Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 464668-2021

14/09/2021    S178

Pologne-Cracovie: Boîtes de raccordement

2021/S 178-464668

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Adresse postale: Gazowa 16
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-060
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Mistarz, Agnieszka Strzebońska
Courriel: publiczne.krakow@psgaz.pl
Téléphone: +48 126281751/126281143
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.psgaz.pl
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup szafek gazowych związany jest z zapewnieniem ciągłości przyłączania nowych klientów do sieci PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Numéro de référence: PSGKR.ZZSP.901.4.21.
II.1.2)Code CPV principal
31224300 Boîtes de raccordement
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. fabrycznie nowych szafek gazowych – wyprodukowanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę ich dostawy do Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie:

CZĘŚĆ I – naściennych szafek gazowych z tylną ścianką, montowaną na elewacji -Typ 1 w ilości 3770 szt. (n/c 410 szt. ś/c 3360 szt.),

CZĘŚĆ II – wolnostojących szafek gazowych z tylną ścianką, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B w ilości 8730 szt. (n/c 530 szt., ś/c 8200 szt.).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba Części zamówienia – 2. Oferty można składać na dowolną liczbę Części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

CZĘŚĆ I – naściennych szafek gazowych z tylną ścianką, montowaną na elewacji -Typ 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44424100 Coffrets-compteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

22 lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy - OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

CZĘŚĆ I – naściennych szafek gazowych z tylną ścianką, montowaną na elewacji -Typ 1 w ilości 3770 szt. (n/c 410 szt. ś/c 3360 szt.),

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dostaw szafek gazowych w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Usług, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 20 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby dostaw wynikających z wartości nominalnej w zakresie poszczególnych Części określonych oddzielnie, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

CZĘŚĆ II – wolnostojących szafek gazowych z tylną ścianką, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44424100 Coffrets-compteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

22 lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy - OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

CZĘŚĆ II – wolnostojących szafek gazowych z tylną ścianką, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B w ilości 8730 szt. (n/c 530 szt., ś/c 8200 szt.).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dostaw szafek gazowych w okresie obowiązywania Umowy, w stosunku do liczby wymian wskazanej w Szczegółowym Opisie Usług, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 20 % i zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby dostaw wynikających z wartości nominalnej w zakresie poszczególnych Części określonych oddzielnie, zgodnie z § 1 ust. 4 projektu Umowy. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zamawia usługi według własnych potrzeb.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 131-348999
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

CZĘŚĆ I – naściennych szafek gazowych z tylną ścianką, montowaną na elewacji -Typ 1

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

CZĘŚĆ II – wolnostojących szafek gazowych z tylną ścianką, montowanych na podstawie z tworzywa sztucznego - Typ 2B

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający działając na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy oraz art. 109 ust. 1 ustawy wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia. Podstawy wykluczenia z postępowania wskazano w pkt 7 SWZ.

2. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą Jednolitego Dokumentu JEDZ.

4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej ujęto w pkt 11 SWZ.

5. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Do oferty należy załączyć: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ), zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów (Załącznik nr 7 SWZ) oraz o ile dotyczy: pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa.

6. Ofertę sporządza się wg wzoru stanowiącego Zał. nr 1 SWZ oraz pod rygorem nieważności musi być ona sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty Wykonawca załącza oryginał wadium, w przypadku gdy jest ono wnoszone w innej formie niż pieniądz.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców (w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia). Jeżeli wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada JEDZ podwykonawcy, w zakresie weryfikacji podstaw wykluczenia.

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, Jednolitego Dokumentu JEDZ oraz aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) w zakresie podstaw wykluczenia (9.4. SWZ):

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

— oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

— zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

— odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

2) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (9.6 SWZ):

— wykazu dostaw zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

10.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, a także od podwykonawców, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021