Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 464547-2021

14/09/2021    S178

Pologne-Varsovie: Services de restaurant et services de personnel en salle

2021/S 178-464547

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics

Avis d’attribution de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Numéro national d'identification: 011035381
Adresse postale: ul. M. Kasprzaka 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-211
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Kurzawa
Courriel: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Téléphone: +48 223894859
Fax: +48 226323893
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wolski.med.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.wolski.med.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługę cateringową polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych

Numéro de référence: EP/16/2021
II.1.2)Code CPV principal
55300000 Services de restaurant et services de personnel en salle
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa całodobowego żywienia pacjentów na poszczególne oddziały szpitala polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu do stolika lub szafki przyłóżkowej pacjenta posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym na bieżąco przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
55320000 Services de distribution de repas
55321000 Services de préparation de repas
55322000 Services d'élaboration (cuisson) de repas
55520000 Services traiteur
55521200 Services de livraison de repas
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego Szpital Wolski, ul. Marcina Kasprzaka 17, Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa całodobowego żywienia pacjentów na poszczególne oddziały szpitala polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu do stolika lub szafki przyłóżkowej pacjenta posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym na bieżąco przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz diet i ilości posiłków będący podstawą obliczenia ceny stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie modyfikacje diet pod względem konsystencji (diety miksowane, miksowane do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, mielone, przecierane, płynne).

3. W szpitalu znajduje się 11 kuchenek, które obsługują 13 oddziałów.

4. Przeciętna miesięczna liczba posiłków całodziennych wynosi 8900

Dokładny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/regulacje-pzp
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji warunków zamówienia na usługę cateringową, Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentami wskazanymi w SWZ i warunkami udziału w postępowaniu, Rozdz. VIII SWZ.

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 141-376037
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Usługę cateringową polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ofertę składa się na wypełnionym Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)- nie dotyczy.

4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

5) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.4). - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z rozdz. X.3

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021