Werken - 464009-2018

23/10/2018    S204    Werken - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Finland-Järvenpää: Bouwwerkzaamheden

2018/S 204-464009

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestaritoiminta Oy
Nationaal identificatienummer: 2119604-9
Postadres: Mannilantie 43
Plaats: Järvenpää
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 04400
Land: Finland
Contactpersoon: Jani Kervinen
E-mail: jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
Telefoon: +358 409222263

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mestaritoiminta.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=206231&tpk=9c6daf75-cab3-4e84-a3ad-081798c934fc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Järvenpään uusi yhtenäiskoulu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpäähän keskustan alueelle uutta koulua ja päiväkotia. Järvenpään uusi yhtenäiskoulu rahoitetaan Järvenpään Kaupungin toimesta, ja se tulee täysin Kaupungin omistukseen. Kohteen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tullaan toteuttamaan elinkaariallianssina. Tontin käytön kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen kanssa. Alueelle laaditaan uusi asemakaava vuosien 2018-2019 aikana.

Tavoitteena on, että rakentaja, RAK-, ARK- ja LVI-suunnittelijat valitaan maaliskuun 2019 aikana. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2020 ja tavoite kohteen käyttöönotolle on joulukuu 2021. Käyttäjien tulee pystyä aloittamaan kohteessa täysimääräinen toiminta lukuvuoden alussa tammikuussa 2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45400000 Afwerking van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Järvenpään keskustan läheisyydessä, Urheilukatu 10 / Kansakoulunkatu 9, 04400 Järvenpää.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Järvenpään uusi yhtenäiskoulu -hankkeen tavoitteena on tarjota Järvenpään keskustan alueen lapsille uuden oppimisen mukaiset, muuntojoustavat, kestävät ja turvalliset oppimistilat. Tavoitteena on kehittää koulusta koko Järvenpäätä palveleva monitoimitalo, joka on tilaratkaisuiltaan joustava ja mahdollistaa muiden toimijoiden tilojen käytön myös ilta-aikaan. Koulussa tulee toimimaan 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu. Järvenpään kaupunki on laatinut uuden oppimisen mukaisen pedagogisen vision ja sen mukaisen alustavan tilaohjelman. Pedagogista visiota ja sen mukaista tilaratkaisua tullaan kehittämään suunnittelun ja rakentamisen ajan, ja tämä edellyttää hankkeessa erittäin hyvin suunniteltua ja toteutettua käyttäjälähtöisyyttä.

Järvenpään uusi yhtenäiskoulu on tarkoitus käyttöönottaa joulukuussa 2021. Käyttäjien tulee pystyä aloittamaan kohteessa täysimääräinen toiminta tammikuussa 2022. Järvenpään kaupunki on tehnyt investointipäätöksen Järvenpään uuden yhtenäiskoulun rakennuksen sekä koulun aluerakenteiden toteuttamisesta.

Palveluntarjoaja valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan, ja siihen yhtenä tekijänä vaikuttaa tarjoajan hankkeelle ja sen sisältämälle 10-20 vuoden ylläpidolle antama tavoitekustannustavoite. Tilaajan tavoitteena on toteuttaa hankkeen kustannusohjaus siten, että hankkeen laajuutta, laatutasoa, aikataulua ja riskejä hallitaan elinkaariallianssin toimesta siten, että tarjottu tavoitekustannustavoite ei ylity. Tavoitekustannustavoitteen tulee kattaa palveluntarjoajien kaikkien allianssin vaiheiden kustannukset, mukaan lukien tontin nykyisten rakennusten ja aluerakenteiden purku.

Hanke toteutetaan elinkaariallianssina, jossa tilaaja, käyttäjä ja valittu ryhmittymä suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen hankkeeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Elinkaariallianssin yhtenä tärkeimpänä piirteenä on huomion kiinnittäminen suunnitteluratkaisuihin elinkaari- ja ylläpitonäkökulmasta. Elinkaariallianssin osapuolina ovat tilaaja, käyttäjä, rakentaja, arkkitehti, RAK-suunnittelija ja LVI-suunnittelija. Muu suunnittelu sisältyy rakentajan hankintaan, ja suunnittelijat valitaan yhdessä elinkaariallianssin osapuolten kanssa kehitysvaiheen aikana samalla arvoa rahalle -periaatteella kuin rakentamisvaiheessa rakennustöiden toteuttajat.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan kehitys- ja toteutusvaiheina. Toteutusvaihe sisältää purun ja rakentamisen lisäksi 10-20 vuoden ylläpidon, jonka aikana allianssi vastaa rakennuksen toimivuudesta ja kunnosta (ylläpidon tarkka sisältö ja kesto neuvotellaan työpajojen aikana ja tarkennetaan lopulliseen tarjouspyyntöö.).

Tilaaja arvostaa palveluntarjoajan kykyä asettaa kunnianhimoisia suunnittelutavoitteita ja osoittaa niiden toteutuminen ylläpitovaiheessa esimerkiksi kulutusseurannan osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 152
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Tilaajan ja tarjoajien työmäärän vähentäminen neuvotteluvaiheessa.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Ehdokas on osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiö ja ehdokkaalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja ehdokas on merkitty kaupparekisteriin.

2. Ehdokas on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin, jos ko. yrityksellä on lain mukaan velvollisuus rekisteröityä näihin rekistereihin

3. Ehdokas on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja työeläkemaksunsa tai maksuista on tehty maksusuunnitelma.

4. Ehdokas soveltaa työehtosopimusta.

5. Ehdokas on ottanut tapaturmavakuuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen sekä järjestänyt työterveyshuollon-

6. Ehdokasyritystä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu rangaistukseen hankintalain 80 §:n liittyvästä rikoksesta.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-396039
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2018