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach. Dołączyć zaśw.wydane przez podmiot działający zgodnie z prawem UE europejskimi lub międzynarodowymi normami dot. certyfikacji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 9 do SWZ dla części 1 oraz załącznik nr 9a do SWZ dla części 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 9 i załączniku nr 9a do SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXII SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/12/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Oferta musi być zabezpieczona wadium: dla części 1 zamówienia: 75 000,00 zł, dla części 2 zamówienia: 30 000,00 zł. Wymagania dotyczące wadium -Rozdział XIII SWZ. Wraz z oferta należy złożyć dokumenty określone w Rozdziale XIV SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

sierpień 2024

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę: 1)Oferta (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Zał. nr 1 do nin. SWZ dla zadania częściowego nr 1 oraz dla zadania częściowego nr 2,2)Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani złożyć oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do nin. SWZ,3)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 4)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (w oryginale,w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elek5)Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/7 z dnia 5.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej (ESPD): https://espd.uzp.gov.pl/ stanowiącego zał. nr 2 do nin. SWZ. 5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy) - wzór ośw. stanowi zał. nr 6 do nin. SWZ. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj: poprzez Platformę przetargową pod adresem:https://bestwina.logintrade.net/zapytania_email,135419,8766370547ef4f8edb42c716b51aa79a.html (bezpośredni link do postępowania) zwanej dalej zamiennie platformą przetargową,lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@bestwina.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze śr. ochr. prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Śr. ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy). 2.Śr.ochr. prawnej przysługują Wyk.oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zam. przepisów ustawy.3.Śr. ochr. prawnej wobec ogł. wszczynającego postęp. o udzielenie zam. oraz dok. zam. przysługują również org. wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsięb. 4.Odwołanie przysługuje na: 1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zam., podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wyk. lub konkursie, w tym na projektowane postan. umowy;2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wyk. lub konkursie, do której zam. był obowiązany na podstawie ustawy;3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 6.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pis. albo w formie elektr. albo w postaci elektr., z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektr., wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 7.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8.Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:" 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków kom. elektron. b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;2) w przypadku zam., których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków kom. elektr., b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:1)10 dni od dnia publikacji ogł. w Dz.U. Unii Europ. lub zamieszczenia dok. zam. na stronie internet., w przypadku zam., których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biulet.Zam. Publ. lub dok. zamówienia na stronie internet., w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 3. Odw.w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.9.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postęp. odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręg.w Warszawie – sądu zam.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2023