Usługi - 462340-2015

Wyświetl widok skrócony

31/12/2015    S253

Belgia-Bruksela: Uaktualniony spis i ocena instrumentów polityki stosowanych w państwach członkowskich UE w dziedzinie ochrony gleb

2015/S 253-462340

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, SRD.2 — Finanse
Adres pocztowy: BU-9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Uaktualniony spis i ocena instrumentów polityki stosowanych w państwach członkowskich UE w dziedzinie ochrony gleb
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ogólnym celem zamówienia jest zapewnienie zaktualizowanego i szczegółowego przeglądu polityki i środków na poziomie UE, państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, na poziomie regionalnym, które przyczyniają się (bezpośrednio lub pośrednio) do ochrony gleb. Przegląd zostanie uzupełniony odpowiednimi materiałami oraz przedstawiony w ujęciu liczbowym w możliwie największym zakresie. Uzyskane wyniki będą stanowić punkt wyjścia dla wszelkich dalszych propozycji działań na poziomie UE, przy pełnym uwzględnieniu zasad pomocniczości i proporcjonalności.
Ocena zostanie dokonana w oparciu o szeroką bazę informacji zebranych w kontekście opracowywania i późniejszej realizacji strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby, jak również w oparciu o dalsze badania i oceny przeprowadzone w kontekście polityki UE (WPR, ramowa dyrektywa wodna itp.).
Zamówienie obejmie środki i instrumenty prawne dotyczące głównych zagrożeń dla gleby (erozja, spadek zawartości materii organicznej, zanieczyszczenie, zasklepianie, utrata różnorodności biologicznej gleby, zasolenie, zagęszczanie i osuwiska) oraz funkcji gleby wymienionych w strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby.
Cele szczegółowe to:
1) dokonanie spisu rozwiązań z zakresu polityki dotyczących gleby i prawodawstwa w dziedzinie ochrony gleby na poziomie UE oraz w 28 państwach członkowskich i w stosownych przypadkach na poziomie ich regionów. W spisie należy również określić odpowiednie niewiążące instrumenty, środki i cele (np. krajowa strategia w dziedzinie ochrony gleby). Spis powinien objąć zarówno obecnie obowiązujące, jak i przygotowywane rozwiązania polityczne;
2) zebranie informacji oceniających skuteczność prawodawstwa dotyczącego gleby oraz środków ochrony gleby na poziomie państw członkowskich (w tym ich regionów) oraz na poziomie UE w odniesieniu do stanu gleby;
3) przeprowadzenie na tej podstawie analizy przekrojowej obejmującej różne instrumenty polityki, która pozwoli ocenić skuteczność polityki UE i przepisów krajowych w kwestiach zagrożeń dla gleby i funkcji gleby oraz określić luki w polityce UE i przepisach krajowych w odniesieniu do tych kwestii; ponadto pobudzanie dyskusji z ekspertami z państw członkowskich i zainteresowanymi stronami na temat wniosków z dokonanego bilansu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 183 035 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metody. Waga 60
2. Organizacji pracy. Waga 30
3. Środków kontroli jakości. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.B.1/SER/2015/0022.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 038-064198 z dnia 24.2.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 118-212395 z dnia 20.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0201/2015/719504/SER/ENV.B.1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ecologic Institute gemeinnützige GmbH
Adres pocztowy: Pfalzburger Straße 43/44
Miejscowość: Berlin
Kod pocztowy: 10717
Państwo: Niemcy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 200 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 183 035 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 10
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 56 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 27,8 % + 24,4 % + 1,3 % + 1,3 % + 1,4 % = 56,2 %.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 (rozporządzenia finansowego) w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Należy zwrócić uwagę, że we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, Dz.U. 2015/S 038-064198 z 24.2.2015, zamówienie nosiło nazwę „Wsparcie rozwoju nowej inicjatywy UE w dziedzinie ochrony gleb — dokonanie spisu i oceny instrumentów politycznych w państwach członkowskich”, a budżet zamówienia wynosił 200 000 EUR. Zakres budżetu wynosi obecnie 180 000–200 000 EUR.

VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o udzieleniu zamówienia można wnieść odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.3.1.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2015