Supplies - 46441-2022

Submission deadline has been amended by:  106376-2022
28/01/2022    S20

Czechia-Modřice: Electricity

2022/S 020-046441

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Město Modřice
National registration number: 00282103
Postal address: náměstí Svobody 93
Town: Modřice
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 66442
Country: Czechia
Contact person: Bc. Elena Halvová, investiční referent
E-mail: elena.halvova@mesto-modrice.cz
Telephone: +420 537001019
Internet address(es):
Main address: https://www.mesto-modrice.cz
Address of the buyer profile: https://modrice.profilzadavatele-vz.cz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://modrice.profilzadavatele-vz.cz
Additional information can be obtained from another address:
Official name: ikis tender s.r.o.
National registration number: 09102761
Postal address: Kaštanová 496/123a
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 62000
Country: Czechia
Contact person: Ing. Martin Šimek
E-mail: ikis@ikis.cz
Telephone: +420 539002898
Internet address(es):
Main address: https://modrice.profilzadavatele-vz.cz
Address of the buyer profile: https://modrice.profilzadavatele-vz.cz
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://modrice.profilzadavatele-vz.cz
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka elektrické energie - Opakované zadávací řízení

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky elektrické energie pro odběrná místa zadavatele.

Specifikace včetně podrobností odběrných míst jsou uvedeny v tabulce číslo 3: „Specifikace odběrných míst elektrické energie města Modřice a jeho organizací“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 642 320.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
71314000 Energy and related services
65400000 Other sources of energy supplies and distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Modřice, Jihomoravský kraj kód NUTS CZ064, Česká republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky elektrické energie pro odběrná místa zadavatele.

Specifikace včetně podrobností odběrných míst jsou uvedeny v tabulce číslo 3: „Specifikace odběrných míst elektrické energie města Modřice a jeho organizací“.

Roční předpokládaný celkový objem odebrané elektrické energie je:

NT: 35,264 MWh

VT: 691,971 MWh

Celkem: 727,230 MWh

Zadavatel bude odebírat elektrickou energii celoročně.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení stanovil za odběr elektrické energie jednosložkovou fixní cenu za odebranou 1 MWh pro NT a VT pro příslušnou sazbu (viz tabulka číslo 1 s názvem „Krycí list nabídky“ a tabulka číslo 2 s názvem „Nabídkový formulář“, které budou platné po celou dobu trvání smlouvy. Za překročení nebo nedočerpání předpokládaného objemu nebude zadavateli účtována žádná sankce.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 642 320.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty. Výše jistoty je stanovena na částku 50 000,- Kč. Pro složení peněžní jistoty zadavatel poskytuje tyto informace:

• účet pro složení peněžní jistoty: 115-8022450287/0100

• variabilní symbol platby: IČ dodavatele

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže podle ustanovení § 77 odstavec (2) Zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky - tedy licenci na obchod s elektřinou udělenou Energetickým regulačním úřadem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. C) bod. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2022
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/02/2022
Local time: 14:00
Place:

elektronický nástroj

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Doba trvání smlouvy je stanovena variantně:

Prohlídka místa plnění není organizována.

V oddíle II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému uvedena nejdelší varianta trvání smlouvy. Doba trvání smlouvy je stanovena variantně:

Varianta I: smlouva na dobu určitou v délce trvání 1 roku (12 měsíců)

Varianta II: smlouva na dobu určitou v délce trvání 2 roky (24 měsíců)

Varianta III: smlouva na dobu určitou v délce trvání 3 roky (36 měsíců)

Varianta IV: smlouva na dobu určitou v délce trvání 4 roky (48 měsíců)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022