Tjenesteydelser - 463977-2016

30/12/2016    S252

Belgien-Bruxelles: Teknisk og videnskabelig støtte vedrørende gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF, habitatdirektivet, og direktiv 2009/147/EF, fugledirektivet

2016/S 252-463977

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk og videnskabelig støtte vedrørende gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF, habitatdirektivet, og direktiv 2009/147/EF, fugledirektivet.

Sagsnr.: ENV.B.3/SER/2016/0016.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne kontrakt er at levere tekniske og videnskabelige bidrag til Kommissionen på 3 områder, der er af central betydning for gennemførelsen af EU's naturlovgivning (direktiv 2009/147/EF, fugledirektivet, og direktiv 92/43/EØF, habitatdirektivet): analyse af retssager eller EU-finansierede projekter og programmer med henblik på at kontrollere overensstemmelsen med kravene i EU's naturlovgivning, udarbejdelse af vejledningsdokumenter og tekniske bemærkninger med henblik på at fremme en sammenhængende gennemførelse af direktiverne og evaluere de oplysninger, der er indgivet af medlemsstaterne i henhold til direktivernes rapporteringsforpligtelser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 699 200.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — tjenesteydelseskontrakt. Kontrakt med mulighed for fornyelse 2 gange (i alt 36 måneder) for 600 000 EUR pr. år, kan fornys 2 gange (samlet budget derfor 1 800 000 EUR). Det eksakte beløb pr. år er 566 400 EUR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 089-155813
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0202/2016/744292/SER/ENV.D.3
Betegnelse:

Teknisk og videnskabelig støtte vedrørende gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF, habitatdirektivet, og direktiv 2009/147/EF, fugledirektivet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/12/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: The N2K Group EEIG
Postadresse: boulevard Général Wahis 21
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1030
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Postadresse: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, floor 3
By: London
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: SW1V 1RB
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 800 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 699 200.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Bemærk venligst, at dette tidligere blev offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med titlen »Teknisk og videnskabelig bistand til gennemførelse af fugle- og habitatdirektiverne«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2016