Supplies - 464571-2020

02/10/2020    S192

Poland-Warsaw: Protective and safety clothing

2020/S 192-464571

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGNiG Termika SA
Postal address: ul. Modlińska 15
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-216
Country: Poland
E-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
Telephone: +48 225878469
Internet address(es):
Main address: www.termika.pgnig.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://termika.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony osobistej dla PGNiG Termika S.A. w latach 2020–2023

Reference number: 20DOZZ474
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGNiG Termika SA w okresie 3 lat od podpisania umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Elektrociepłownia Siekierki, Warszawa, ul. Augustówka 30;

Ciepłownia Kawęczyn, Warszawa, ul. Chełmżyńska 180;

Elektrociepłownia Pruszków, Pruszków, ul. Waryńskiego 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGNiG Termika SA w okresie 3 lat od podpisania umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium „Jakość” / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,

— Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176);

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

c) skarbowe,

— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy),

— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) umowę o całkowitej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto, obejmującą dostawy odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej partiami według ustalonego w umowie harmonogramu, przy czym umowa nie mogła być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy i musiała obejmować dostawę co najmniej następujących asortymentów:

1) ubranie ochronne antyelektrostatyczne, typ klasyczny lub szwedzki – bluza i spodnie spełniające normy: EN 1149-5:2018, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 11611:2015 A1+A2, klasa 1, EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D1E1F1, EN-ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016, klasa widzialności – 1, wykonane z materiału nie gromadzącego ładunku elektrostatycznego. Zamawiający dopuszcza również ubrania spełniające normy: PN-EN ISO 13688, PN-EN 1149-5: 2009, PN-EN ISO 20471, PN-EN ISO 11612;

2) ubranie ochronne ocieplane antyelektrostatyczne, typ klasyczny lub szwedzki – kurtka ocieplana i spodnie ocieplane, z ociepliną pikowaną z trudnopalną podszewką, z warstwą przepuszczalną, przeznaczona do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie efektem termicznym spowodowanym łukiem elektrycznym, spełniające normy: EN 1149-5:2018, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 11611:2015 A1+A2, klasa 1, EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D1E1F1, EN-ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016, klasa widzialności – 1, EN 342:2017.

Zamawiający dopuszcza również ubrania spełniające normy: PN EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-5:2009, EN 13034, IEC 61482-2, PN-EN ISO 20471, EN 342;

3) buty robocze antyelektrostatyczne – trzewiki S3 SRC z kompozytową ochroną palców stopy i niemetalową wkładką antyprzebiciową, o właściwościach antystatycznych;

4) rękawice ochronne antyelektrostatyczne – rękawice antystatyczne z warstwą antypoślizgową o właściwościach antystatycznych;

5) rękawice ochronne antyelektrostatyczne ocieplane – ocieplane rękawice wzmocnione skórą licową, przeznaczone do prac w niskiej temperaturze, ocieplane, impregnowane szwy nie pękające pod wpływem wody o właściwościach antystatycznych;

6) kask ochronny – kask ochronny wentylowany z polipropylenu o wysokiej odporności, z zabezpieczeniem przed UV, z więźbą z poliamidu i taśmami tekstylnymi, potnikiem z gąbki, możliwością regulacji góra/dół, o właściwościach antystatycznych;

7) gogle ochronne antyelektrostatyczne – gogle o dużej odporności na uderzenia i dużym polu widzenia, z szybką acetylenową, nieparującą, klasa optyczna 1, o właściwościach antystatycznych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie. Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.1.2 – oświadczenie Wykonawcy. Jeśli zamówienia były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówień.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 100 000,00 PLN.

Wykonawca w terminie do dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia całkowitego brutto.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 4 Wzór umowy 20DOZZ474 wraz z załącznikami.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 4 Wzór umowy 20DOZZ474 wraz z załącznikami.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się zdalnie poprzez aplikację MS Teams.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2023 roku

VI.3)Additional information:

Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej i złożona za pomocą Platformy przetargowej pod adresem: https://termika.eb2b.com.pl/. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek wybranych asortymentów, które posłużą do oceny ofert w kryterium „Jakość”. W sytuacji gdy Wykonawca nie złoży niektórych lub wszystkich próbek lub złoży próbki wadliwe (niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku 6 do SIWZ), Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia, a niezgodna z ww. wymaganiami próbka otrzyma 0 punktów w kryterium „Jakość”.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa w oryginale w formie elektronicznej także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa w oryginale w formie elektronicznej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2020