Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 464980-2021

Submission deadline has been amended by:  518169-2021
15/09/2021    S179

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2021/S 179-464980

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 276303005
Adres pocztowy: UL. LECHICKA 24
Miejscowość: KATOWICE
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-609
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: MAGDALENA MARCINIAK
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Tel.: +48 327819211
Faks: +48 327819200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ZARZĄDZANIE DROGAMI WOJEWÓDZKIMI

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA – A1 – DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK” Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

Numer referencyjny: WI-K/PN/210726/1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA – A1 – DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK, które jest podzielone na 2 części:

CZĘŚĆ I – obejmuje odcinki 1,2,3,4 od km 14+377 do km 26+160.

CZĘŚĆ II – obejmuje odcinki 5 od km 26+160 do km 38+362.

Odcinek 1: od km 14+377 do km 24+930 od granicy m. Ruda Śląska do m. Orzesze

Odcinek 2: od km 24+930 do km 25+180 w rejonie wiaduktu kolejowego w m. Orzesze

Odcinek 3: od km 25+180 do km 26+100 w m. Orzesze

Odcinek 4: od km 26+100 do km 26+160 w rejonie przejazdu kolejowego w m. Orzesze

Odcinek 5: od km 26+160 do km 38+362 od przejazdu kolejowego w m. Orzesze do granicy m. Rybnik

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych (...).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ I – ODCINEK 1, 2, 3, 4 OD KM 14+377 DO KM 26 +160

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232210 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32562000 Kable światłowodowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

RYBNIK

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA – A1 – DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK, które jest podzielone na 2 części:

CZĘŚĆ I – obejmuje odcinki 1,2,3,4 od km 14+377 do km 26+160.

Odcinek 1: od km 14+377 do km 24+930 od granicy m. Ruda Śląska do m. Orzesze

Odcinek 2: od km 24+930 do km 25+180 w rejonie wiaduktu kolejowego w m. Orzesze

Odcinek 3: od km 25+180 do km 26+100 w m. Orzesze

Odcinek 4: od km 26+100 do km 26+160 w rejonie przejazdu kolejowego w m. Orzesze

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Szczegóły zadania opisane zostały przedmiarach robót oraz w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

9479

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium do postępowania zgodnie z zapisami pkt. 25 SWZ. Kwota wymagana to:

CZĘŚĆ I: 1 500 000,00 zł.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

przedmiot: Przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe, roboty mostowe, roboty inżynieryjne, roboty ziemne,

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ II – ODCINEK 5 OD KM 26+160 DO KM 38+362.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232210 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32562000 Kable światłowodowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

RYBNIK

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA – A1 – DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK, które jest podzielone na 2 części:

CZĘŚĆ II – obejmuje odcinki 5 od km 26+160 do km 38+362.

Odcinek 5: od km 26+160 do km 38+362 od przejazdu kolejowego w m. Orzesze do granicy m. Rybnik

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Szczegóły zadania opisane zostały przedmiarach robót oraz w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

9479

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium do postępowania zgodnie z zapisami pkt. 25 SWZ. Kwota wymagana to:

CZĘŚĆ I: 1 400 000,00 zł.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

przedmiot: Przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe, roboty mostowe, roboty inżynieryjne, roboty ziemne,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A/ sytuacja ekonomiczna lub finansowa

A. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA JEDNĄ CZĘŚĆ ZADANIA:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 25 000 000,00 zł

B. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA OBIE CZĘŚCI ZADANIA:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00 zł

W przypadku podania sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

A. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA PIERWSZĄ CZĘŚĆ ZADANIA:

1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości robót minimum 50 000 000,00 zł brutto w ramach której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz w ramach której wykonano obiekt mostowy (lub obiekty mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 3 000 000,00 zł brutto,

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

B. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA DRUGĄ CZĘŚĆ ZADANIA:

1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości robót minimum 45 000 000,00 zł brutto w ramach której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

C. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA OBIE CZĘŚCI ZADANIA:

1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości robót minimum 95 000 000,00 zł brutto w ramach której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz w ramach której wykonano obiekt mostowy (lub obiekty mostowe) o łącznej wartości robót mostowych minimum 3 000 000,00 zł brutto,

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

4.a.b w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie na załączniku nr 5, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4.a.c w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót na załączniku nr 7 do SWZ.

4.b Osób

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

A. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA PIERWSZĄ CZĘŚĆ ZADANIA:

1. KIEROWNIK BUDOWY – 1 OSOBA:

2. KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH – 1 OSOBA:

3. KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH - 1 OSOBA:

4. INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ – 1 OSOBA:

5. PRACOWNIK DS. MATERIAŁOWYCH – TECHNOLOG – 1 OSOBA:

B. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA DRUGĄ CZĘŚĆ ZADANIA:

1. KIEROWNIK BUDOWY – 1 OSOBA:

2. KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH – 1 OSOBA:

3. INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ – 1 OSOBA:

4. PRACOWNIK DS. MATERIAŁOWYCH – TECHNOLOG – 1 OSOBA:

C. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA OBIE CZĘŚCI ZADANIA:

1. KIEROWNIK BUDOWY – 1 OSOBA:

2. KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH – 1 OSOBA:

3. KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH - 1 OSOBA:

4. INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ – 1 OSOBA:

5. PRACOWNIK DS. MATERIAŁOWYCH – TECHNOLOG – 1 OSOBA:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania zostały opisane w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja i jej warunki określają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy w warunkach umownych – załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 4,5% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Miejsce: otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniportalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Po stronie Zamawiającego – Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę stanowi:

a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.

b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.

c) Kosztorys Ofertowy dla danej części obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót - Załącznik Nr 1A do SWZ dla części I, Przedmiarze Robót - Załącznik Nr 1B do SWZ dla części II, Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Zamawiający informuje, że w dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) Wykonawca w Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko Sekcję . Pozostała część JEDZ zgodnie z wymaganymi danymi.

e) Wadium.

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 4 do SWZ.

g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP) na lub wg druku załącznika 5 – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum.

1. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SWZ i oznaczeniem w dokumencie JEDZ.

3. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SWZ w zakresie składania dokumentów i oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można wpisać do treści ogłoszenia.

4. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. - „Instrukcji użytkownika”) dostępnego tam Formularza komunikacji, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej przetargi@zdw.katowice.pl

5. Klauzula informacyjna z art. 47 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

6. INFORMACJE O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ: zadanie wybrano do dofinansowania. W związku z tym zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego oraz ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020. Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, (…)

7. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZALICZEK ZGODNIE Z ZAPISAMI PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY § 4A.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021