Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 464726-2021

14/09/2021    S178

Hrvatska-Zagreb: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2021/S 178-464726

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 54189804734
Poštanska adresa: Koledovčina ulica 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Šešerinac
E-pošta: antonija.seserinac@viozz.hr
Telefon: +385 989596717
Telefaks: +385 13492104
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.viozz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0032996
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge upravljanja projektom-vanjska podrška za Projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad

Referentni broj: E-13-VV-U-21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – VANJSKA PODRŠKA za projekt „RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ koji se sufinancira iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, referentni broj Poziva: KK.06.4.2.57.0001. Usluge upravljanja projektom se sastoje od administrativnog i tehničkog upravljanja projektom građenja. Za navedeni projekt sklopljeni su: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o partnerstvu na projektu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 370 080.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
71541000 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu
79420000 Usluge povezane s upravljanjem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ured Pružatelja usluga, lokacije izvođenja radova na Projektu i sjedište (ured) Naručitelja; sve kako je navedeno u točki 2.8. Knjige 1 DON

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – VANJSKA PODRŠKA za projekt „RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ koji se sufinancira iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, referentni broj Poziva: KK.06.4.2.57.0001. Usluge upravljanja projektom se sastoje od administrativnog i tehničkog upravljanja projektom građenja. Za navedeni projekt sklopljeni su: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o partnerstvu na projektu. Usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave pružaju se sukladno svemu navedenom u Knjigama 1-4 DON-a

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo stručnjaka 1 / Ponder: 30 bodova (30%)
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo stručnjaka 2 / Ponder: 20 bodova (20%)
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo stručnjaka 3 / Ponder: 20 bodova (20%)
Cijena - Ponder: 30 bodova (30%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 370 080.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 34
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program "Konkurentnost i kohezija", referentni broj Poziva: KK.06.4.2.57.0001.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1., podtočka 4.1.1., Dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – Upis u strukovni / Upis u obrtni registar) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Gospodarski subjekti u ponudi su: ponuditelj, članovi zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelj, subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedenu u ESPD obrascu, osim ako već posjeduje te dokumente.

Kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1., podtočka 4.1.1., Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente na zahtjev naručitelja u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točke 4.1., podtočka 4.1.1., ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te pozvati ponuditelja koji je podnio sljedeću ekonomski najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Naručitelj može sukladno čl. 263. st. 2. ZJN 2016 pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno pododjeljcima 2. i 4. Odjeljka C „Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta“ ZJN 2016.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude - na iznos od 50.000,00 HRK [ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave] u obliku bankarske garancije (neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora) ili novčani polog u traženom iznosu na HR7223400091110307784, PBZ d.d., SWIFT (BIC): PBZGHR2X.

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Detaljne odredbe o vrstama, sredstvima i uvjetima traženih jamstava navedeni su u točki 7.15. Knjige 1. DON-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i usluge koje su predmet ovog postupka javne nabave, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta. Detaljne odredbe o rokovima, načinu i uvjetima plaćanja navedeni su u točki 7.22. Knjige 1. DON-a.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje ugovora. Ukoliko zajednica gospodarskih subjekata bude odabrana kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor, obvezna je, u roku od osam (8) dana od dana obostranog potpisa Ugovora, Naručitelju dostaviti sporazum o osnivanju zajednice gospodarskih subjekata ili drugi pravni akt za izvršenje ugovora. Detaljne odredbe nalaze se u točki 7.11 Knjige 1. DON-a.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima definirani su u točki 7.23. Knjige 1. DON-a.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/03/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Zagreb, Koledovčina ulica 1, IV. kat

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Provodi se postupak javnog otvaranja ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji/obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/09/2021