Tjenesteydelser - 462467-2019

Submission deadline has been amended by:  518127-2019
02/10/2019    S190    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Trykning og distribution

2019/S 190-462467

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitetet
CVR-nummer: 20453044
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Rotbøll Sjøgreen
E-mail: Charlotte.Rotboll.Sjogreen@stukuvm.dk
Telefon: +45 33925119

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://uvm.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356735

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251030&B=UVM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251030&B=UVM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale med én leverandør om levering af trykkeri- og distributionsydelser vedr. prøvemateriale til grundskole, ungdomsuddannelser m.v.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79824000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Prøver, Eksamen og Test udbyder opgaven med trykning, lagring, pakning og distribution af prøvemateriale inden for Børne- og Undervisningsministeriets område. Det omfatter følgende uddannelsesområder:

— Grundskolen,

— De gymnasiale uddannelser,

— Almen voksenuddannelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79824000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Prøver, Eksamen og Test udbyder opgaven med trykning, lagring, pakning og distribution af prøvemateriale inden for Børne- og Undervisningsministeriets område. Det omfatter følgende uddannelsesområder:

- Grundskolen,

- De gymnasiale uddannelser,

- Almen voksenuddannelse.

Den udbudte opgave består af 4 delopgaver:

1) Trykning af prøvemateriale på papir og databærende medier ud fra materiale på elektroniske filer,

2) Lagring og pakning af det prøvemateriale, der skal distribueres til de enkelte undervisningsinstitutioner,

3) Modtagelse af bestillinger på konkret prøvemateriale fra de enkelte undervisningsinstitutioner,

4) Distribution af det bestilte prøvemateriale til de enkelte undervisningsinstitutioner.

Det er et krav, at der afgives tilbud på alle 4 delopgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at få leveret hele eller dele af ordregivers behov for databærende medie på USB i stedet for cd.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de betydeligste leveringer (dog max 5), der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt den offentlige eller private modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne præstere mindst en relevant reference fra lignende ydelse som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Referencen skal være afsluttet. Ved relevant forstås en reference som dokumenterer at tilbudsgiver har erfaring med trykkeriydelser med tilsvarende høje krav til fortrolighed, sikkerhed, distribution og opbevaring.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/11/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

En tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis den pågældende ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger omfattet af udelukkelsesgrundene. En tilbudsgiver, der er omfattet af nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde, er efter udbudslovens § 137, udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis: Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. §137, stk. 1, nr. 1; Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lign., jf. §137, stk. 1, nr. 2; ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. §137, stk. 1, nr. 3; ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. § 137, stk. 1, nr. 4; ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lign. sanktion, jf. §137, stk. 1, nr. 5; ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. §137, stk. 1, nr. 6 eller; Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. § 137, stk. 1 nr. 7. Ordregiver vil inden tildeling anmode den, som ordregiver forventer at tildele rammeaftalen, om at fremsende dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde. Det drejer sig om følgende: dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovenfor oplistede obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere følgende som bevis herfor: Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1; Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og 7, nævnte tilfælde. For danske tilbudsgivere kan en sådan dokumentation være i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Udsteder det pågældende land ikke de nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle de nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet (pkt. III.1.3)). Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelse af dokumentationen. Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af én eller flere af de ovennævnte udelukkelsesgrunde, hvis tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. ovenfor og udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed. I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder en klagefrist på 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2019