Diensten - 462496-2016

29/12/2016    S251

Luxemburg-Luxemburg: Verzameling, validering en verspreiding van statistische gegevens uit de uitbreidings- en ENB-landen

2016/S 251-462496

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat
Postadres: rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Pieter Everaers
E-mail: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-36847
Fax: +352 4301-32139
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/eurostat
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: statistieken.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzameling, validering en verspreiding van statistische gegevens uit de uitbreidings- en ENB-landen.

Referentienummer: ESTAT/A/2016/011.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79330000 Statistische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verzameling, validering en verspreiding van statistische gegevens uit de uitbreidings- en ENB-landen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verlenen van statistische diensten inzake koopkrachtpariteiten (KKP's) in Georgië en Oekraïne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit project beoogt de opstelling van koopkrachtpariteiten (KKP's) in Georgië en Oekraïne voor het referentiejaar 2017, met het oog op het „international comparison programme (ICP)” voor 2017. Nadere bijzonderheden zijn te vinden op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: technische aanpak en methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: werkplan en tijdschema — algehele planning / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: regelingen inzake beheer — organisatie van werk en middelen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: regelingen inzake kwaliteit — maatregel voor kwaliteitscontrole / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verzameling en verspreiding van statistische gegevens uit de uitbreidings- en ENB-landen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van deze aanbesteding is het verzamelen en bijwerken van de beschikbare gegevens over de uitbreidings- en ENB-landen in de openbare database van Eurostat (Eurobase) en in publicaties. Nadere bijzonderheden zijn te vinden op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: technische aanpak en methodologie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: werkplan en tijdschema — algehele planning / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: regelingen inzake beheer — organisatie van werk en middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: regelingen inzake kwaliteit — maatregel voor kwaliteitscontrole / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 151-272608
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14473.2016.002-2016.755
Perceel nr.: 2
Benaming:

Verlenen van statistische diensten inzake koopkrachtpariteiten (KKP's) in Georgië en Oekraïne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Icon-Institut Public Sector GmbH
Postadres: Von-Groote-Str. 28
Plaats: Köln
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 50968
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 93 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de aanbestedingsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1 van de aankondiging van een opdracht. Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu).

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures is vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/12/2016