Lieferungen - 464334-2018

23/10/2018    S204

România-Bucureşti: Infrastructuri de telecomunicaţii

2018/S 204-464334

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. D. I. Mendeleev nr. 21–25
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010362
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela Necoară
E-mail: gabriela.necoara@roedu.net
Telefon: +40 213171174
Fax: +40 213171174

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.nren.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de achiziție publică de furnizări produse — Platforma națională integrată Wireless Campus

Număr de referinţă: 1.CUI 24930183/2018/1.
II.1.2)Cod CPV principal
32523000 Infrastructuri de telecomunicaţii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de achizitie publica de furnizare produse, care are ca scop realizarea platformei nationale integrate — Wireless Campus, ce va asigura, cu proritate in scoli de nivel gimnazial, serviciul de acces fara fir la retele de date deschise interconectate, inclusiv internet. Termenul de raspuns autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare — in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor — 19 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 165 025 294.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30211200 Hardware pentru unitatea centrală
48200000 Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48820000 Servere
80533100 Servicii de formare în informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul principal, cel secundar al autoritatii contractante, cat si Noc-urile din tara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul il constituie realizarea platformei nationale integrate-wireless campus in cadrul proiectului cu aceeasi denumire.proiectul va crea o retea nationala de acces de tip campus scolar wireless, cu prezenta in scoli de nivel gimnazial si cu acces la internet, administrata centralizat de la nivelul regional si central de management gazduit de infrastructura retelei nationale educationale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect de investitii- Platforma nationala integrata -Wireless Campus

II.2.14)Informații suplimentare

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. in ceea ce priveste semnatura electronica extinsa, sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.modalitatea de indeplinire a cerintei: Se va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE valabile la momentul prezentarii (certificate care atesta lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat), respectiv documente echivalente pentru operatorii economici straini, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic,asa cum reiese din Certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertantii vor depune Declaratia pe proprie raspundere pentru inexistenta conflictului de interese, conform formularului A. Persoanele cu functii de decizie sunt: Dinu Gh., Necoara G., Mihai Barbulescu, Florin Petre, L. Paiusescu, M. Carabas, Adi Istrate si Hadrian Popescu (ultimii doi membrii fiind de rezerva). Participantii la procedura (indiferent de calitatea in care participa — ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Dovada formei de inregistrare din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economici este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului (Certificatul constatator emis de catre ONRC trebuie sa ateste ca activitatea pe care o desfasoara operatorul economic conform CAEN corespunde obiectului contractului; acest lucru trebuie sa rezulte in cazul tuturor operatorilor economici, de drept sau straini, potrivit actelor specifice formei de organizare). Se va completa DUAE. Daca oferta este depusa de o asociere, fiecare dintre membrii asocierii va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Media cifrei anuale a cifrei de afaceri globale de pe ultimii 3 ani — 2015, 2016 si 2017.se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globale acumulate pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin de 300 000 000,00 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE conform art. 193 si urm. din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul obligatia de a prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, cum ar fi bilantul contabil/raportul de audit sau orice alte documente relevante, inregistrate la ANAF. Pentru operatorii economici nerezidenti — orice alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei sale economice si financiare.persoanele juridice straine vor prezenta documentele certificatele/documentele edificatoare in original sau in copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual euro/valuta respectiva comunicat de BNR. Documentele edificatoare a informatiilor urmeaza a fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sau de catre orice ofertant, daca va fi necesar. In cazul unei oferte comune (asociere) cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a tuturor membrilor grupului, prin cumul. O data cu DUAE trebuie prezentat si acordul de asociere. Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul trebuie sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa reiasa modul efectiv prin care tertii vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Se va prezenta lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, prin care se va demonstra ca au furnizat, prin prezentarea de contracte similare, maximum 3 contracte sau proiecte privind. Se cere demonstrarea experientei similare relevante a ofertantilor pe baza a doua aspecte care vizeaza similitudinea — integrarea de sisteme IT la cheie, prin raportare la cerintele formulate in caietul de sarcini pentru procurari, livrari, configurari de echipamente hardware si software pentru conectare la retele de date interconectate si la internet, pentru cel putin 20 000 de echipamente cu conectare in cel putin 4 000 puncte de prezenta a beneficiarului, prin maxim 3 contracte similare. Experienta similara se va proba prin prezentarea a 1–3 contracte relevante pentru demonstrarea faptului ca pentru realizarea obiectului contractului au fost puse in functiune un total de cel putin 4 000 de echipamente de tip AP Wi-Fi. Pentru livrarea si instalarea de tehnologie IT pentru sisteme distribuite este acceptata ca experienta similara relevanta furnizarea de echipamente IT intr-unul sau mai multe puncte de prezenta ale beneficiarului, realizata prin contracte derulate de catre operatorul economic intr-o perioada care nu va depasi 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Se accepta ca demonstrarea experientei similare pentru fiecare dintre cele doua elemente definitorii ale acesteia, sa fie facuta pe baza acelorasi contracte sau prin prezentarea de contracte similare, deoarece activitatile sunt similare, nu tipul contractului.

Se va prezenta lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, prin care se va demonstra ca au furnizat, prin prezentarea de contracte similare, maximum 3 contracte sau proiecte privind. Se cere demonstrarea experientei similare relevante a ofertantilor pe baza a doua aspecte care vizeaza similitudinea — integrarea de sisteme IT la cheie, prin raportare la cerintele formulate in caietul de sarcini pentru procurari, livrari, configurari de echipamente hardware si software pentru conectare la retele de date interconectate si la internet, pentru cel putin 20 000 de echipamente cu conectare in cel putin 4 000 puncte de prezenta a beneficiarului, prin maxim 3 contracte similare. Experienta similara se va proba prin prezentarea a 1–3 contracte relevante pentru demonstrarea faptului ca pentru realizarea obiectului contractului au fost puse in functiune un total de cel putin 4 000 de echipamente de tip AP Wi-Fi. Pentru livrarea si instalarea de tehnologie IT pentru sisteme distribuite este acceptata ca experienta similara relevanta furnizarea de echipamente IT intr-unul sau mai multe puncte de prezenta ale beneficiarului, realizata prin contracte derulate de catre operatorul economic intr-o perioada care nu va depasi 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Se accepta ca demonstrarea experientei similare pentru fiecare dintre cele doua elemente definitorii ale acesteia, sa fie facuta pe baza acelorasi contracte, sau prin prezentarea de contracte similare, deoarece activitatile sunt similare, nu tipul contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Documentarea experientei similare va atesta executarea totala sau partiala a contractelor similare prezentate, iar din aceasta trebuie sa rezulte punerea in functiune, in perioada de referinta, a unui nr. total obtinut prin cumularea valorilor din contractele similare prezentate, de cel putin 4 000 echipamente de tip AP Wi-Fi. Se va prezenta lista contractelor din care reiese experienta similara relevanta, cu indicarea numarului de echipamente de tip AP Wi-Fi puse in functiune ca parte a realizarii obiectului fiecarui contract si a beneficiarului cu care a fost incheiat. Se va prezenta lista contractelor din care reiese experienta similara relevanta, cu indicarea numarului de puncte de prezenta in care au fost furnizate echipamente IT ca parte a realizarii obiectului fiecarui contract si, respectiv, a beneficiarului cu care a fost incheiat. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind documentarea experientei similare sunt urmatoarele (cu precizarea ca urmatoare enumerare nu este limitativa si nici cumulativa): Copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le au indeplinit, certificate de predare primire, recomandari, procese-verbale de receptie, certificate constatatoare. La nivelul DUAE — numarul si data contractului, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Odata cu DUAE, trebuie prezentat acordul de asociere (la o oferta comuna). In cazul subcontractarii, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In care in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare din respectivii subcontractanti, completat si semnat corespunzator. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinatori va include toate informatiile din care sa reiasa ca tertul nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 60, 164, 165 si art. 167, precum si informatiile din care sa reiasa ca indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost ele solicitate. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire.

Documentarea experientei similare va atesta executarea totala sau partiala a contractelor similare prezentate, iar din aceasta trebuie sa rezulte punerea in functiune, in perioada de referinta, a unui nr. total obtinut prin cumularea valorilor din contractele similare prezentate, de cel putin 4 000 echipamente de tip AP Wi-fi. Se va prezenta lista contractelor din care reiese experienta similara relevanta, cu indicarea numarului de echipamente de tip AP wi-fi puse in functiune ca parte a realizarii obiectului fiecarui contract si a beneficiarului cu care a fost incheiat. Se va prezenta lista contractelor din care reiese experienta similara relevanta, cu indicarea numarului de puncte de prezenta in care au fost furnizate echipamente IT ca parte a realizarii obiectului fiecarui contract si, respectiv, a beneficiarului cu care a fost incheiat. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind documentarea experientei similare sunt urmatoarele (cu precizarea ca urmatoarea enumerare nu este limitativa si nici cumulativa): Copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le au indeplinit, certificate de predare primire, recomandari, procese-verbale de receptie, certificate constatatoare .La nivelul DUAE — numarul si data contractului, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si sau activitatile pentru care a fost responsabil. Odata cu DUAE, trebuie prezentat acordul de asociere (la o oferta comuna). In cazul subcontractarii, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In care in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare din respectivii subcontractanti, completat si semnat corespunzator. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplinesc, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinatori va include toate informatiile din care sa reiasa ca tertul nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 60, 164, 165 si art. 167, precum si informatiile din care sa reiasa ca indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost ele solicitate. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Informatii suplimentare privind licitatia electronica:

(a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare, pretul total ofertat; limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera a) poate fi imbunatatit — nu exista limite,

(c) informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si mome [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/11/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/04/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/11/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoanele imputernicite din partea operatorilor economici ofertanti participanti, membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ANAP daca este cazul.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Oferta are caracter obligatoriu pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant.clasamentul ofertantilor se stabileste prin ordinea descrescatoare a punctajelor respective, oferta castigatoare find cea de pe primul loc, respectiv cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii factorilor de evaluare din cadrul criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret. In situatia in care vor exista oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut; in situatia in care vor exista oferte cu punctaje si preturi egale clasate pe primul loc, se va solicita reofertarea pretului in SEAP. Pe parcursul procesului de reofertare autoritatea contractanta poate cere clarificari cu privire la documentele ofertantilor. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi transmise in scris in SEAP.

Incheierea (semnarea) contractului de achizitie publica se va face sub rezerva indeplinirii conditiei suspensive referitoare la existenta sursei de finantare, in speta FEN, deci a semnarii contractului de finantare aferent proiectului Wireless Campus.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor București
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Agenția A.A.R.N.I.E.C.
Adresă: Str. I.D. Mendeleev nr. 21–25, sector 1 (Oficiul Juridic)
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010362
Țară: România
E-mail: gabriela.necoara@roedu.net
Telefon: +40 213171174
Fax: +40 213171175

Adresă internet: www.roedu.net

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2018