Usluge - 462914-2018

20/10/2018    S203

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2018/S 203-462914

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Melita Gvajec, dipl. ing. građ.
E-pošta: melita.gvajec@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722421
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

D8, dionica Mravince – TTTS izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole

Referentni broj: 1.15.-300/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

D8, dionica Mravince – TTTS izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 103 800.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

D8, dionica Mravince - TTTS; Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

D8, dionica Mravince – TTTS izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: A. Tehnički dio ponude / Ponder: 63 boda
Kriterij troška - Naziv: B. Financijski dio ponude / Ponder: 37 boda
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 048-105700
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

D8, dionica Mravince – TTTS izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/09/2018
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Geoprojekt d.d.
Nacionalni registracijski broj: 25623466485
Poštanska adresa: Sukoišanska 43
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: geoprojekt@geoprojekt.hr
Telefon: +385 21484699
Telefaks: +385 21484655
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 103 800.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 1 787 600.00 HRK
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

BBD-Bridge&Building DESING d.o.o.370.000,00 KN +PDV,SVEUČILIŠTE U SPLITU 393.600,00 kn+PDV,ZG-PROJEKT d.o.-463.000,00 kn +PDV,KREŠO GEO j.d.o.o.-40.000,00kn+PDV,GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.-521.000,00kn+PDV

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/10/2018