Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 462337-2021

Traducere automată nerevizuită

13/09/2021    S177

Germania-Rostock: Vagoane de tramvai

2021/S 177-462337

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Rostocker Straßenbahn AG
Număr naţional de înregistrare: DE803
Adresă: Hamburger Str. 115
Localitate: Rostock
Cod NUTS: DE Deutschland
Cod poștal: 18069
Țară: Germania
Persoană de contact: Abteilung Finanzen und Controlling
E-mail: m.neuwardt@rsag-online.de
Telefon: +49 381/802-1297
Fax: +49 381/802-2000
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rsag-online.de
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://portal.evergabemv.de/E24278628
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://portal.evergabemv.de/E24278628
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea a 28 vehicule de tramvai, opțiunea 10 vehicule suplimentare

II.1.2)Cod CPV principal
34622100 Vagoane de tramvai
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Rostocker Tram AG (RSAG) intenționează să achiziționeze vehicule noi de tramvai în 28 (douăzeci și opt), iar opțiunea 10 alte vehicule. Achiziția include proiectarea, fabricarea și furnizarea de vehicule cu tramvaie care pot fi omologate și pregătite pentru exploatarea pasagerilor pe rețeaua RSAG.

Se preconizează că livrarea vehiculelor va avea loc în perioada decembrie 2024-2027.

Vehiculele noi de tramvai și proiectarea lor în materie de siguranță sunt proiectate și fabricate în conformitate cu cadrul feroviar și de reglementare aplicabil în mod obișnuit și cu stadiul actual de vârf general recunoscut. Pentru a fi acceptate de AG, vehiculele noi de tramvai (inclusiv documentația care trebuie furnizată) trebuie să îndeplinească cerințele necesare pentru obținerea autorizației de punere în funcțiune în temeiul BOStrab de către inspectoratul tehnic competent și să respecte toate legile, standardele și cerințele de reglementare aplicabile, în special, dar fără a se limita la: BOStrab (versiunea 10/2019), inclusiv orientările aferente, standardele europene (EN), standardele DIN sau dispozițiile DIN-VDE, textele VDV, regulamentele privind G-urile (BGV)/regulamentele privind prevenirea accidentelor (UVV), Standardele internaționale: Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Comisia Electrotehnică Internațională (IEC).

Atribuirea contractului face obiectul unei rezerve globale de finanțare și al aprobării organismelor decizionale competente (de exemplu, acționari). Cu alte cuvinte, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula, total sau parțial, procedura de atribuire, cu excepția cazului în care finanțarea este garantată definitiv, bugetul total este depășit sau organismele decizionale competente nu sunt de acord cu atribuirea contractului. Autoritatea contractantă își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica și adapta proiectul.

Următorii parametri ai materialului rulant și ai ingineriei liniilor trebuie respectați și respectați, printre altele:

proiectarea și utilizarea în conformitate cu BOStrab;

ecartamentul liniei: 1 435 mm;

Declivitatea longitudinală maximă (rețea globală): 6 %;

— Marginea peronului fix (valoare nominală): 240 mm deasupra șinei;

tensiunea nominală a firului de contact: 750 V CC;

Viteza maximă: 70 kilometri pe oră;

Raza minimă a curbei (rețea globală): 18 m;

Tipul de vehicul: Boghiu, efectiv scăzut, unitate de tracțiune individuală

Lățimea vehiculului: Valoare minimă de 2 500 mm, valoare țintă de 2 650 mm, cu acces la podea sub 350 mm deasupra

Nivelul șinei (SO) până la maximum 2 300 mm;

Lungimea vehiculului: Maximum 32 300 mm

Podeaua vehiculului în stare staționară în direcție longitudinală, trepte transversale la prima și ultima ușă pentru pasageri și pentru a ajunge la

Scaune permise deasupra boghiurilor – axe continue

— Diametrul uniform al anvelopei roții

— compartimentul mecanicului de aer condiționat și al habitaclului;

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 91 900 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE Deutschland
Cod NUTS: DE8 Mecklenburg-Vorpommern
Cod NUTS: DE80 Mecklenburg-Vorpommern
Cod NUTS: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Locul principal de executare:

Rostock City of Hanseatic și University

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

a se vedea punctul II.1.4)

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/12/2024
Încheiere: 17/03/2027
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 3
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

RSAG intenționează să invite cel puțin doi candidați/grupuri de candidați, maximum 3 candidați/grupuri să depună o ofertă (preconizată pentru 15.10.2021).

În conformitate cu cerințele legislației privind achizițiile publice, sunt necesare numai întreprinderi competente, eficiente și fiabile. Selecția între firmele competente, eficiente și fiabile se va baza pe relevanța și calitatea referințelor furnizate, ținând seama, în special, de comparabilitatea acestora cu serviciile solicitate și, dacă și atunci când este cunoscută, de posibila experiență calitativă a altor autorități contractante cu candidatul, pe baza documentelor prezentate.

În cazul în care mai mult de 3 de candidați îndeplinesc criteriile de selecție necesare, autoritatea contractantă va selecta candidații care îndeplinesc cel mai bine criteriile de selecție necesare („limita numărului de candidați corespunzători invitați să depună o ofertă”). Pentru a identifica acești candidați cei mai potriviți, autoritatea contractantă va evalua informațiile, declarațiile și documentele justificative prezentate de candidat la III.1 și următoarele din anunțul de participare. Cei 3 candidați care obțin cel mai mare punctaj vor fi selectați pentru restul procedurii.

În cazul în care mai mulți candidați sunt la fel de potriviți, decizia va fi luată în mod aleatoriu.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Furnizarea a 10 de vehicule de tramvai suplimentare pentru perioada preconizată începând cu 2027

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

1. O prezentare pertinentă a întreprinderii solicitante, inclusiv un portofoliu de performanță (maximum 4 pagini A4);

2. Fișa de identificare a societății, inclusiv denumirea societății, statutul juridic, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail —

Adresa, sediul societății, codul de înregistrare în scopuri de TVA și datele bancare;

(3) constatarea faptului că nu se încheie acorduri privind cartelurile, menținerea prețurilor sau acorduri similare și că eficacitatea propriilor termeni și condiții generale ale întreprinderii (AGB) nu are niciun efect;

4. Declarațiile pe propria răspundere conform cărora nu există motive de excludere în temeiul articolului 123 din GWB;

5. Dovada înscrierii în registrul profesiilor/comerțului

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

6. Candidatul (candidații) unui consorțiu trebuie să furnizeze detalii cu privire la statutul juridic și localizarea societății (societăților) lor.

Dacă și atunci când solicitanții sau grupurile de solicitanți doresc să se bazeze pe calificările subcontractanților, aceștia trebuie să fie denumiți subcontractanți. Subcontractanții trebuie să anexeze un angajament care să ateste că sunt pregătiți să presteze serviciile în cazul unui contract;

Consorțiile candidate trebuie să indice faptul că acționează în calitate de consorțiu și că toți membrii consorțiului trebuie să fie nominalizați.

7. Candidatul (candidații) trebuie să furnizeze următoarele documente justificative:

— informații complete privind proprietarii, membrii, întreprinderile afiliate și holdingurile (declarație pe propria răspundere suficientă);

bilanțurile pentru ultimele 3 exerciții financiare pentru care conturile au fost închise sau declarațiile pe propria răspundere privind cifra de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare pentru care conturile au fost închise și cifra de afaceri aferentă tipului de serviciu la care se referă contractul, inclusiv cifra de afaceri din resursele proprii ale ofertantului fără subcontractanți, dovada faptului că întreprinderea și-a respectat în mod corespunzător obligațiile fiscale;

dovada asigurării bunurilor și a daunelor materiale, inclusiv nivelul de acoperire;

Dovada asigurării împotriva riscurilor profesionale, inclusiv suma acoperită;

dovada că candidatul nu face obiectul unei proceduri de insolvență și că deschiderea unei astfel de proceduri nu a fost solicitată;

— dovada din partea casei de asigurări de sănătate că contribuțiile SV au fost plătite în mod corespunzător;

depunerea unui formular de credit sau a unui document echivalent;

o declarație bancară privind capacitatea financiară și economică a întreprinderii;

Dovada asociației profesionale.

8. Numărul de angajați în ultimele 3 exerciții financiare închise (declarație pe proprie răspundere suficientă).

9. Pentru a-și demonstra competența profesională, candidații/membrii unui consorțiu/subcontractanții trebuie:

— referințe ale unor servicii similare din ultimii cinci ani, indicând numele clientului (adresă, număr de telefon,

Persoane de contact și valoarea/perioada contractului)

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

(a) o declarație conform căreia candidatul/consorțiul este dispus (ă) și capabil (ă) să îndeplinească toate cerințele prevăzute la punctul II.2.4.

(b) Dovada livrării și a acceptării sau a punerii în exploatare, în conformitate cu secțiunea 62 din BOStrab, a cel puțin 50 de vehicule de tramvai cu podea coborâtă pentru transportul de călători din cel puțin 3 de proiecte în sensul articolului 1 alineatul (2) și al articolului 1 din BOStrab pe teritoriul UE, al SEE sau al Turciei începând din 1.9.2011. Referințele furnizate ar trebui să corespundă, pe cât posibil, vehiculului descris.

Se furnizează cel puțin următoarele informații:

Numărul de unități, proporția de etaj jos în fiecare caz, valoarea contractului, semnarea contractului, livrarea și acceptarea/punerea în funcțiune a primului vehicul dintr-o serie (inițial convenită contractual și data efectivă în fiecare caz), descrierea detaliată a vehiculului, zona de operare și autoritatea contractantă cu datele de contact ale unei persoane de contact care poate furniza informații cu privire la executarea corectă și conformă din punct de vedere contractual a contractului (în special în ceea ce privește: Furnizare, documentare, costuri de întreținere, îndeplinirea cererilor de garanție, furnizarea de piese de schimb etc.).

(în cazul unui consorțiu de candidați, a se completa și a se depune de către membrul care îndeplinește criteriile de referință) ofertantul trebuie să demonstreze că este oferit un sistem pentru energia electrică care urmează să fie oferită, care a fost utilizată în cel puțin trei proiecte deja implementate și aprobate în conformitate cu DIN EN 50126-50129 BOStrab, cu un total de cel puțin 50 de autoturisme (pentru consorțiu, care urmează să fie finalizate și prezentate de membrul care îndeplinește referința).

Se consideră referință numai serviciile/proiectele pentru care cel puțin 1 de vehicule au fost deja aprobate și puse în funcțiune cu succes în cadrul BOStrab în momentul depunerii cererii de participare.

Singura achiziție/trimitere la licențe fără dovada propriei construcții/puneri în circulație/înmatriculări a cel puțin 1 de vehicule pe baza acestora nu va fi acceptată ca referință.

(c) indicarea părților substanțiale ale contractului care urmează să fie subcontractat, o listă a subcontractanților avuți în vedere în prezent pentru aceste părți și o listă a subcontractanților.

Principalele părți ale contractului includ:

— caroseria vagonului,

geamuri, ferestre frontale și laterale,

traversări ale caroseriei vagoanelor,

uși,

— aparat de rulare, < precizați >

cutiile de viteze și cuplajele,

Osii montate/perechi de roți,

frâna cu fricțiune și frâna de cale,

pantograful,

Echipament de tracțiune: Motoare de tracțiune, element motopropulsor,

— control,

convertizor de rețea,

— Tehnologia de gestionare;

— informații despre pasageri,

cuplaje pentru vehicule,

sisteme de încălzire, ventilare și climatizare,

echipamente hidraulice;

scaune,

— Componente ale PPC mari

(d) informații privind locurile de producție, organizarea distribuției, rețeaua de stabilire, serviciile post-vânzare și punctele de servicii din Germania pentru acest contract;

confirmarea limbii germane ca limbă necalificată a proiectului. Această cerință se aplică tuturor etapelor proiectului (cerere de participare, ofertă, declarație de licitație, negociere, contract, dezvoltare/asamblare/punere în funcțiune/funcționare de probă etc.), precum și tuturor corespondenței, reuniunilor, documentelor de planificare și execuție a proiectului, documentației și tuturor etichetelor componentelor. Această cerință se aplică, de asemenea, tuturor comunicărilor orale dintre AG și AN (gestionarea proiectului, asamblarea și echipa IBS, punctele de contact post-vânzare și adjuncții acestora) f) confirmarea utilizării personalului-cheie vorbitoare de limbă germană (gestionarea proiectului, echipa IBS completă, echipa de servicii complete;

Punctele de contact post-vânzare și adjuncții acestora;

(g) recunoașterea dreptului german în cazul unui contract;

(h) dovada certificării EN ISO 9001 a solicitantului; DIN EN 15085-2 (nivel de certificare CL1 sau echivalent), DIN 6701-2 (clasa A1) și EN ISO 14001 (sau echivalent); (în cazul unui consorțiu, se completează și se prezintă de către membrul care îndeplinește certificarea), furnizând toate documentele justificative prin prezentarea certificatelor în copie și indicând perioada de valabilitate;

Dovada înregistrării în registrul EMAS pentru sistemul de management de mediu în conformitate cu secțiunea 49 din ordonanță (i) dovada cel puțin a unei trimiteri la experiența și competențele în materie de management al siguranței în conformitate cu DIN EN 50126 în contextul unei proceduri oficiale de autorizare a vehiculelor sau de punere în funcțiune începând din 1.9.2011. Trebuie furnizate informații cu privire la client, cu datele de contact ale unei persoane de contact și cu privire la proiectul pentru care a fost efectuată livrarea.

În plus, un plan de siguranță și o analiză a riscurilor, în conformitate cu DIN EN 50126; Din unul dintre proiectele menționate mai sus.

(în cazul unui consorțiu, se completează și se transmite de către membrul care îndeplinește referința),

(j) declarația pe proprie răspundere conform căreia solicitantul dispune de orientări interne în materie de durabilitate care acoperă următoarele subiecte: Drepturile omului, munca forțată, munca copiilor, condițiile de muncă, remunerarea, nediscriminarea, libertatea de întrunire, dreptul la negocieri colective, conformitatea, sănătatea și siguranța, mediul;

(în cazul unui consorțiu, se completează și se transmite de către membrul care îndeplinește referința),

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Candidații sunt invitați mai întâi să își demonstreze capacitatea de a participa la un concurs.

Candidații trebuie să acorde o atenție deosebită anunțului de participare publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Solicitantul anexează la cererea de participare declarațiile/documentele justificative necesare. Cererea de participare trebuie să fie completă și să conțină toate informațiile și declarațiile necesare, iar RSAG nu furnizează formulare separate. Documentele referitoare la cererea de participare trebuie depuse în conformitate cu numerotarea anunțurilor de participare III 1.1-III 1.3.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

în conformitate cu documentele achiziției

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

în conformitate cu documentele achiziției

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

În solidar cu reprezentantul autorizat.

Pentru consorții: Trebuie să se furnizeze o declarație din partea tuturor membrilor consorțiului conform căreia toți membrii consorțiului vor forma un consorțiu în cazul în care contractul este atribuit și toți membrii consorțiului vor fi răspunzători în solidar pentru executarea contractului și pentru orice acțiuni în despăgubire împotriva autorității contractante. În plus, trebuie numit un reprezentant autorizat care, printr-o declarație a tuturor membrilor consorțiului, este autorizat să îi reprezinte în cadrul procedurii de achiziții publice și în afara acesteia.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Autoritatea contractantă a unui contract de furnizare de bunuri poate respinge ofertele în care peste 50 % din valoarea totală a bunurilor provin din țări care nu sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European și cu care nu există alte acorduri reciproce de acces pe piață. Vă rugăm să indicați originea vehiculelor propuse și locul de fabricație preconizat.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/09/2021
Ora locală: 10:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 15/10/2021
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Germană

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit
Adresă: Johannes-Stelling-Straße 14
Localitate: Schwerin
Cod poștal: 19053
Țară: Germania
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În ceea ce privește introducerea căilor de atac, precizăm că este posibil să se inițieze o procedură de revizuire în conformitate cu § 160 f.GWB, ambele fiind menționate la punctul VI.4.1). O cerere de reexaminare este inadmisibilă în cazul în care RSAG nu depune o plângere în termen de 15 de zile calendaristice de la constatarea sau recunoașterea vreunei încălcări a normelor în materie de achiziții publice.

În lipsa unei reclamații, ofertantul sau candidatul nu mai poate invoca această încălcare. De asemenea, o cerere de reexaminare este inadmisibilă în cazul în care au trecut mai mult de 15 de zile calendaristice de la primirea notificării din partea RSAG conform căreia aceasta nu intenționează să remedieze o plângere.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/09/2021