TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla.

Palvelut - 462333-2015

Näytä suppea näkymä

31/12/2015    S253

Belgia-Bryssel: Analyysi ja vertaileva katsaus tasa-arvoa koskevien tietojen keruukäytännöistä EU:ssa

2015/S 253-462333

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, yksikkö JUST/A4: ohjelmien hallinnointi
Postiosoite: toimisto MO59 04/21
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: Renatas Mazeika
Puhelin: +32 22962152
Faksi: +32 22988812

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=698

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Analyysi ja vertaileva katsaus tasa-arvoa koskevien tietojen keruukäytännöistä EU:ssa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on nykyisen oikeudellisen kehyksen ja käytäntöjen kartoittaminen EU:ssa toteutettavan tasa-arvoa koskevien tietojen keruun osalta. Lisäksi ajantasaistetaan julkaisu ”European handbook on equality data” (eurooppalainen käsikirja tasa-arvoa koskevista tiedoista) ja laaditaan raportti, jonka aiheena on vertaileva katsaus tasa-arvoa koskevien tietojen keruusta EU:n jäsenvaltioissa.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79315000 Yhteiskuntatutkimuspalvelut, 98200000 Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut, 79311000 Kyselytutkimuspalvelut, 73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 449 180 EUR

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
1. Toimeksiannon luonteen, asiayhteyden ja saavutettavien tulosten ymmärtämisen laatu. Painotus 20
2. Tarjouksen tekninen arvo, mukaan luettuina yleisen työmenetelmän esittely, ehdotetun aikataulun toteutettavuus, työohjelman selkeys ja yhtenäisyys. Tarjoajan on erityisesti toimitettava tietoja siitä, miten tasa-arvoa koskevien tietojen kartoittaminen (tehtävä 1) toteutetaan ja esitetään ja miten tasa-arvoa koskeviin tietoihin liittyviä indikaattoreita (tehtävä 3a) voidaan laatia. Painotus 60
3. Töiden organisointiin ja koordinointiin liittyvän strategian laatu, erityisesti asiaankuuluvat hallinnolliset tehtävät ja työryhmän rakenne tehtävien määrittämisen ja jakamisen osalta. Painotus 20
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2015/S 029-048111 , 11.2.2015

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/0110
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
13.8.2015
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: Human European Consultancy B.V.
Postiosoite: Maliestraat 7
Postitoimipaikka: Utrecht
Postinumero: 3581 SH
Maa: Alankomaat

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 449 180 EUR
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa: kyllä
Hankintasopimuksen arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla:
Osuus: 57 %

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.2)Lisätiedot:
Sähköinen hankintamenettely – tekniset eritelmät ovat saatavissa Simap-verkkosivustolta.
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi: katso edellä

VI.3.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.12.2015