Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 463546-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

31/12/2015    S253

Česká republika-Strakonice: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2015/S 253-463546

Oznámení o zadání zakázky

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Národní identifikační číslo: 01312774
Poštovní adresa: Palackého náměstí 1090
Obec: Strakonice
PSČ: 386 01
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Pobočka
K rukám: Ing. Marie Hromádková
E-mail: m.hromadkova@spucr.cz
Tel.: +420 725385780

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://spucr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.spucr.cz

Elektronický přístup k informacím: https://zakazky.spucr.cz/vz00003956

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: zemědělství – pozemkové úpravy
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Komplexní pozemkové úpravy Kraselov.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Kód NUTS
II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kraselov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Kraselov, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je 661 ha. Na části území budou řešeny příděly (cca 11 ha).
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 2 452 940 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
2VZ6228/2015-505206
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Oznámení o zakázce

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 1 Název: Komplexní pozemkové úpravy Kraselov
V.1)Datum zadání zakázky:
21.12.2015
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 11
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Geodetické Sdružení s.r.o.
Poštovní adresa: Kpt. Olesinského 69
Obec: Příbram II
PSČ: 261 01
Stát: Česko
E-mail: office@geodetpb.cz
Tel.: +420 318628853

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 3 970 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 2 452 940 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
30.12.2015