Diensten - 463036-2020

02/10/2020    S192

Frankrijk-Pontchâteau: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 192-463036

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: communauté de communes Pontchâteau-St Gildas des Bois
Postadres: 2 rue des Châtaigniers
Plaats: Pontchâteau
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44160
Land: Frankrijk
E-mail: nvince@cc-paysdepontchateau.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cc-paysdepontchateau.fr
Adres van het kopersprofiel: https://cc-paysdepontchateau.synapse-ouest.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cc-paysdepontchateau.synapse-ouest.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://cc-paysdepontchateau.synapse-ouest.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1o, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

Le marché comprend une part forfaitaire (cinq phases) et une part à bons de commande (missions complémentaires).

L'objet de l'étude est de réaliser:

— le diagnostic de fonctionnement du système d'assainissement de la communauté de communes (hors Sainte-Anne-sur-Brivet);

— le schéma directeur d'assainissement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
73420000 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'étude va s'organiser selon les cinq phases suivantes (part forfaitaire):

— phase 1: état des lieux des données disponibles et pré-diagnostic du système d'assainissement;

— phase 2: campagne de mesure des débits et des charges polluantes;

— phase 3: localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau;

— phase 4: bilan du fonctionnement du système d'assainissement — diagnostic;

— phase 5: élaboration du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées.

Des missions complémentaires pourront être confiées (elles feront l'objet de bons de commande).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette — CS 24111
Plaats: Nantes Cedex
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 255101002
Fax: +33 255101003
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Service du greffe du tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette — CS 24111
Plaats: Nantes Cedex
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 255101002
Fax: +33 255101003
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2020