Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 464667-2021

14/09/2021    S178

България-Перник: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

2021/S 178-464667

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Градски транспорт - Перник ЕООД
Национален регистрационен номер: 204410995
Пощенски адрес: РАДОМИР №.1
Град: гр. Перник
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2300
Държава: България
Лице за контакт: Ирена Димитрова Георгиева
Електронна поща: poop@pernik.bg
Телефон: +359 76684220
Факс: +359 76603890
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://pernik.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/31367
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Перник чрез доставка на 5 броя нови електрически единични автобуси и специализирано допълнително обор прод в II.2.14

II.1.2)Основен CPV код
34000000 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка е свързана с доставка на 5 бр. електрически автобуси и 5 бр. бавнозарядни станции, както и 1 брой двойна бързозарядна станция за едновременно зареждане на два автобуса, както и демонтаж, монтаж и адаптиране към интегрираните системи за управление на транспорта, за нуждите на „Градски транспорт Перник“ ЕООД

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34000000 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. Перник

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С настоящата процедура се възлага обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Перник  чрез доставка на 5 броя нови електрически единични автобуси и специализирано допълнително оборудване към тях, в т. ч. 5 броя зарядни станции за бавно зареждане и 1 брой двойна бързозарядна станция, както и демонтаж, монтаж и адаптиране към интегрираните системи за управление на транспорта” в рамките на проект № BG16M1OP002-5.004-0010 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.“.

Изпълнението на предмета на поръчката предвижда доставка на:

5 (пет) бр. електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване,

5 (пет) бр. бавнозарядни станции за електробусите,

1 брой двойна бързозарядна станция за едновременно зареждане на два автобуса,

демонтаж, монтаж и адаптиране към интегрираните системи за управление на транспорта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: № BG16M1OP002-5.004-0010 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.“.

II.2.14)Допълнителна информация

II.1.1)към тях, в т. ч. 5 броя зарядни станции за бавно зареждане и 1 брой двойна бързозарядна станция, както и демонтаж, монтаж и адаптиране към интегрираните системи за управление на транспорта

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 069-176781
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Перник чрез доставка на 5 броя нови електрически единични автобуси и специализирано допълнително оборудване към тях,

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/09/2021