TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 462313-2021

Submission deadline has been amended by:  539733-2021
13/09/2021    S177

Romania-Suceava: General construction work for pipelines

2021/S 177-462313

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ACET S.A. Suceava
National registration number: RO713519
Postal address: Strada: Eminescu Mihai, nr. 5
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720183
Country: Romania
Contact person: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telephone: +4 0230206315
Fax: +4 0230520941
Internet address(es):
Main address: http://www.acetsv.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127377
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei cod – SV – CL-18

Reference number: 16701/18.08.2021
II.1.2)Main CPV code
45231100 General construction work for pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

In cadrul contractul de lucrari „Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei” sunt propuse:

1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa:

Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m;

Obiect 2 – Gospodarie de apa, care include:

Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc;

Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu;

Sub-obiect 2.3 Statie de pompare;

Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada;

Obiect 3 – Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m;

Obiect 4 – Statii pompare apa potabila (2 buc.)

2. Lucrari in Sistemul de canalizare:

Obiect 5 – Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m;

Obiect 6 – Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m;

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 38 539 781.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42131390 Assemblies of valves
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232152 Pumping station construction work
45232154 Construction work of elevated tanks for drinking water
45232400 Sewer construction work
45232431 Wastewater pumping station
45310000 Electrical installation work
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

- Localitatea Mitocu Dragomirnei

- sediul ACET S.A. Suceava

- teritoriul judetului Suceava;

II.2.4)Description of the procurement:

In cadrul contractul de lucrari „Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei” sunt propuse:

1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa:

Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m;

Obiect 2 – Gospodarie de apa, care include:

Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc;

Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu;

Sub-obiect 2.3 Statie de pompare;

Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada;

Obiect 3 – Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m;

Obiect 4 – Statii pompare apa potabila (2 buc.)

2. Lucrari in Sistemul de canalizare:

Obiect 5 – Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m;

Obiect 6 – Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m;

Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de 559.923,00 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute.

Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 30 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Durata suplimentară a perioadei de garanție / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020

II.2.14)Additional information

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta.

Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență .

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 1: Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea 99/2016.

Nota 2:

In conformitate cu OUG 114/2020, ART. II, pct. 12 (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor."

Nota 3: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

1 .Stefan Groza- Director General

2. Rodica Nistor- Director Economic

3. Mircea Ovadiuc- Director Tehnic

4. Ion Postolache- Director POIM

5. Constantin Maierean – Președinte Consiliul de Administrație (CA)

6. Stelian Codau- Membru CA

7. Paul Ionuț Bota - Membru CA

8. Georgeta Dorneanu - Membru CA

9. Constantin Galan - Membru CA

10. Radu Nicolae Chisăliță, - Sef Serviciu UIP

11. Alina Nistor– Membru UIP

12. Niculina Blianca - Membru UIP

13. Bogdan Burcioagă - Membru UIP

14. Florin Popa - Membru UIP

15. Georgel Bucșineanu - Membru UIP

16. Ciprian Aron Fodor - Membru UIP

17. Oana David - Membru UIP

18. Iuliana Saghin - Membru UIP

19. Daniela Raluca Popa- Membru UIP

20. Bogdana Ioana Burcioagă - Membru UIP

21. Costel-Teodor Florea - Membru UIP

22. Cristian Avram - Membru UIP

23. Irina Șlemco - Membru UIP

24. Socaciu Claudia - Membru UIP

25. Bogdan Cristache - Membru UIP

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Pentru persoanele juridice straine:

Documente de confirmare:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do )

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicitării entitatii contractante.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri generale anuale pe ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 35.000.000,00 lei (sau echivalent).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dov. preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu inf. relevante, conf. art. 202-204 din Legea 99/2016. Doc. justif. care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urm. a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de of. clasat pe primul loc. Aceste doc. sunt: -Sit. fin. pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inreg. de org. competente sau orice doc. echiv. din care sa rezulte cifra de af. (ex. Rap. de audit fin. intocmite de entitati spec., sau balante de verificare asumate de op. ec., in cazul in care sit. aferente anului fin. incheiat nu au fost inca definitivate conf. prev. legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi op. ec. participa în comun la proc. de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia ec. si fin. se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare op. Ec. (of. unic / of. asociat) va completa campurile coresp. din DUAE cu privire la cap. ec. si fin. In cazul in care mai multi op. ec. participa in comun la proc. de atribuire, formularele si doc. solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca sit. fin. sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.Tert Sustinator: In cazul in care of. isi demonstreaza sit. ec. si fin. invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conf. art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii resp., completat conf. Formularului nr. 7 - Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia of. resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de doc. transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea fin. nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Nota 3: In cazul sit. fin. prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul prezentului contract, în valoare cumulată de minimum 30.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a maximum 5 contracte. Prin sintagma ,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, și/sau instalații de tratare a apei și/sau rezervoare de înmagazinare apă și/sau stații de pompare. Nota 1: Valoarea care va fi luata in calcul se va face in conformitate cu art. 13 alin (3)din Instructiunea2/2017 ANAP: „În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit”. Nota 2: Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro ). Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor, perioada aferenta experientei similare (ultimii 5 ani) se va extinde corespunzator cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) se va calcula in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea presedintelui ANAP nr. 2/2017. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3).

Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.55 alin.(2) din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE - Partea IV: Crit. de selectie, Sect. C: Cap. tehnica si prof. in DUAE (raspuns), rubrica "Pt. contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" de catre op. participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE tr. precizate de catre of. inf. cum ar fi: -obiectul contractului; -nr. si data contractului invocat drept exp. similara; -benef. FINAL acestuia si datele sale de contact; -caract. lucr. realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime; -data si nr. doc. de receptie; -ponderea si activ. pt. care a fost responsabil. In cazul in care of. a part. la contractul resp. in calitate de subcontractant, se va preciza ponderea si activ. pe care a indeplinit-o in aceasta calitate. Of. clasat pe primul loc dupa aplicarea crit. de atrib. va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea EC, certif./doc. care atesta indeplinirea cerintei, si anume: -extrase relevante ale contractului /doc./certif. (ex PV de receptie/PV de receptie la term. lucrarilor/certif. de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certif. constatatoare sau alte doc. din care sa reiasa: beneficiarul, tipul contractului, perioada (incl. data incheierii contr.), cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza ob. lucrarii) si locul executiei lucr.; Aceste doc. vor fi prezentate si de catre of. asociat, in sit. in care resursele acestuia au fost luate in consid. pentru indepl. cerintei. Doc. prezentate, tr. sa ateste urm.:-faptul ca lucr. au fost executate în conf. cu normele prof. în domeniu si au fost duse la bun sfârsit. Vor fi acceptate doc. care atesta atat lucr. receptionate partial, cat si lucr. receptionate la sf. executiei si doc. care confirmă recepţionarea resp. lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată val./cantitatea care face ob. respectivului doc., în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Terti sustinatori. Cap. tehnica si/sau prof. a op. ec. poate fi sustinuta in conf. cu art. 196 din Legea 99/2016. In cazul in care of. isi demonstreaza cap. teh. si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci of. are obligatia de a dovedi EC ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul va confirma faptul că va sprijini of. în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire resp. activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor teh. și prof. pe care le va pune la dispoziție of. (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, of. are obligatia sa prezinte doc. transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul sustinator(i) va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, doc. care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conf. cu art.198 din Legea nr.99/2016 op. ec. si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contr. sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu of., in mod neconditionat, fata de EC pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea teh. si prof. conf. prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Op. ec. (tertul/ tertii sustinatori) va completa inf. coresp. din doc. DUAE. Doc. justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de of. clasat pe primul loc.

Modalitatea de indeplinire: In conformitate cu prevederile art. 156 alin (2) din HG 394/2016, se vor mentiona in DUAE „partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanți, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect”. Conform art. 202, alin (3)din Legea 99/2016 „În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi va avea anexat acordul de subcontractare.” In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare completat cu minimul de informatii solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Garantia de participare (GP) se constituie in favoarea entitatii contractante în cuantum de 380.000,00 lei, in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/201, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii (Formularul nr. 1). In cazul in care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, suma aferenta garanției trebuie virată in contul RO90RNCB0234020627340719 deschis la Banca BCR Suceava, Beneficiar: ACET S.A. Suceava, cod fiscal RO 713519 (se prezintă OP confirmat de banca emitentă – copia documentului ).

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil și să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Garanția de participare emisa in alta limba decât română va fi însoțita de traducerea autorizată în limba româna.

Dovada constituirii garanției de participare va fi transmisă în format electronic (scanata), in SEAP, secțiunea „Documente de calificare”, până la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garanției de participare, echivalența pentru o garanție de participare depusă în altă monedă se va face la cursul BNR din data publicării Anunțului de participare.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din valo... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

NU

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

VI.3) Informaţii suplimentare

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Atragem atentia operatorilor economici asupra faptului ca DUAE se depune ca si document original, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, in conformitate cu prevederile art. 67(1), si (4) respectiv art. 129 (2) si (3) din HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

3. Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

4. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

- Entitatea Contractanta are rugamintea ca raspunsurile operatorilor economici incarcate in SEAP cu semnatura electronica sa fie transmise in format .pdf pentru a putea fi recunoscute de sistemele de calcul operate de catre membrii comisiei de evaluare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal (conf. art. 8, alin 1, lit. a din Lg. 101/2016) și vor fi soluționate potrivit Lg. nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum si pt. organiz. si funct. CNSC.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ACET S.A. Suceava
Postal address: Strada Mihai Eminescu, nr. 5
Town: Suceava
Postal code: 720183
Country: Romania
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telephone: +40 230206315
Internet address: www.acetsv.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2021