Szolgáltatások - 463496-2020

02/10/2020    S192

Magyarország-Budaörs: Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások

2020/S 192-463496

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagyfelbontású 3D szeizmikus reflexiós mérések

Hivatkozási szám: EKR000060752020
II.1.2)Fő CPV-kód
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagyfelbontású 3D reflexiós szeizmikus mérések kivitelezése a Nyugat-Mecsekben Cserdi-Bükkösd-Boda térségében 49 km2 területen, a forráspontok száma 15 660, 65 % vibrátoros és 35 % robbantásos jeladással, kísérleti mérésekkel és kiegészítő sekély refrakciós méréssel, terepi minőségellenőrzés (QC), adatfeldolgozás és összegző dokumentáció készítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 985 583 445.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71352110 Szeizmográfiai felmérési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Baranya megye, Nyugat-Mecsek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nagyfelbontású 3D reflexiós szeizmikus reflexiós mérések kivitelezése a Nyugat-Mecsekben Cserdi-Bükkösd-Boda térségében 49 km2 területen, a forráspontok száma 15 660, 65 % vibrátoros és 35 % robbantásos jeladással, kísérleti mérésekkel és kiegészítő sekély refrakciós méréssel, terepi minőségellenőrzés (QC), adatfeldolgozás és összegző dokumentáció készítése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A szerződés megkötésének feltétele:

— a) az Ajánlattevőnek rendelkezni kell a beszerzés tárgyára (3D szeizmikus mérések) vonatkozó ISO 9001:2015 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási tanúsítvány.

b) Az Ajánlattevőnek a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerint rendelkeznie kell az Ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan.

c) Az Ajánlattevőnek rendelkezni kell kemény, szálban álló felszíni kőzetekben 2–5 m mélységű robbantólyuk fúrásához alkalmas kompresszoros levegő fúróberendezéssel.

Ha nem tesz eleget a nyertes a fentiekben írtaknak, az Ajánlatkérő úgy tekinti, visszalépett és a soron következővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.

A terepi munkák megkezdésének a feltétele, hogy vállalkozó rendelkezzen a következő biztosításokkal: általános felelősségbiztosítás mértéke: legalább 100 000 000 HUF; munkáltatói felelősségbiztosítás: kártérítés limitje minimum 50 000 000 HUF/munkavállaló; szakmai felelősségbiztosítás mértéke: legalább 50 000 000 HUF; munkáltatói egészségbiztosítás a nem magyar állampolgárságú munkavállalók esetében; gépjármű-felelősségbiztosítás a rendszám nélküli munkagépekre és a rendszámmal rendelkező gépjárművek közúti forgalmon kívüli tevékenységeire, valamint kötelező gépjármű felelősségbiztosítás valamennyi gépjárműre.

Az Ajánlattevőnek/Vállalkozónak teljeskörűen be kell mutatni és igazolnia kell, hogy a kötelező biztosítások megkötésre kerültek. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ajánlatkérő/Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vállalkozónak a tárgyi szerződés aláírását követően minőségügyi, valamint egészségvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi tervet (továbbiakban: minőségügyi és HSE-terv) kell benyújtania, és azt a Megrendelői észrevételek figyelembevételével véglegesítenie kell. A Megrendelő által jóváhagyott minőségügyi és HSE-terv a terepi munka megkezdésének feltétele. A minőségügyi és HSE-tervvel szemben támasztott Megrendelői követelményeket a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A geofizikus pozícióra bemutatott szakembernek az M.3.a) pontban előírt, 36 hónapot meghaladó szakmai gyakorlati ideje (min. nincs – max. további 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tételes elszámolású összeg 10 %-a.

A mérési felvételezéssel kapcsolatos, előre nem látható többletigények (többlet mérések) kielégítésre szolgál, és szükség esetén a szerződés időtartama alatt kerül lehívásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 044-104441
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: P300B-4-07/20
Elnevezés:

Nagyfelbontású 3D szeizmikus reflexiós mérések

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geofizyka Toruń S.A.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93943185
Postai cím: Chrobrego Street 50.
Város: Toruń
NUTS-kód: PL POLSKA
Postai irányítószám: 87-100
Ország: Lengyelország
E-mail: marketing@gtservices.pl
Telefon: +48 566593101
Fax: +48 566231664
Internetcím: http://www.geofizyka.pl
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 023 961 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 985 583 445.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Munkaterületre való belépés koordinálása, robbantási munkák elvégzése, robbanóanyag biztosítása, rezgésmérések.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.

Ajánlattveő neve: Geofizyka Toruń S.A.

Címe: LENGYELORSZÁG 87-100 Toruń, Chrobrego Street 50

Adószáma: PL 879-20-46-601

2.

Ajánlattevő neve: Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. (érvénytelen ajánlatot tevő)

Címe: 1139 Budapest, Forgách utca 11–13.

Adószáma: 14041763-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/09/2020