Diensten - 462542-2021

13/09/2021    S177

Noorwegen-Oslo: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2021/S 177-462542

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Nationaal identificatienummer: 996 922 766
Postadres: Postboks 636 Løren
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Postcode: 0507
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Carolina Høvik
E-mail: carolina.hovik@bym.oslo.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/309622
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309853&B=OSLO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=309853&B=OSLO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework agreement for the purchase of bicycle repairs etc.

Referentienummer: 54-BYM-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Oslo Municipality has a goal that 16% of the bicycles are used for everyday trips by 2025. To achieve this goal, the Department of Urban Development implements various influential measures to encourage more people to use bicycles as a mean of transport. The measures include, among other things, pop-up bicycle workshops, training in bicycle mechanics, repair of municipal bicycles and maintenance of the Department's bicycle service stations. To implement these measures, the Department of Urban Environment wants to enter into a framework agreement with several providers.

The procurement is divided into the following lots:

1. Pop-up bicycle workshops, mobile bicycle workshops and operation of unmanned bicycle service stations.

2. Education in bicycle mechanics.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 200 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pop-up bicycle workshops, mobile bicycle workshops and operation of unmanned bicycle service stations.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
63711200 Diensten voor rondtrekkende workshops
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO081 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oslo municipality, c.o. the Department of Urban Development, henceforth referred to as the Contracting Authority, wishes to enter into a framework agreement for the purchase of bicycle repairs etc.

Lot I: Pop-up bicycle workshops, mobile bicycle workshops and operation of unmanned bicycle service stations.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 800 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework agreement is for 2 years from when the contract is signed. The contracting authority will have an option for extending the contract for a further 1+1 year on unchanged terms.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement is for 2 years from when the contract is signed. The contracting authority will have an option for extending the contract for a further 1+1 year on unchanged terms.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Education in bicycle mechanics

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80100000 Diensten voor basisonderwijs
80200000 Diensten voor secundair onderwijs
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO081 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oslo municipality, c.o. the Department of Urban Development, henceforth referred to as the Contracting Authority, wishes to enter into a framework agreement for the purchase of bicycle repairs etc.

Lot II: Education in bicycle mechanics

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The framework agreement is for 2 years from when the contract is signed.

The contracting authority will have an option for extending the contract for a further 1+1 year on unchanged terms.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement is for 2 years from when the contract is signed.

The contracting authority will have an option for extending the contract for a further 1+1 year on unchanged terms.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Lots I and II:

Requirement: Tenderers must be a legally established company.

Documentation Requirements: Norwegian companies: Company Registration Certificate. Foreign tenderers: Verification that the company is registered in a trade index or a register of business enterprises as prescribed by the law of the country where the company is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Lots I and II:

Requirement: The tenderer shall have sufficient economic and financial capacity to carry out the assignment.

Documentation requirement: The company's last annual Financial Statement including notes, the Board's Annual Reports and Audit Reports, including new information of relevance to the company's fiscal numbers.

The contracting authority reserves the right to collect a separate credit rating from a reputable credit rating agency and use this as a basis in the evaluation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Lot I:

Requirement: The tenderer must have experience from bicycle workshops.

Documentation: The tenderer must deliver an overview of up to 5 relevant assignments of equivalent nature The overview must indicate the name of the contracting authority, the nature of the work, the scope and value, as well as the time and place of execution of the work.

Requirement: The tenderer must have sufficient capacity to undertake assignments. Sufficient capacity is in this context defined as minimum three bicycle mechanics.

Documentation requirement: The tenderer must provide an overview of employment conditions, names of bicycle mechanics and the number of years of experience available for carrying out the contract.

Lot II:

Requirement: The tenderer must have experience from bicycle workshops.

Documentation requirement: The tenderer must deliver an overview of up to 3 assignments of equivalent nature The overview must indicate the name of the contracting authority, the nature of the work, the scope and value, as well as the time and place of execution of the work.

Requirement: The tenderer must have sufficient capacity to undertake assignments. Sufficient capacity is in this context defined as minimum one bicycle mechanic.

Documentation requirement: The tenderer must provide an overview of employment conditions, names of bicycle mechanics and the number of years of experience available for carrying out the contract.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2021