Dodávky - 463321-2019

03/10/2019    S191

Fínsko-Helsinki: Kancelársky nábytok do nových priestorov Európskej chemickej agentúry

2019/S 191-463321

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska chemická agentúra (ECHA)
Poštová adresa: Annankatu 18
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
PSČ: 00121
Štát: Fínsko
Kontaktná osoba: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefón: +358 9686180
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.echa.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5494
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5494
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kancelársky nábytok do nových priestorov Európskej chemickej agentúry

Referenčné číslo: ECHA/2019/367
II.1.2)Hlavný kód CPV
39100000 Nábytok
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka, doručenie a inštalácia požadovaných prvkov nábytku do nových priestorov Európskej chemickej agentúry, ktoré pozostávajú z 2 samostatných budov, hlavnej administratívnej budovy a sekundárnej budovy, ktorá slúži ako konferenčné centrum.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39110000 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti
39120000 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39130000 Kancelársky nábytok
39150000 Rôzny nábytok a vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nové priestory Európskej chemickej agentúry na adrese Telakkakatu 6-8, Helsinki, FÍNSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka, doručenie a inštalácia požadovaných prvkov nábytku do nových priestorov Európskej chemickej agentúry, ktoré pozostávajú z 2 samostatných budov, hlavnej administratívnej budovy a sekundárnej budovy, ktorá slúži ako konferenčné centrum.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Podľa ustanovení bodu 26.1 prílohy I k nariadeniu (EÚ, Euratom) 2018/1046 (finančné nariadenie) z dôvodu zrušenia postupu obstarávania kancelárskeho nábytku a s cieľom zabezpečenia toho, aby sa dodávka a inštalácia mohla vykonať vo vyhovujúcom časovom rámci v súvislosti s premiestnením agentúry Európskej chemickej agentúry do nových priestorov.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/10/2019
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/10/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Priestory Európskej chemickej agentúry na adrese Annankatu 18, 00120, Helsinki, FÍNSKO.

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť maximálne 1 zástupca za každého uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +358 4303-1
Fax: +358 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1). Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Táto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie lehoty na podanie odvolania, ani stanovenie novej lehoty na podanie odvolania. Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1) do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európska chemická agentúra (ECHA)
Poštová adresa: Annankatu 18
Mesto/obec: Helsinki
PSČ: 00121
Štát: Fínsko
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefón: +358 9686180
Internetová adresa: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/09/2019