Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 465013-2021

Submission deadline has been amended by:  515515-2021
15/09/2021    S179

Pologne-Gdynia: Travaux routiers

2021/S 179-465013

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul.10 Lutego 24
Ville: Gdynia
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Code postal: 81-364
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marek Kamiński
Courriel: rzp@zdiz.gdynia.pl
Téléphone: +48 587612085
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdiz.gdynia.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.zdiz.gdynia.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach A, B, C i D w Gdyni

Numéro de référence: EZP.271.60.2021
II.1.2)Code CPV principal
45233140 Travaux routiers
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty bud. polegające na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inż oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach A, B, C i D na terenie Gdyni, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

2. Zakres robót w każdym rejonie obejmuje:

a) prace naprawcze i konserwac. polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach i obiektach inż. oraz infrastruktury służącej drodze powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii;

b) utrzymanie i wykonywanie oznak. pionowego, poziomego oraz urządzeń bezp.ruchu drogowego,

c) wykonawstwo robót naprawczych, konserw. i remontowych na drogach i obiektach inż. oraz infrastrukturze służącej drodze,

d) prace na drogach i obiektach inż. oraz infrastrukturze służącej drodze, mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

e) wszelkie roboty bud. polegające na: remoncie, modernizacji, przebud. i budowie dróg, obiektów inż. i infrastr. służącej drodze.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rejon A

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221111 Travaux de construction de ponts routiers
45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons
45221119 Travaux de rénovation de ponts
45221121 Travaux de construction de viaducs routiers
45221211 Passage inférieur
45233142 Travaux de réparation de routes
45233220 Travaux de revêtement de routes
45233221 Travaux de marquage routier
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons
45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking
45233280 Pose de barrières routières
45233290 Installation de panneaux de signalisation
45233292 Installation de dispositifs de sécurité
45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

Gmina Miasta Gdyni

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze, w Rejonie A na terenie Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki do SWZ:

- Załącznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Załącznik B – Plan sytuacyjny – podział Miasta na rejony,

-Załącznik C-A – Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych,

-Załącznik C1-A – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe bitumiczne,

-Załącznik C2-A – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe brukarskie,

-Załącznik C3-A – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-Załącznik C4-A – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie poziome,

-Załącznik C5-A – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – obiekty inżynierskie – utrzymanie,

-Załącznik C6-A – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – ekrany akustyczne,

- Załącznik nr 9 - wzór umowy;

UWAGA:

ciąg ulicy Kwiatkowskiego (droga powiatowa nr 1609G) od ul. Płk. Dąbka do Obwodnicy Trójmiasta DK S6, tj.: droga wraz z obiektami inżynierskimi w pasie drogowym i dojazdami do nich (całość łącznic) w całości zaliczona jest do Rejonu A.

3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.

Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegających na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze.

Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej (...)

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w SWZ, dotyczące postępowania dostępne są wraz z niniejszym ogłoszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia - 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót.Termin rozpoczęcia robót nastąpi po zakończeniu obowiązujących umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem, w formie pisemnej.

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości - 345 000,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rejon B

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221111 Travaux de construction de ponts routiers
45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons
45221119 Travaux de rénovation de ponts
45221121 Travaux de construction de viaducs routiers
45221211 Passage inférieur
45233142 Travaux de réparation de routes
45233220 Travaux de revêtement de routes
45233221 Travaux de marquage routier
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons
45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking
45233280 Pose de barrières routières
45233290 Installation de panneaux de signalisation
45233292 Installation de dispositifs de sécurité
45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

Gmina Miasta Gdyni

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze, w Rejonie B na terenie Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki do SWZ:

- Załącznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Załącznik B – Plan sytuacyjny – podział Miasta na rejony,

-Załącznik C-B – Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych,

-Załącznik C1-B – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe bitumiczne,

-Załącznik C2-B – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe brukarskie,

-Załącznik C3-B – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-Załącznik C4-B – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie poziome,

-Załącznik C5-B – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – obiekty inżynierskie – utrzymanie,

-Załącznik C6-B – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – ekrany akustyczne,

- Załącznik nr 9 - wzór umowy;

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.

Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegających na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze.

Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej (...)

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w SWZ, dotyczące postępowania dostępne są wraz z niniejszym ogłoszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia - 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót.Termin rozpoczęcia robót nastąpi po zakończeniu obowiązujących umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem, w formie pisemnej.

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości - 344 000,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rejon C

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221111 Travaux de construction de ponts routiers
45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons
45221119 Travaux de rénovation de ponts
45221121 Travaux de construction de viaducs routiers
45221211 Passage inférieur
45233142 Travaux de réparation de routes
45233220 Travaux de revêtement de routes
45233221 Travaux de marquage routier
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons
45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking
45233280 Pose de barrières routières
45233290 Installation de panneaux de signalisation
45233292 Installation de dispositifs de sécurité
45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

Gmina Miasta Gdyni

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze, w Rejonie C na terenie Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki do SWZ:

- Załącznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Załącznik B – Plan sytuacyjny – podział Miasta na rejony,

-Załącznik C-C – Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych,

-Załącznik C1-C – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe bitumiczne,

-Załącznik C2-C – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe brukarskie,

-Załącznik C3-C – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-Załącznik C4-C – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie poziome,

-Załącznik C5-C – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – obiekty inżynierskie – utrzymanie,

-Załącznik C6-C – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – ekrany akustyczne,

- Załącznik nr 9 - wzór umowy;

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.

Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegających na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze.

Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej (...)

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w SWZ, dotyczące postępowania dostępne są wraz z niniejszym ogłoszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia - 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót.Termin rozpoczęcia robót nastąpi po zakończeniu obowiązujących umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem, w formie pisemnej.

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości - 262 000,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rejon D

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45221111 Travaux de construction de ponts routiers
45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons
45221119 Travaux de rénovation de ponts
45221121 Travaux de construction de viaducs routiers
45221211 Passage inférieur
45233142 Travaux de réparation de routes
45233220 Travaux de revêtement de routes
45233221 Travaux de marquage routier
45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons
45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking
45233280 Pose de barrières routières
45233290 Installation de panneaux de signalisation
45233292 Installation de dispositifs de sécurité
45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Lieu principal d'exécution:

Gmina Miasta Gdyni

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze, w Rejonie D na terenie Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają załączniki do SWZ:

- Załącznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Załącznik B – Plan sytuacyjny – podział Miasta na rejony,

-Załącznik C-D – Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych,

-Załącznik C1-D – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe bitumiczne,

-Załącznik C2-D – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe brukarskie,

-Załącznik C3-D – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-Załącznik C4-D – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – roboty drogowe oznakowanie poziome,

-Załącznik C5-D – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – obiekty inżynierskie – utrzymanie,

-Załącznik C6-D – Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy – ekrany akustyczne,

- Załącznik nr 9 - wzór umowy;

UWAGA:

ciąg ulicy Kwiatkowskiego (droga powiatowa nr 1609G) od ul. Płk. Dąbka do Obwodnicy Trójmiasta DK S6, tj.: droga wraz z obiektami inżynierskimi w pasie drogowym i dojazdami do nich (całość łącznic) w całości zaliczona jest do Rejonu A.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.

Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegających na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze.

Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej (...)

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w SWZ, dotyczące postępowania dostępne są wraz z niniejszym ogłoszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin wykonania zamówienia - 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót.Termin rozpoczęcia robót nastąpi po zakończeniu obowiązujących umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem, w formie pisemnej.

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości - 263 000,00 zł.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy,

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu JEDZ.

3. Pozostałe informacje dostępne są w SWZ wraz z niniejszym ogłoszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w SWZ dotyczące postępowania dostępne są wraz z niniejszym ogłoszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji oraz zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/10/2021
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 11/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/10/2021
Heure locale: 12:00
Lieu:

1. Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

2. Ofertę i dokumenty składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

1. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SWZ.

2. Ofertę i dokumenty składane z ofertą i w czasie trwania postępowania o zamówienie publ. można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus

3. Dokumenty składane wraz z ofertą:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 Pzp na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – „JEDZ”,

b) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z zał.nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo,

d) Formularz Oferta, wg wzoru, o treści odpowiadającej zał.1 do SWZ.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zam. Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA

e) Kosztorysy ofertowe, wg przedmiarów robót, stanowiących odpowiednio zał. C1÷C6-A, C1÷C6-B, C1÷C6-C, C1÷C6-D do SWZ.

f)ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW

g)Kosztorysy ze szczegółową kalkulacją cen jednostkowych

h) jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsięb. Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je Zamawiającemu w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów. składają wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z zał.nr 7 do SWZ.

4. Pozostałe dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ - stanowiące załącznik nr 2 do SWZ:

b) wykaz robót wg zał. nr 4 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonanie,

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wg zał. nr 5 do SWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z KRK, o której mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 1;

2) zaświadczenia, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 3, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których mowa w rozdz. 8 ust. 3 pkt 4 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne;

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7. Szczegółowe informacje dot. postępowania, w tym warunków udziału i składanych dokumentów znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej oraz terminów składania odwołań określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021