29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 463331-2019

03/10/2019    S191

Belgia-Bruksela: Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

2019/S 191-463331

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: Rue Demot 24
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: efektywność energetyczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Numer referencyjny: ENER/C3/2019-468/02
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy o usługi jest zapewnienie wsparcia technicznego na rzecz Komisji Europejskiej w zakresie opracowania i rozpowszechniania wytycznych technicznych, które mają na celu: wsparcie skutecznego wdrożenia wymogów technicznych budynków; wsparcie skutecznej oceny i dokumentacji wydajności systemu w odniesieniu do artykułu 8(1) Dyrektywy i artykułu 8(9) Dyrektywy oraz wsparcie skutecznego zrozumienia technicznego możliwości bojlerów i klimatyzacji w odniesieniu do artykułu 14(4) i 15(4) Dyrektywy w szczególności tych odnoszących się do danych porównawczych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Ocena wymogów systemów technicznych budynków (definicja i wdrożenie) oraz innych stosownych środków i inicjatyw, identyfikacja dobrych praktyk;

Zadanie 2: Identyfikacja i ocena możliwych wymogów systemów technicznych budynków;

Zadanie 3: Możliwe podejścia w zakresie wdrożenia wymogów systemów technicznych budynków oraz ocena i dokumentacja wyników systemu;

Zadanie 4: Wytyczne techniczne na potrzeby ustanowienia i wdrożenia wymogów systemów technicznych budynków oraz na potrzeby oceny wydajności systemu i dokumentacji;

Zadanie 5: Wytyczne techniczne na potrzeby skutecznego zrozumienia możliwości bojlerów i klimatyzacji na mocy Dyrektywy;

Zadanie 6: Rozpowszechnianie wyników, w tym konsultacje z interesariuszami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Najlepsza relacja jakości do ceny / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

program prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 131-320817
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Pomoc techniczna na rzecz zapewnienia optymalnej wydajności systemów technicznych budynków na mocy Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2019