Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 462580-2019

02/10/2019    S190

Polonia-Varsovia: Servicios de programación de sistemas y software de usuario

2019/S 190-462580

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Dirección postal: ul. Tamka 43
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-355
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Krakowski
Correo electrónico: zamowienia@nifc.pl
Teléfono: +48 224416100
Fax: +48 224416113
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nifc.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa instytucja kultury
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV

Número de referencia: ZP/NIFC-18/2019
II.1.2)Código CPV principal
72211000 Servicios de programación de sistemas y software de usuario
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 350 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212900 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe osób wykonujących zamówienie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POPC.02.03.02-00-00001/17 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 106-259042
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Wykonanie portalu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz aplikacji mobilnej i aplikacji SmartTV

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Nextapps Sp. z o.o. ul. Żurawia 3, 02-023 Szczytniki Członek Konsorcjum: Skygate Selleket s.c. Łukasz Werka, Krzysztof Parjaszewski ul. Rynek 6, 44-100 Gliwice
Dirección postal: ul. Żurawia 3
Localidad: Szczytniki
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-023
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Członek Konsorcjum: Skygate Selleket s.c. Łukasz Werka, Krzysztof Parjaszewski
Dirección postal: ul. Rynek 6
Localidad: Gliwice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 44-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 350 000.00 PLN
Oferta más baja: 571 950.00 PLN / Oferta más elevada: 1 301 340.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 1 5 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec SIWZ,

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej.

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy - Środki ochrony prawnej. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres: zamowienia@nifc.pl

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/09/2019