Diensten - 464258-2020

02/10/2020    S192

België-Antwerpen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 192-464258

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 187-451074)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Karel de Grote Hogeschool VZW
Nationaal identificatienummer: 0458.402.105_22766
Postadres: Brusselstraat 45
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
E-mail: overheidsopdrachten@kdg.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://kdg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387275

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Implementatie en ondersteuning voor een KdG breed communicatieplatform

Referentienummer: Karel de Grote-Hogeschool VZW-ICT_2020_008-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

KdG zal ondernemers selecteren voor de overheidsopdracht met de bovenstaande titel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-451074

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De selectieleidraad werd opgeladen als bestekdocument en niet als begeleidend document. Bij deze is dit rechtgezet.