Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 462301-2015

Afișează vizualizare compactă

31/12/2015    S253    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Italia-Parma: OC/EFSA/AMU/2015/04 – Formare cu privire la revizuirile sistematice sau la etape specifice ale revizuirilor sistematice pentru evaluarea riscurilor realizată de EFSA

2015/S 253-462301

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma PR
Cod poștal: 43126
Țară: Italia

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1250

Transmitere electronică a ofertelor și a cererilor de participare: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1250

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
OC/EFSA/AMU/2015/04 – Formare cu privire la revizuirile sistematice sau la etape specifice ale revizuirilor sistematice pentru evaluarea riscurilor realizată de EFSA.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 24: Servicii de învățământ și de formare profesională
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Autoritatea intenționează să selecteze un contractant care să asigure o serie de cursuri de formare adaptate cu privire la revizuirile sistematice (sau etape specifice ale revizuirilor sistematice) pentru evaluările științifice legate de alimente și hrana pentru animale.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

80510000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Tip de contract: contract direct.
Natura cheltuielilor: servicii.
Durata sarcinilor din contractele directe: 24 de luni de la intrarea în vigoare a contractului.
Informații privind bugetul: bugetul maxim de care dispune EFSA este de 330 000 EUR. Nu va fi luată în considerare pentru atribuirea contractului nicio ofertă care depășește această valoare maximă.
Valoarea estimată fără TVA: 330 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea dosarul licitației.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea dosarul licitației.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: conform detaliilor din partea 2 a caietului de sarcini disponibil online.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: conform detaliilor din partea 2 a caietului de sarcini disponibil online.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
conform detaliilor din partea 2 a caietului de sarcini disponibil online.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
„OC/EFSA/AMU/2015/04 – Formare cu privire la revizuirile sistematice sau la etape specifice ale revizuirilor sistematice pentru evaluarea riscurilor realizată de EFSA”.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.2.2016 - 14:30
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 3.3.2016 - 14:30

Locul:

sediul EFSA, Parma PR, Italia.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la ședința de deschidere poate participa câte 1 reprezentant legal din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1. În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac. În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1.

VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22.12.2015