Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 462337-2021

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

13/09/2021    S177

Niemcy-Rostock: Tramwajowe wagony pasażerskie

2021/S 177-462337

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rostocker Straßenbahn AG
Krajowy numer identyfikacyjny: DE803
Adres pocztowy: Hamburger Str. 115
Miejscowość: Rostock
Kod NUTS: DE Deutschland
Kod pocztowy: 18069
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Abteilung Finanzen und Controlling
E-mail: m.neuwardt@rsag-online.de
Tel.: +49 381/802-1297
Faks: +49 381/802-2000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rsag-online.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.evergabemv.de/E24278628
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.evergabemv.de/E24278628
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 28 pojazdów tramwajowych, opcjonalnie 10 dodatkowych pojazdów

II.1.2)Główny kod CPV
34622100 Tramwajowe wagony pasażerskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rostocker Tram AG (RSAG) zamierza zamawiać nowe pojazdy tramwajowe w 28 (dwudzieści osiem), opcjonalnych 10 dodatkowych pojazdów. Zamówienie obejmuje projektowanie, produkcję i dostawę pojazdów tramwajowych, które mogą być zatwierdzone i przystosowane do ruchu pasażerskiego w sieci RSAG.

Dostawa pojazdów ma się odbyć w okresie od grudnia 2024 r. do 2027 r.

Nowe pojazdy tramwajowe i ich projekt bezpieczeństwa muszą być projektowane i produkowane zgodnie z mającymi zwykle zastosowanie ramami kolejowymi i regulacyjnymi oraz aktualnym powszechnie uznanym stanem wiedzy technicznej. Aby mogły zostać zaakceptowane przez AG, nowe pojazdy tramwajowe (w tym dokumentacja, którą należy dostarczyć) muszą spełniać wymogi niezbędne do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w BOStrab od właściwej Inspekcji Technicznej oraz spełniać wszystkie obowiązujące przepisy ustawowe, normy i wymogi regulacyjne, w szczególności, ale nie wyłącznie: BOStrab (wersja 10/2019), w tym powiązane wytyczne, normy europejskie (EN), normy DIN lub przepisy DIN-VDE, teksty VDV, BG-Regulations (BGV)/Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom (UVV), normy międzynarodowe: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC).

Udzielenie zamówienia podlega ogólnemu zastrzeżeniu finansowemu i zatwierdzeniu przez właściwe organy decyzyjne (np. udziałowców). Innymi słowy, instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że finansowanie zostanie ostatecznie zabezpieczone, całkowity budżet zostanie przekroczony lub właściwe organy decyzyjne nie wyrażą zgody na udzielenie zamówienia. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie również prawo do zmiany i dostosowania projektu.

Należy między innymi spełnić i przestrzegać następujących parametrów inżynieryjnych taboru kolejowego i linii:

projektowanie i użytkowanie zgodnie z BOStrab;

prześwit toru: 1435 mm;

Maksymalny gradient wzdłużny (sieć kompleksowa): 6 %;

Stała krawędź peronu (wartość nominalna): 240 mm powyżej szyny;

znamionowe napięcie przewodu jezdnego: 750 V DC;

Prędkość maksymalna: 70 km/h;

Minimalny promień łuku (sieć kompleksowa): 18 m;

Typ pojazdu: Wózek, małe stado, pojedyncza jednostka trakcyjna

Szerokość pojazdu: Minimalna wartość 2500 mm, wartość docelowa 2650 mm, z dostępem podłogi poniżej 350 mm powyżej

Poziom szyny (SO) do maksymalnie 2300 mm;

Długość pojazdu: Maksymalnie 32300 mm

Podłoga pojazdu nieustalona w kierunku wzdłużnym, poprzeczna w pierwszych i ostatnich drzwiach pasażerskich i dotarła do

Dozwolone miejsca siedzące powyżej wózka - osie ciągłe

Jednorodna średnica opony koła

kabiny klimatyzacyjnej i kabiny pasażerskiej;

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 91 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE Deutschland
Kod NUTS: DE8 Mecklenburg-Vorpommern
Kod NUTS: DE80 Mecklenburg-Vorpommern
Kod NUTS: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rostock, Hanseatic i Uniwersytet

II.2.4)Opis zamówienia:

zob. pkt II.1.4)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/12/2024
Koniec: 17/03/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

RSAG zamierza zaprosić do złożenia oferty co najmniej dwóch kandydatów/grupy kandydatów, maksymalnie 3 kandydatów/grupy (oczekiwane na 15.10.2021 r.).

Zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych wymagane są jedynie kompetentne, wydajne i wiarygodne przedsiębiorstwa. Wybór między właściwymi, wydajnymi i wiarygodnymi przedsiębiorstwami będzie oparty na znaczeniu i jakości dostarczonych referencji, biorąc pod uwagę w szczególności ich porównywalność z zamawianymi usługami oraz, jeżeli jest to znane, możliwe doświadczenie jakościowe innych instytucji zamawiających z kandydatem na podstawie przedłożonych dokumentów.

Jeżeli więcej niż 3 kandydatów spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, instytucja zamawiająca wybierze kandydatów, którzy najlepiej spełniają wymagane kryteria kwalifikacji („ograniczenie liczby odpowiednich kandydatów zaproszonych do złożenia oferty”). W celu zidentyfikowania tych najbardziej odpowiednich kandydatów instytucja zamawiająca oceni informacje, oświadczenia i dokumenty potwierdzające przedstawione przez kandydata w pkt III.1 i następnych ogłoszenia o zamówieniu. 3 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, zostanie wybranych do dalszej części procedury.

Jeżeli więcej niż jeden kandydat jest w równym stopniu odpowiedni, decyzja zostanie podjęta losowo.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Dostawa 10 dodatkowych pojazdów tramwajowych w przewidywanym okresie od 2027 r.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Informacje i formalności niezbędne do oceny spełnienia wymogów:

1. Znacząca prezentacja przedsiębiorstwa wnioskującego, w tym portfel wyników (maksymalnie 4 strony A4);

2. Karta identyfikacyjna przedsiębiorstwa zawierająca nazwę przedsiębiorstwa, status prawny, adres, numer telefonu i faksu, e-mail —

Adres, lokalizacja przedsiębiorstwa, numer identyfikacyjny VAT i dane bankowe;

(3) oświadczenie, że nie zawarto porozumień kartelowych, umów dotyczących utrzymania cen ani podobnych porozumień oraz że skuteczność ogólnych warunków przedsiębiorstwa (AGB) nie ma żadnego skutku;

4. Oświadczenia własne o braku podstaw wykluczenia na podstawie § 123 GWB;

5. Dokument potwierdzający wpis do rejestru zawodowego/handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6. Kandydat (kandydaci) konsorcjum musi podać szczegółowe informacje na temat statusu prawnego i lokalizacji przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw).

W przypadku gdy wnioskodawcy lub grupy wnioskodawców chcą polegać na kwalifikacjach podwykonawców, muszą oni zostać wymienieni jako podwykonawcy. Podwykonawcy muszą załączyć zobowiązanie stwierdzające, że są gotowi świadczyć usługi w przypadku zamówienia;

Kandydujące konsorcja muszą wskazywać, że działają jako konsorcjum i że wszyscy członkowie konsorcjum muszą być nominowani.

7. Kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty potwierdzające:

pełne informacje na temat właścicieli, wspólników i przedsiębiorstw powiązanych oraz spółek holdingowych (wystarczające oświadczenie własne),

bilanse za ostatnie 3 lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, lub oświadczenia własne dotyczące obrotu za ostatnie 3 lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, oraz obrót związany z rodzajem usług, których dotyczy zamówienie, w tym obrót ze środków własnych oferenta bez podwykonawców, dowód na to, że przedsiębiorstwo prawidłowo wypełnia swoje zobowiązania podatkowe,

dowód ubezpieczenia mienia i szkód rzeczowych, w tym poziom ochrony,

Dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, w tym kwota ubezpieczenia,

dowód, że kandydat nie podlega postępowaniu upadłościowemu i że nie złożono wniosku o wszczęcie takiego postępowania,

dowód z kasy chorych, że składki na ubezpieczenie społeczne zostały prawidłowo opłacone,

przedłożenie formularza kredytu lub równoważnego dokumentu,

oświadczenie banku dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa;

Dowód stowarzyszenia handlowego.

8. Liczba pracowników w ostatnich 3 zamkniętych latach obrachunkowych (wystarczające oświadczenie własne).

9. W celu wykazania swoich kompetencji zawodowych kandydaci/członkowie konsorcjum/podwykonawcy muszą:

odniesienia do podobnych usług w ciągu ostatnich pięciu lat, ze wskazaniem nazwy klienta (adres, numer telefonu,

Osoby wyznaczone do kontaktów i wartość/okres obowiązywania umowy)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oświadczenie, że kandydat/konsorcjum jest skłonny i zdolny spełnić wszystkie wymogi określone w pkt II.2.4.

dowód dostawy i przyjęcia lub dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z sekcją 62 BOStrab co najmniej 50 niskopodłogowych pojazdów tramwajowych przeznaczonych do przewozu osób z co najmniej 3 projektów w rozumieniu sekcji 1 pkt 2 i sekcji 1 BOStrab na terytorium UE, EOG lub Turcji od dnia 1.9.2011 r. Podane odniesienia powinny, w miarę możliwości, odpowiadać opisanemu pojazdowi.

Należy podać co najmniej następujące informacje:

Liczba jednostek, odsetek niskiego poziomu w każdym przypadku, wartość zamówienia, podpisanie umowy, dostawa i odbiór/oddanie do użytku pierwszego pojazdu serii (początkowo uzgodniona umownie i rzeczywista data w każdym przypadku), szczegółowy opis pojazdu, obszar działalności i instytucja zamawiająca wraz z danymi kontaktowymi osoby wyznaczonej do kontaktów, która może dostarczyć informacji na temat prawidłowej i zgodnej z umową realizacji zamówienia (w szczególności w odniesieniu do: Dostawa, dokumentacja, koszty utrzymania, realizacja roszczeń gwarancyjnych, dostawa części zamiennych itp.).

(w przypadku konsorcjum kandydatów, do wypełnienia i przedłożenia przez członka spełniającego wniosek) Oferent musi wykazać, że oferowany jest system dla oferowanej energii elektrycznej, która została wykorzystana w co najmniej trzech projektach już zrealizowanych i zatwierdzonych zgodnie z normą DIN EN 50126-50129 BOStrab, z łączną liczbą co najmniej 50 samochodów osobowych (w przypadku konsorcjum należy wypełnić i przedłożyć je członek spełniający wymogi odniesienia).

Za punkt odniesienia uznaje się jedynie usługi/projekty, w przypadku których co najmniej 1 pojazd został już zatwierdzony i z powodzeniem dopuszczony do eksploatacji w ramach BOStrab w momencie składania wniosku o dopuszczenie do udziału.

Samo nabycie/odniesienie do licencji bez dowodu własnej budowy/przyjęcia do eksploatacji/rejestracji co najmniej 1 pojazdu na podstawie licencji nie będzie uznawane za odniesienie.

wskazanie istotnych części zamówienia, które mają zostać zlecone podwykonawcom, wykaz podwykonawców obecnie przewidzianych dla tych części oraz wykaz podwykonawców.

Główne części zamówienia obejmują:

nadwozie wagonu,

szyby, przednie i boczne szyby,

przejazdy nadwozia wagonów,

drzwi,

podwozie,

skrzynie biegów i sprzężenia,

Zestawy kołowe/pary kół,

hamulca ciernego i szynowego,

pantograf,

Urządzenia trakcyjne: Silniki trakcyjne, część mocy,

kontrola,

przetwornik sieciowy,

Technologia zarządzania,

informacje dla pasażerów,

sprzęgi pojazdów,

systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

wyposażenie hydrauliczne;

meble do siedzenia,

Duże składniki CSF

informacje dotyczące zakładów produkcyjnych, organizacji dystrybucji, sieci zakładów, usług posprzedażnych i punktów obsługi w Niemczech w odniesieniu do niniejszej umowy;

potwierdzenie języka niemieckiego jako niekwalifikowanego języka projektu. Wymóg ten ma zastosowanie do wszystkich etapów projektu (wnioski o dopuszczenie do udziału, przetarg, deklaracja przetargowa, negocjacje, zamówienie, rozwój/mont/obsługa rozruchowa itp.), a także wszelka korespondencja, spotkania, dokumenty dotyczące planowania i realizacji projektu, dokumentacja i wszystkie oznakowania komponentów. Wymóg ten ma również zastosowanie do wszelkiej komunikacji ustnej między grupą AG a AN (zespołem zarządzającym projektem, montażem i zespołem IBS, punktami kontaktowymi ds. usług posprzedażnych i ich zastępcami); f) potwierdzeniem wykorzystania kluczowego personelu niemieckojęzycznego (zarządzanie projektem, kompletny zespół IBS, kompletny zespół obsługi;

Punkty kontaktowe po sprzedaży i ich zastępcy;

uznanie prawa niemieckiego w przypadku umowy;

dowód certyfikacji wnioskodawcy EN ISO 9001; DIN EN 15085-2 (poziom certyfikacjiCL1 lub równoważny), DIN 6701-2 (klasa A1) i EN ISO 14001 (lub równoważny); (w przypadku konsorcjum, do wypełnienia i przedłożenia przez Członka wypełniającego zaświadczenie), dostarczając wszystkie dokumenty potwierdzające, przedkładając zaświadczenia w kopii i wskazując okres ważności;

Dowód rejestracji w rejestrze EMAS systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z sekcją 49 rozporządzenia (i) dowód co najmniej jednego odniesienia do doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z DIN EN 50126 w kontekście oficjalnej procedury dopuszczenia pojazdów do eksploatacji lub dopuszczenia do eksploatacji od dnia 1.9.2011 r. Należy podać informacje dotyczące klienta wraz z danymi kontaktowymi osoby wyznaczonej do kontaktów oraz informacje na temat projektu, w odniesieniu do którego dokonano dostawy.

Ponadto plan bezpieczeństwa i analizę ryzyka, zgodnie z DIN EN 50126; Z jednego z wyżej wymienionych projektów.

(w przypadku konsorcjum, wypełnia i przedkłada członek spełniający dane referencyjne),

oświadczenie własne, że wnioskodawca posiada wewnętrzne wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju obejmujące następujące zagadnienia: Prawa człowieka, praca przymusowa, praca dzieci, warunki pracy, wynagrodzenie, niedyskryminacja, wolność zgromadzeń, prawo do rokowań zbiorowych, zgodność, zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko;

(w przypadku konsorcjum, wypełnia i przedkłada członek spełniający dane referencyjne),

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kandydaci są najpierw proszeni o wykazanie się zdolnością do udziału w konkursie.

Kandydaci muszą zwrócić szczególną uwagę na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Do wniosku o dopuszczenie do udziału wnioskodawca załącza wymagane oświadczenia/dokumenty potwierdzające. Wniosek o dopuszczenie do udziału musi być kompletny i zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, a RSAG nie dostarcza oddzielnych formularzy. Dokumenty odnoszące się do wniosku o dopuszczenie do udziału należy składać zgodnie z numeracją ogłoszeń o zamówieniach III 1,1-III 1.3.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Solidarnie z upoważnionym przedstawicielem.

W przypadku konsorcjów: Należy złożyć oświadczenie wszystkich członków konsorcjum, że wszyscy członkowie konsorcjum utworzą konsorcjum w przypadku udzielenia zamówienia oraz że wszyscy członkowie konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni za wykonanie zamówienia oraz wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec instytucji zamawiającej. Ponadto należy wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który na podstawie oświadczenia wszystkich członków konsorcjum jest upoważniony do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i poza nim.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Instytucja zamawiająca zamówienia na dostawy może odrzucić oferty, w których ponad 50 % całkowitej wartości towarów pochodzi z krajów, które nie są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i z którymi nie ma innych porozumień o wzajemnym dostępie do rynku. Proszę wskazać pochodzenie proponowanych pojazdów i planowane miejsce produkcji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 15/10/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit
Adres pocztowy: Johannes-Stelling-Straße 14
Miejscowość: Schwerin
Kod pocztowy: 19053
Państwo: Niemcy
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W odniesieniu do wnoszenia odwołań należy wskazać, że możliwe jest wszczęcie postępowania rewizyjnego zgodnie z § 160 f.GWB, o którym mowa w pkt VI.4.1). Wniosek o odwołanie jest niedopuszczalny, jeżeli RSAG nie złoży skargi w terminie 15 dni kalendarzowych od stwierdzenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych.

W braku skargi oferent lub kandydat nie mogą już powoływać się na to naruszenie. Skarga o ponowne zbadanie skargi jest również niedopuszczalna, jeżeli upłynęło ponad 15 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia RSAG, że nie zamierza ona rozpatrywać skargi.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021