Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 463852-2018

23/10/2018    S204

Portugalsko-Lisabon: Dodávka nábytku

2018/S 204-463852

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 187-421524)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Praça Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
E-mail: open202018@emsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://emsa.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka nábytku

Referenčné číslo: EMSA/OP/20/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
39130000 Kancelársky nábytok
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je uzatvoriť rámcovú zmluvu s jediným dodávateľom na dodávku nábytku (štandardné a ergonomické modely), ako aj súvisiace služby, t. j.:

– údržba existujúcich zariadení,

– dodávka,

– náklady na dopravu a príslušné poistenie,

– služby montáže,

– likvidáciu balenia,

– ukážka správneho spôsobu používania,

– ergonomické vyhodnotenie, ak je to potrebné, a záruka pre priestory EMSA.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/10/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 187-421524

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 28/10/2018
Miestny čas: 23:59
má byť:
Dátum: 02/11/2018
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 30/10/2018
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 05/11/2018
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Administratívne chyby v Prílohe I špecifikácií obstarávania boli opravené. Nový termín na predloženie ponúk: 2.11.2018, 16:00 hod. SEČ a nové otváranie ponúk 5.11.2018, 11:00 hod. SEČ/10:00 hod. miestneho času v Lisabone. Nové verzie špecifikácií obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk a kontrolný zoznam uchádzača boli odovzdané do knižnice dokumentov v rámci eTenderingu.