Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 462946-2021

14/09/2021    S178

Danmark-Aalborg: Granit

2021/S 178-462946

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigborg Brygge 5
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louise Nielsen
E-mail: marie-louise.nielsen@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rjpuowskys
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af granit til Plads 4.2 - John F. Kennedys Plads

Sagsnr.: 18-6588
II.1.2)Hoved-CPV-kode
44912100 Granit
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøbet af granitelementer til John F. Kennedys Plads i Aalborg Kommune, som efter ombygning vil være Aalborgs centrale omstigningspunkt mellem kollektive transportformer som Plusbus, bybusser og tog, samt være et attaktrivt byrum på pladsen. Entreprisen omfatter selve pladsen efter at busvejen og overdækningen er udført ultimo 2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indkøbet af granitelementer til John F. Kennedys Plads i Aalborg Kommune, som efter ombygning vil være Aalborgs centrale omstigningspunkt mellem kollektive transportformer som Plusbus, bybusser og tog, samt være et attaktrivt byrum på pladsen. Entreprisen omfatter selve pladsen efter at busvejen og overdækningen er udført ultimo 2021.

Leveringer til byggepladsen skal ske i perioden fra den 1. april 2022 til 30. november 2022.

Sælgers leveringsforpligtelse under Aftalen er todelt i den forstand, at Sælger i) skal levere samtlige granitelementer til Sælgers eget lager inden fristen herfor og ii), herefter – og efter aftale med belægningsentreprenøren – skal levere løbende delleverancer fra Sælgers lager til arbejdspladsen på John F. Kennedys Plads til konkrete fastsatte datoer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (Dette kan angives i ESPD del IV under "Finansielle nøgletal")

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår (Dette kan angives i ESPD del IV under "Øvrige økonomiske og finansielle krav")

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Som mindstekrav kræves det, at tilbudgiver i det seneste disponible regnskabsår har haft en positiv egenkapital

- Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15 %.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen/soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital/soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital/soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Ordregiver vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekravene:

- Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår:

Fremlæggelse af årsregnskab eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis soliditetsgraden foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten stiller krav om overholdelse af ILO-konventioner ratificeret i Danmark samt krav til sociale- og miljømæssige bestemmelser. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2021
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Aalborg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der afholdes ikke licitation, da udbuddet vedrører et varekøb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via iBinder. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via iBinder. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver på https://www2.ibinder.com/en/?domain=dk.

B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et underskrevet ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) tilbudsgivers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2) tilbudsgivers:

i) konkurs,

ii) insolvens,

iii) tvangsakkord uden for konkurs,

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret,

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138.

D) Ordregiver kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2021