Bygge og anlæg - 463017-2017

21/11/2017    S223    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Gistrup: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2017/S 223-463017

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Nyt Aalborg Universitetshospital
Hospitalsbyen 1
Gistrup
9260
Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital — Fagentreprise E920 Aptering Inventar — tværgående.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering og montering af fast hospitals- og standardinventar.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af hospitalsinventar modulsystem 40/60, samt standardinventar iht. udbudsmaterialet (se VI.3) »Yderligere oplysninger« for adgang til materialet)

— Højskabe, underskabe og overskabe inkl. sokler (sygehusinventar)

— Gennemrækningsskabe

— Højskabe, underskabe og overskabe inkl. sokler (»køkkeninventar«)

— Afdækning over, samt tilsætninger

— Hylder inkl. vægskinner

— Reoler

— Bordplader, laminat, RS og komposit, med og uden vask. Væghængte, faste og hæve- sænkbare

— Væghængte hæve- sænkbare puslepladser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Kriterier som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Af hensyn til den fremtidige drift af Nyt Aalborg Universitetshospital indeholder udbuddet option på at udvide kontrakten til at omfatte fremtidige udvidelser af Nyt Aalborg Universitetshospital. Optionen er gældende i 5 år fra kontraktens underskrift. Pt. er der planlagt følgende udvidelser:

Psykiatri 11 000 m²

Onkologi 5 500 m²

Fælles koblingszone ca. 1 500 m²

Andre hospitalsbygninger 7 000 m².

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver udfylde ESPD'en del III A, del IIIB og del III C for så vidt angår interessekonflikter, forudgående rådgivning eller inddragelse i øvrigt i forberedelsen af udbudsproceduren samt afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller manglende mulighed for at fremsende den supplerende dokumentation, som ordregiver kan anmode om.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6. Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit III C.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Ansøgers årlige omsætning.

2) Ansøgers resultat i det seneste regnskabsår.

3) Ansøger egenkapital de seneste 2 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad. 1) Ansøgers årlige omsætning skal være mindst 15 000 000 DKK i det seneste regnskabsår:

Ad. 2) Ansøgers resultat skal være positivt i det seneste regnskabsår.

Ad. 3) Ansøger egenkapital skal i de seneste 2 regnskabsår have været mindst 2 000 000 DKK.

Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit IV B.

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til AB-92 med tilføjelser og præciseringer, som fremgår med udbudsmaterialet.

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Er ansøger en sammenslutning eller et konsortium hæfter deltagerne solidarisk.

Andre særlige vilkår:

Entreprisen er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge. Entreprisener endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 118 af 6.2.2013 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri.

Yderligere specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2017
Tidspunkt: 00:01
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen Ibinder.

Registrering af ansøgere og download af udbudsmaterialet sker via flg. links:

— E920 — https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=btopunvudu

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt d. 20.11.2017.

Evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretning om offentliggørelse af evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på; http://www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland

Mia Rosengaard Hansen

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

Tlf.: +45 20221092

E-mail: mia.hansen@rn.dk.

Ved spørgsmål til anvendelse af iBinder, kontakt da iBinder Support på tlf. 70 20 32 14 eller support@iBinder.dk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontraktmed, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2017