Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 461935-2021

13/09/2021    S177

Danmark-Hvalsø: Specialiseret personbefordring ad vej

2021/S 177-461935

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 48
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Kresten Gørtz
E-mail: krng@lejre.dk
Telefon: +45 92430408
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakter om visiteret kørsel af borgere i Lejre Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lejre Kommune udbyder en række kommunale kørsler inden for børne- og ældreområdet. Udbuddet omfatter to delaftaler:

• Delaftale A: Kørsel til specialskole og specialklasser

• Delaftale B: Kørsel til dagcentre og genoptræningscentre

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 29 283 600.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale A: Kørsel til specialskole og specialklasser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kørsel i delaftale A vil være befordring af højst 9 personer inkl. chaufføren, og kræver tilladelse i henhold til enten taxiloven eller universaltilladelse i henhold til forordning nr. 1073 af 21. oktober 2009.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten indeholder ordregivers sociale klausuler.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale B: Kørsel til dagcentre og genoptræningscentre

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kørsel i delaftale B vil være speciel rutekørsel og skal udføres med køretøjer, der kræver universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr. 1073 af 21. oktober 2009.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten indeholder Lejre Kommunes sociale klausuler.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 036-090154
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale A: Kørsel til specialskole og specialklasser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
17/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VBT A/S
CVR-nummer: 21416428
Postadresse: Farverland 1A
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: fse@vbt-as.dk
Telefon: +45 72100700
Internetadresse: http://www.vbt-as.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 795 000.00 DKK / Højeste bud: 9 030 000.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale B: Kørsel til dagcentre og genoptræningscentre

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
17/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VBT A/S
CVR-nummer: 21416428
Postadresse: Farverland 1A
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: fse@vbt-as.dk
Telefon: +45 72100700
Internetadresse: http://www.vbt-as.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 2 085 600.00 DKK / Højeste bud: 2 560 800.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021