Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 464719-2021

14/09/2021    S178

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne

2021/S 178-464719

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Adres pocztowy: Żelazna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Marszał
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Tel.: +48 224594283
Faks: +48 224594224
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ztm.waw.pl
Adres profilu nabywcy: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Włościańska 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Marszał
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Tel.: +48 224594283
Faks: +48 224594224
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ztm.waw.pl
Adres profilu nabywcy: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi łączności radiowej WTP – lata 2021-2025 (we współpracy z MZA)

Numer referencyjny: PN 47/2021
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot Zamówienia dotyczy wykonania usługi polegającej na zapewnieniu łączności radiotelefonicznej.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje zapewnienie usługi łączności radiotelefonicznej dla 1000 - 1440 urządzeń, na obszarze opisanym w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy, przy wykorzystaniu cyfrowych urządzeń radiowych będących własnością Zamawiającego lub podmiotów związanych z Zamawiającym oddzielnymi umowami.

3. System łączności radiotelefonicznej musi współpracować z urządzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785, Hytera MD785G, TAIT Seria TM 9300 oraz innymi kompatybilnymi z DMR Tier III.

4. Szczegółowy opis wymagań technicznych dla systemu łączności radiotelefonicznej zawarty jest w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Warszawa i gminy ościenne

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot Zamówienia dotyczy wykonania usługi polegającej na zapewnieniu łączności radiotelefonicznej.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje zapewnienie usługi łączności radiotelefonicznej dla 1000 - 1440 urządzeń, na obszarze opisanym w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy, przy wykorzystaniu cyfrowych urządzeń radiowych będących własnością Zamawiającego lub podmiotów związanych z Zamawiającym oddzielnymi umowami.

3. System łączności radiotelefonicznej musi współpracować z urządzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785, Hytera MD785G, TAIT Seria TM 9300 oraz innymi kompatybilnymi z DMR Tier III.

4. Szczegółowy opis wymagań technicznych dla systemu łączności radiotelefonicznej zawarty jest w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia interfejsu przekazywania danych zgodnie z wymogami pkt 5. Załącznika nr 1 do Umowy (A) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Świadczenie usługi przy pomocy systemu umożliwiającego zdalne programowanie urządzeń Zamawiającego (P) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Świadczenie usługi przy pomocy systemu umożliwiającego rejestrację treści rozmów oraz wiadomości tekstowych zgodnie z wymogami Załącznika 1 do Umowy (N) / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 31/03/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1,4, tj.:

a. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; (art. 109 ust. 1 pkt 1)

b. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; (art. 109 ust. 1 pkt 4)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu zamówienia (ESPD), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

Przed wyborem oferty Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: dowodów określających, czy usługi wskazane w oświadczeniu JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizuje lub zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługi łączności radiowej na rzecz branży transportowej lub służb bezpieczeństwa publicznego - przez okres co najmniej 12 miesięcy, dla systemu łączności obejmującego co najmniej 50 urządzeń oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełniać łącznie

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały wymienione w Rozdziale X SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: to tysięcy);

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert"

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul.Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

7.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 7.1) i 7.2) powyżej.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul.Postępu 17a
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2021