Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 464187-2021

14/09/2021    S178

România-Cluj-Napoca: Servicii de împădurire

2021/S 178-464187

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: GARDA FORESTIERA CLUJ
Număr naţional de înregistrare: 16453440
Adresă: Strada: Muncii, nr. 18
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400641
Țară: România
Persoană de contact: BOGDAN MAN
E-mail: grosan.daniel@cluj.gardaforestiera.ro
Telefon: +40 264415310
Fax: +40 264415266
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cluj.gardaforestiera.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Reconstrucția ecologica forestiera a terenurilor degradate constituite in perimetrul de ameliorare VIISOARA III, comuna Viisoara , județul Cluj -40,49 ha„

Număr de referinţă: 09
II.1.2)Cod CPV principal
77231600 Servicii de împădurire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Garda Forestieră Cluj a elaborat și avizat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reconstrucția ecologica forestiera a terenurilor degradate constituite in perimetrul de ameliorare VIISOARA III, comuna Viisoara, judetul Cluj. Studiul de fezabilitate a fost avizat de către comisia tehnico-economică a Gărzii Forestire Cluj prin avizul C.T.E. nr. 18099 din 03.12.2019., iar Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor a dat Avizul favorabil cu numărul 4 din 09.06.2020.

Garda Forestieră Cluj urmează să contracteze proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții privind reconstrucția ecologica forestieră a terenurilor degradate constituite in perimetrul de ameliorare VIISOARA III, comuna Viisoara, judetul Cluj. Proiectul tehnic va fi executat conform legistației silvice și se va contracta și execuția respectivului obiect de investiții în aceeași procedură de achiziții.

Conform art. 13. alin (3) din HG 743/2015, privind rolul gărzilor forestiere, acestea coordonează pe raza de competenţă activitatea de integrare în celelalte politici sectoriale a cerinţelor privind conservarea biodiversităţii, privind perdelele forestiere de protecţie, privind reconstrucţia ecologică prin împăduriri, privind prevenirea şi combaterea incendiilor de vegetaţie şi privind producerea, comercializarea şi importul materialelor forestiere de reproducere, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. Avand in vedere prevederile art.8 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 98/ 2017 termenul limita pana la care se pot depune clarificari este de 18 zile pana la data de deschidere a ofertelor, ia termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari este de 12 zile inainte de data deschiderii ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 792 472.21 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
71700000 Servicii de monitorizare şi de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Comuna Viisoara, Judetul Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A. Elaborarea Proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţii, în etapele:

> proiect pentru autorizarea executării lucrărilor,

> proiect tehnic de execuţie, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu respectarea actelor normative în vigoare și a instrucţiunilor ANAP, cu cerinţele din caietul de sarcini precum şi a clauzelor contractuale. ln acest sens, documentaţia tehnică va fi elaborată astfel încât să răspundă tuturor cerinţelor legale în vigoare la data predării documentaţiei.

In prestarea serviciilor de proiectare se vor respecta Normele tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul Ministrului al M.A.P.P.M nr. 1648 din 31.10.2000. De asemenea, se va respecta legislația în vigoare în domeniul proiectării lucrărilor de construcții.

Valoarea estimată, fără TVA, a serviciilor de proiectare şi asistentă tehnică = 24065 lei.

B. Asigurarea asistentei tehnice pentru proiectul tehnic elaborat, atât pe perioada execuţiei, precum şi pentru participarea proiectantului la fazele incluse în proiectul tehnic avizat de către Garda Forestieră Cluj.

C. Execuţia serviciilor de împădurire conform proiectului tehnic elaborat și avizat, cu respectarea prevederilor contractului şi legislaţiei în vigoare. După semnarea contractului de achiziţie publică şi depunerea garanţiilor contractuale, în termen de maximum două luni calendaristice, antreprenorul va transmite un Program de execuţie detaliat al întregului contract de execuție, alcătuit dintr-un grafic (fizic şi valoric) de eşalonare calendaristică (pe suport hârtie şi în format electronic editabil). Totodată, în acelaşi termen, prestatorul va actualiza şi transmite beneficiarului devizul general al investiţiei, în conformitate cu valoarea acceptată a contractului de servicii în vederea aprobării acestora.

Recepția lucrărilor de împădurire, parțiale și finale, se realizează conform art. 16 din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate și conform Normelor Tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, aprobate prin Ordinul Ministrului al M.A.P.P.M. nr. 1653 din 31.10.2000 și Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul Ministrului al M.A.P.P.M nr. 1648 din 31.10.2000.

Valoarea estimată, fără T.V.A., a lucrărilor de execuție este de 2447145 lei, care reprezintă și valoarea C+M

Studiul de fezabilitate s-a aprobat prin Decizia Inspectorului Șef al Gărzii Forestiere Cluj cu numărul 206/29.06.2020.

Amplasamentul: comuna Viisoara, județul Cluj, suprafață de 40,49 ha

Durata estimată a contractului de proiectare și execuție: 50 luni,

formată din două luni durata de proiectare + 48 de luni – durata de execuție/realizarea a investiției;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Metodologia de implementare a contractului va fi corespunzatoare pentru realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor in cadrul contractului. Procedurile tehnice de executie in cadrul principalelor categorii de lucrari/servicii privind realizarea obiectivului de investitii cu descrierea tehnologiilor prevazute pentru executia serviciilor tehnice de impadurire / Pondere: 6
Prețul - Pondere: 94
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondul de conservare si regenerare si/sau fonduri bugetare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 070-178635
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14925
Titlu:

Contract de servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LEVANT
Număr naţional de înregistrare: RO 4048540
Adresă: Strada Marului, Nr. 2
Localitate: Caracal
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 235200
Țară: România
E-mail: levant9319@gmail.com
Telefon: +40 249514334
Fax: +40 249514334
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 471 210.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 792 472.21 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 10 000.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Construirea de gard

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: GARDA FORESTIERA CLUJ
Adresă: Strada: Muncii, nr. 18, Loc. Cluj Napoca
Localitate: Cluj Napoca
Cod poștal: 400641
Țară: România
E-mail: gardaforestiera.cluj@gmail.com
Telefon: +40 264415310
Fax: +40 264415266
Adresă internet: www.cluj.gardaforestiera.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021