Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 464083-2021

14/09/2021    S178

România-Brașov: Servicii de cadastru

2021/S 178-464083

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BRASOV
Număr naţional de înregistrare: 4384206
Adresă: Strada: Eroilor, nr. 8
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.brasovcity.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de cadastru, topografie și servicii adiacente acestora:LOTUL I : Realizarea de documentații de cadastru și topografie, LOTUL II: Realizarea de documentații adiacente necesare întocmirii documentațiilor cadastrale;

Număr de referinţă: 4384206/2019/153
II.1.2)Cod CPV principal
71354300 Servicii de cadastru
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de cadastru, topografie și servicii adiacente acestora

LOTUL I : Realizarea de documentații de cadastru și topografie,

Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor pentru acordul cadru este de:

- 7.000.000 lei fara TVA

Valoarea minima estimata pentru acord cadru este de:

- 2.000.000 lei fara TVA

Valoarea maximă estimată pentru un contract subsecvent este de:

-1.000.000 lei fara TVA

Valoarea minima estimată pentru un contract subsecvent este de:

-600 lei fara TVA

LOTUL II: Realizarea de documentații adiacente necesare întocmirii documentațiilor cadastrale;

Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor pentru acordul cadru este de:

- 3.000.000 lei fara TVA

Valoarea minima estimata pentru acord cadru este de:

- 1.000.000 lei fara TVA

Valoarea maximă estimată pentru un contract subsecvent este de:

- 500.000 lei fara TVA

Valoarea minima estimată pentru un contract subsecvent este de:

-200 lei fara TVA

Realizarea de servicii privind înscrierea în evidențele de carte funciară atât a bunurilor care sunt deja incluse în inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Brașov, cât și a bunurilor imobile care urmează să fie incluse în patrimoniul Municipiului Brașov în baza unor Hotărâri de Consiliu Local sau a altor acte normative, precum și bunurile imobile deținute de Municipiului Brașov sub orice altă formă de proprietate pentru categoriile de servicii prezentate în cadrul Caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 15 zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 2.21 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2.45 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Realizarea de documentații adiacente necesare întocmirii documentațiilor cadastrale LOT 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71221000 Servicii de arhitectură pentru construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Realizarea de servicii adiacente relativ la înscrierea în evidențele de carte funciară a bunurilor care sunt deja incluse în inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Brasov, cât și a bunurilor imobile care urmează să fie incluse în patrimoniul Municipiului Brasov în baza unor Hotărâri de Consiliu Local sau a altor acte normative, precum și bunurile imobile deținute de Municipiului Brașov sub orice altă formă de proprietate pentru categoriile de servicii prezentate în cadrul Caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența anterioară a ofertantului ( Pexperiență ) / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71354300 Servicii de cadastru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL BRASOV

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Realizarea de servicii privind înscrierea în evidențele de carte funciară atât a bunurilor care sunt deja incluse în inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Brașov, cât și a bunurilor imobile care urmează să fie incluse în patrimoniul Municipiului Brașov în baza unor Hotărâri de Consiliu Local sau a altor acte normative, precum și bunurile imobile deținute de Municipiului Brașov sub orice altă formă de proprietate pentru categoriile de servicii prezentate în cadrul Caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența anterioară a ofertantului autorizat ANCPI cu clasa I / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 109-265646
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 222
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 29 536.31 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12/179
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 29 420.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 23 230.44 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11/163
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 866.34 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 866.34 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10/45/27035
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/03/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 25 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9/18383
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/02/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 24 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6/11/6420
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 359 250.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 33 496.38 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1/274/86115
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 738 356.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 738 356.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 250/77216
Lot nr.: 2
Titlu:

Realizarea de documentații adiacente necesare întocmirii documentațiilor cadastrale LOT 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 12
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 12
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 12
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 000 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2.21 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2.45 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4/372/121500
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2.45 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2/370/121486
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2.45 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3/371/121493
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2.45 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7/32/18369
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/02/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 365 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 46 257.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8/33/18376
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/02/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 393.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 485.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13/211/91092
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FUNCIARA Brasov
Număr naţional de înregistrare: RO 14370631
Adresă: Strada 15 Noiembrie, Nr. 62
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500097
Țară: România
E-mail: contact@funciara.ro
Telefon: +40 268415970
Fax: +40 268472525
Adresă internet: www.funciara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 23 590.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14/208/90370
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 14 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 15/209/90378
Lot nr.: 1
Titlu:

Realizarea de documentații de cadastru și topografie LOT 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANINA STAR S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 3581471
Adresă: Strada Str.Gheorghe Lazar , Nr. 25
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: office@daninastar.ro
Telefon: +40 268547169
Fax: +40 268547168
Adresă internet: www.daninastar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 9 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021