Leveringen - 462002-2019

02/10/2019    S190

Polen-Wroclaw: Medische apparatuur

2019/S 190-462002

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-384687)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.usk.wroc.pl

Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni elektrofizjologii

Referentienummer: USK/DZP/PN-103/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni elektrofizjologii - 6 zadań szczegółowo opisanych w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384687

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: