Werken - 464489-2020

Submission deadline has been amended by:  551650-2020
02/10/2020    S192

Polen-Konin: Bouwwerkzaamheden

2020/S 192-464489

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationaal identificatienummer: 310013652
Postadres: ul. Gajowa 1
Plaats: Konin
NUTS-code: PL414 Koniński
Postcode: 62-510
Land: Polen
E-mail: sekretariat@mpec.konin.pl
Telefoon: +48 632497300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpec.konin.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.mpec.konin.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres przedsięwzięcia pn. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie obejmuje dwie części:

— I część: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą” wg projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunkami wykonania i odbioru robót,

— II część: wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3 wg projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-3 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (Wyspa „Pociejewo”) zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającą ww. projekt, decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkami wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 44 038 474.17 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45330000 Loodgieterswerk
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45231110 Bouwen van pijpleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL414 Koniński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ul. Podwale dz. nr 227/11, 62-500 Konin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W zakresie części I jest budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą wg projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunków wykonania i odbioru robót. Zakres obejmuje:

a) budowę budynku głównego;

b) budowę infrastruktury towarzyszącej;

c) budowę rurociągów wody geotermalnej poza budynkiem głównym;

d) budowę sieci ciepłowniczej;

e) budowę zbiornika o pojemności około 2 000 m3;

f) wykonanie instalacji elektrycznej;

g) wykonanie infrastruktury technicznej;

h) budowę ciągu technologicznego (rurociągi, armatura, urządzenia);

i) wykonanie komputerowego systemu automatyki, AKPiA;

j) wykonanie gospodarki remontowej;

k) wykonanie rozruchu technologicznego;

l) wykonanie szkolenia obsługi;

m) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i instrukcji;

n) przekazanie obiektu do użytkowania.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie personelu / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 616 201.92 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie: 1.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie: 1.1.1 wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45255500 Boor- en exploratiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL414 Koniński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ul. Podwale dz. nr 227/11, 62-500 Konin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W zakresie części II jest wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-3 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (Wyspa „Pociejewo”) zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającą ww. projekt, decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkami wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zakres obejmuje:

a) prace przygotowawcze do wykonania otworu GT-3;

b) wiercenie otworu kierunkowego GT-3 o trajektorii typu „S”;

c) badania geofizyczne i laboratoryjne;

d) wykonanie zabiegów specjalnych, m.in. intensyfikujących;

e) badania hydrogeologiczne, pompowania i testy badawcze funkcji wydobywczej oraz chłonnej otworu Konin GT-3;

f) testy pompowania i badawcze funkcji wydobywczej GT-1 z jednoczesnym wykorzystaniem chłonnej GT-3;

g) zakończenie robót geologiczno-górniczych, sporządzenie dokumentacji, demontaż wiertni i odtworzenie terenu;

h) uzyskanie zgody na użytkowanie przedmiotu umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie personelu / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 422 272.25 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie: 1.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie: 1.1.1 wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganym potencjałem finansowym.

b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z Wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej dotyczy obu części zamówienia.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia wartości posiadanych środków lub sumy ubezpieczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie części I – budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą:

a) Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch (2) obiektów wraz z układem technologicznym o mocy cieplnej minimum 5 MWt w systemie „pod klucz”. Zamawiający pod pojęciem „robota realizowana w systemie pod klucz” rozumie kompleksową realizację budowy obiektu wraz z pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi, uruchomieniem i oddaniem do użytkowania. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z Wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

b) Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z SIWZ.

W zakresie części II – wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3:

a) Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w systemie „pod klucz”, robót polegających na odwierceniu co najmniej dwóch otworów geotermalnych o trajektorii typu „S” o głębokości nie mniejszej niż 1 500 m, który jest aktualnie wykorzystywany/lub będzie wykorzystywany do wydobywania bądź zatłaczania wód termalnych przeznaczonych do celów ciepłowniczych lub energetycznych. Zamawiający pod pojęciem „robota realizowana w systemie pod klucz” rozumie kompleksową realizację odwiertu wraz z pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z Wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

b) Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

Szczegółowe wymagania osób do realizacji:

W zakresie części I – budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą:

I. Kierownik projektu – 1 osoba:

1) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizowanymi kontraktami jako przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik zespołu lub kierownik projektu, w tym co najmniej przy realizacji jednej budowy trwającej minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat, na której pełnił funkcję przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika zespołu lub kierownika;

2) posiada doświadczenie przy realizacji minimum 1 (słownie: jednej) inwestycji o wartości co najmniej 12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych).

II. Kierownik budowy – 1 osoba:

1) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym co najmniej przy realizacji jednej budowy trwającej minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat, na której pełnił funkcję kierownika budowy;

2) posiada upraw. budowlane (bez ograniczeń) do kier. robotami budowl. w spec. konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

III. Kierownik robót nr 1 – 1 osoba:

1) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych;

2) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specj. instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

IV. Kierownik robót nr 2 – 1 osoba

1) posiada co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe na stanowisku kier. budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy, która obejmowała układy o napięciu 15 kV;

2) posiada upraw. budowl. do kier. robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

V. Kierownik robót nr 3 –1 osoba:

1) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji budowy, która obejmowała instalację AKPiA wraz z systemem sterowania automatyki przemysłowej;

2) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zakresie części II – wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3:

I. Kierownik ruchu zakładu – 1 osoba:

1) posiada uprawnienia kierownika ruchu zakładu, wykonującego roboty geologiczne metodą otworową wynikającą z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.);

2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika ruchu zakładu.

II. Osoby posiadające uprawnienia dozoru wyższego w specjalności wiertniczej – 2 osoby:

1) posiada uprawnienia dozoru wyższego na stanowisku wiertacza;

2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika wiertni.

III. Osoby posiadające uprawnienia dozoru niższego – 2 osoby:

1) posiada uprawnienia dozoru niższego na stanowisku wiertacza;

2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji wiertacza.

Szczegółowe informację dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zawiera SIWZ postępowania.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wysokość wadium wynosi:

— dla części I – 427 000,00 PLN,

— dla części II – 434 000,00 PLN.

Minimalny okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę: 36 miesięcy.

Maksymalny okres gwarancji przyjmowany do wyliczenia punktacji w kryterium oceny ofert: 96 miesięcy.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe informację dotyczące warunków realizacji umowy zawiera SIWZ postępowania.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Sala konferencyjna (nr 107) w siedzibie Zamawiającego – ul. Gajowa 1, 62-510 Konin

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Procedury otwarcia ofert dokona komisja przetargowa Zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Dokumenty wymagane na etapie składania oferty:

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ): JEDZ i zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli Wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, JEDZ podwykonawców, o ile są znani na etapie składania ofert;

2. formularz ofertowy;

3. formularz cenowy;

4. gwarancja wadialna;

5. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ.

II. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;

2. dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

3. wykaz wykonanych robót budowlanych;

4. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;

5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

9. oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Zakres i rodzaj czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, obejmuje w szczególności: roboty wiertnicze, roboty technologiczne, roboty budowlano-konstrukcyjne, dozór mienia.

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 Pzp.

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ do postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zawartej umowie z jednostką finansującą zamówienie z budżetu Unii Europejskiej, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2020