Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 464081-2021

14/09/2021    S178

România-București: Servicii de cadastru

2021/S 178-464081

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Strada Golescu Dinicu, Nr. 38
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: CNAIR Central
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnadnr.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii noi similare pentru intocmire doc cadastrale si rap de evaluare pentru imobilele afectate de coridorul de expropr ,,Aut Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Mihaiesti - Suplacu de Barcau

II.1.2)Cod CPV principal
71354300 Servicii de cadastru
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii noi similare pentru intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ,,Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea Mihaiesti - Suplacu de Barcau km 0+000 - km 80+054”

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 670 014.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Primariile Sanpaul din Judetul Cluj si Primariile Zimbor, Sanmihaiu Almasului, Romanasi, Trezne, zalau, Meseseni de Jos, Crasna, Boghis, Nusfalau, Ip, Marca din Judetul salaj, Mun. Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii noi similare pentru realizarea exproprierii imobilelor identificate suplimentar situate in cadrul coridorului de expropriere la nivel de studiu de fezabilitate revizuit pentru un numar de 1574 imobile (proprietate publica si privata). Imobilele sunt suplimentare fata de cele care au facut obiectul Contractului nr. 92/83189/09.12.2020.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

"Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020", articolul 58.03 - "Programe din Fondul de Coeziune".

II.2.14)Informații suplimentare

Servicii noi similare pentru realizarea exproprierii imobilelor identificate suplimentar situate in cadrul coridorului de expropriere la nivel de studiu de fezabilitate revizuit pentru un numar de 1574 imobile (proprietate publica si privata). Imobilele sunt suplimentare fata de cele care au facut obiectul Contractului nr. 92/83189/09.12.2020.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Activitatile din cadrul contractului de servicii constau in repetarea unor servicii similare prevazute in contractul de servicii initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in Caietul de Sarcini, inclus in documentatia de atribuire elaborata cu ocazia atriburii contractului initial.Serviciile prevazute in cadrul Documentatiei Descriptiva, care fac obiectul prezetei proceduri de achizitie publica, sunt identice/similare cu cele prevazute in Caietul de Sarcini care a fost publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire aferenta Anuntului de Participare nr. CN1022757/16.07.2020.Prezentul contract are ca obiect achizitia de servicii noi similare conform art. 104 alin. 8 din Legea 98/2016, astfel incat sa fie asigurata desfasurarea procedurilor de expropriere pentru imobilele suplimentare identificate ca fiind afectate de Proiect si situate in cadrul coridorului de expropriere la nivel de studiu de fezabilitate.Necesitatea achizitiei serviciilor noi similare nu se datorează neindeplinirii de catre Prestator a activitatilor contractate, ci ca urmare a faptului ca in prezent, au fost identificate imobile suplimentare afectate de Proiect, in plus fata de cele 4.211 estimate in Contract (rezultate din identificarile existente in cadrul Studiului de Fezabilitate).

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 92/72319
Titlu:

Servicii noi similare pentru intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ,,Autostrada Brasov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea Mihaiesti - Suplacu de Barcau km 0+000 - km 80+054”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L
Număr naţional de înregistrare: RO 6174812
Adresă: Strada Ceaikovski Piotr Ilici, comp., Nr. 9, Sector: 2 - Lider de asociere pentru Asocierea S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L. - S.C. GEOTER PROIECT S.R.L. - S.C. THEOTOP S.R.L. - C.I. GHEORGHE SIMONA FLORINA - S.C.A. M.S. DUMITRASCU SI ASOCIATII
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020261
Țară: România
E-mail: administrativ@topoexim.ro
Telefon: +4 0212218298
Fax: +4 0212218298
Adresă internet: www.topoexim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 704 642.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 670 014.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021