Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 463817-2016

Mostrar versión reducida

29/12/2016    S251

Bulgaria-Sofía: Servicios hortícolas

2016/S 251-463817

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Столична община
Número de identificación fiscal: 000696327
Dirección postal: ул. „Московска“ № 33
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
A la atención de: Блага Живкова
Correo electrónico: bjivkova@sofia.bg
Teléfono: +359 29377545
Fax: +359 29377312

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: http://www.sofia.bg/

I.2)Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Поддържане паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървесни насаждения по обособени позиции.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 27: Otros servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Столична община.

Código NUTS BG412 Sofia

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Поддържане паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървесни насаждения по обособени позиции. Дейностите се извършват в териториите, посочени в Поканата за участие. Територията на Столична община е разделена на 45 зони ( 42 от които са предмет на настоящата обществена поръчка). От тях 38 зони (позиции) на обща приблизителна площ 22 500 дка в т.ч. 12 090 дка обекти от 28-ма зона — основни центрове в ПП Витоша. Площите на отделните зони са различни от 50 дка за централни градски градини до 2 400 дка за лесопаркове. От тези зони:
— 4 зони (12, 13, 14 и 45) включват дървесна растителност по улици, в училища, детски и здравни заведения, в общински терени със специално предназначение (гробищни паркове, социални домове) и други територии;
— 1 зона (28) включва Природен парк „Витоша“ на обща площ 111 192 дка, парк „Панчарево-Кокаляне“ — за поддържане е включена приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете — 12 090 дка;
— 14 зони (15-27 и 44) включват зелени площи към транспортни трасета — прилежащи и средни ивици;
— 23 зони (1-10 и 29-31, 33, 35-43) включват паркове и градини.
Зоните са описани в Поканата за участие с включените към тях обекти с приблизителна (ориентировъчна) площ.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77300000 Servicios hortícolas

II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 0 BGN
IVA excluido

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de licitación
Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE):
Directiva 2004/18/CE

1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación en el DOUE según lo dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE

Obras/servicios nuevos, que consisten en una repetición de obras/servicios existentes y se solicitan con arreglo a las condiciones estrictas establecidas en la Directiva.
За възлагане на услугите, предмет на настоящата поръчка са проведени три открити процедури, съответно: 1. Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013-2016 по обособени позиции ( вписана в РОП под номер 00087-2013-0020, публикувано обявление за поръчка в „Официален вестник“ на Европейския съюз под номер 2013/S 033 — 052324 от 15.2.2013 г. ), след провеждането на която са възложени Обособени позиции (зони) № № 2-17, 19-25, 27-41 и 43 от настоящата поръчка (срок на договорите 35 месеца); 2. „Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2014-2016 по 6 обособени позиции“ (вписана в РОП под номер 00087-2014-0012, публикувано обявление за поръчка в „Официален вестник“ на Европейския съюз под номер 2014/S 023 — 036203 от 1.2.2014 г.) след провеждането на която са възложени Обособени позиции (зони) № № 1, 18, 26, 44 и 45 от настоящата поръчка (срок на договорите 26 месеца); 3. Поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства и паркове на територията на Столична община за 2015-2016 г. по 7 обособени позиции:
- Обособена позиция 1 (Зона 2) — Красно село — Централна част, ж.к. „Хиподрума“, ж.к. „Бели брези“, ж.к. „Лагера“;
- Обособена позиция 2 (Зона 15) — Красна поляна — ж.к. „Разсадника-Коньовица“, ж.к. „Илинден“, ж.к. „Западен парк“;
- Обособена позиция 3 (Зона 26) — Овча купел (вкл. зелени площи към Околовръстен път, Дом за стари хора кв. Горна баня);
- Обособена позиция 4 (Зона 27) — Люлин –I микрорайон, II микрорайон, III микрорайон, Люлин — център, кв. „Филиповци“, кв. „Република“;
- Обособена позиция 5 (Зона 28) — Люлин –IV микрорайон, V микрорайон, VI микрорайон, VII микрорайон;
- Обособена позиция 6 (Зона 29) — Люлин — VIII микрорайон, IХ микрорайон, Х микрорайон;
- Обособена позиция 7 (Зона 42) — Западна зона — Северен парк и парк „Надежда“ (вписана в РОП под номер 00087-2015-0022, публикувано обявление за поръчка в „Официален вестник“ на Европейския съюз под номер 2015/S 052 — 091106 от 14.3.2015 г.) след провеждането на която е възложена Обособена позиция (зона) № 42 от настоящата поръчка (срок на договора 18 месеца). Необходимо е повторение на услугите от изпълнителите по договорите, сключени след провеждането на посочените открити процедури.
В обявленията за обществените поръчки в раздел VI, т. VI.3) Допълнителна информация е посочена възможността за повторно възлагане на услугата на същия изпълнител чрез процедура на договаряне при условията на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП (отм.). Общата стойност на настоящата поръчка е включена при определяне стойността на първите поръчки. И трите процедури за възлагане на поръчките са проведени по най-високия праг (чл. 45в, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗОП (отм.)). Предметът на настоящата поръчка съответства на предмета на възложените след проведените открити процедури поръчки. Териториалният обхват и дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка са същите като при първите поръчки.
За участие в договарянето са поканени изпълнителите на договорите, сключени след проведените открити процедури:
1. „БКС — Зaпад“ АД — договор СО-РД-55-650/10.10.14 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона) № 1;
2. „Жиро-М“ ЕООД — договори № № СО-РД-55-815/18.12.13 г., СО-РД-55-814/18.12.13 г., СО-РД-55-472/08.08.13 г., СО-РД-55-812/18.12.13 г., СО-РД-55-809/18.12.13 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 2, 9, 19, 28 и 37;
3. „Комунална техника“ ЕООД — договори № № СО-РД-55-496/08.08.13 г., СО-РД-55-494/08.08.13 г., СО-РД-55-493/08.08.13 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 3, 38 и 39;
Мотивите продължават в раздел VI.2.) Допълнителна информация на настоящото Обявление за възложена поръчка.
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
El precio más bajo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no

Apartado V: Adjudicación del contrato

Contrato Nº: СОА16-ДГ55-658 Lote Nº: 26 - Denominación: Поддържане паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървесни насаждения в Двадесет и Шеста Зона — транспортна
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
10.6.2016
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: ЕТ „Студио Даел — Мирослава Мерекьова“ с ЕИК 121424569
Dirección postal: р-н Красно село, бл. 195, вх. Б, ет. 4
Localidad: София
Código postal: 1612
País: Bulgaria
Correo electrónico: studiodael@abv.bg
Teléfono: +359 35929556197
Fax: +359 35929556176

V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 191 666,67 BGN
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 0 BGN
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
I. Продължение на информацията, посочена в Приложение Г1 от настоящото Обявление за възложена поръчка:
4. „Алдес“ ЕООД — договори № № СО-РД-55-715/15.11.13 г., СО-РД-55-466/07.08.13 г., СО-РД-55-464/07.08.13 г., СО-РД-55-2/02.01.14 г., СО-РД-55-1/02.01.14 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 4, 12, 13, 14 и 35;
5. ДЗЗД „Екоарх-БМТ“ — договори № № СО-РД-55-476/08.08.13 г., СО-РД-55-822/21.12.13 г., СО-РД-55-480/08.08.13 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 5, 20 и 27;
6. ЕТ „Студио Даел — Мирослава Мерекьова“ — договори № № СО-РД-55-554/05.09.13 г. и СО-РД-55-695/31.10.14 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 6 и 26;
7. ЕТ „Евелина Новакова“ — договор № СО-РД-55-483/08.08.13 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона) № 7;
8. „Про Плантс“ ЕООД — договори № № СО-РД-55-816/18.12.13 г., СО-РД-55-813/18.12.13 г., СО-РД-55-481/08.08.13 г., СО-РД-55-810/18.12.13 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 8, 21, 36 и 43;
9. „БКС-Кремиковци-98“ — договори № № СО-РД-55-811/18.12.2013 г. и СО-РД-55-469/08.08.13 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 10 и 23;
10. „Алверс Комерс“ ООД — договори № № СО-РД-55-479/08.08.13 г., СО-РД-55-808/18.12.2013 г., СО15-РД-55-412/03.07.15 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 15, 22 и 45;
11. ДЗЗД „Евъргрийн София 2013“ — договор № СО-РД-55-56/03.02.14 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона) № 40;
12. „Грийнтаун“ ЕООД — договори № № СО-РД-55-728/26.11.13 г., СО-РД-55-491/08.08.13 г., СО-РД-55-490/08.08.13 г., СО-РД-55-487/08.08.13 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 17, 24, 25 и 41;
13. ЕТ „Ланд-Дизайн-Марияна Драганова“ — договор № СО-РД-55-659/14.10.14 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона)№18;
14. „Грийн Ланд Дизайн“ ЕООД — договор № СО-РД-55-292/02.06.14 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона) № 29;
15. „Цветомания“ ЕООД — договори № № СО-РД-55-468/08.08.13 г., СО-РД-55-473/08.08.13 г., СО-РД-55-477/08.08.13 г. за изпълнение съответно на Обособени позиции (зони) № № 30, 31 и 33;
16 ДЗЗД „Евъргрийн София 2013“ — договор № СО-РД-55-56/03.02.14 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона) № 40;
17. „Милиана-91“ ЕООД — договор № СО15-РД-55-539/27.08.2015 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона) № 42;
18. ДЗЗД „Екоарх-БМТ 16“ — договор № СО-РД-55-651/10.10.14 г. за изпълнение на Обособена позиция (зона) № 44.
II. В Приложение V за съответната обособена позиция от обществената поръчка (в т. V.4)) е посочена прогнозната стойност за 1 година.
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección Internet: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Жалба може да подава всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването на решението (заповедта) за определяне на изпълнител.
В настоящата процедура договаряне без обявление за всяка обособена позиция (зона) е поканен и участва само 1 участник, който е определен за изпълнител за съответната обособена позиция със заповед № СОА16-РД92-206/10.06.2016 г. Срокът за обжалване на заповедта е 20.6.2016 г.
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
28.12.2016