Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 465047-2021

15/09/2021    S179

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwwerkzaamheden

2021/S 179-465047

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf
Nationaal identificatienummer: 552550970
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Thom de Bruijn
E-mail: Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d7f248ccba12ffd79f4f3d365c1b8a08
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d7f248ccba12ffd79f4f3d365c1b8a08
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19016 | Revitalisering penitentiaire inrichting Bankenbosch te Veenhuizen

Referentienummer: 19016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het middels ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden revitaliseren van de voormalige penitentiaire inrichting (PI) Bankenbosch te Veenhuizen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veenhuizen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit het revitaliseren van vijftien gebouwen incl. het terrein en het hekwerk en het upgraden van klimaat- en beveiligingsinstallaties. Er wordt onderscheid gemaakt in twee opdrachtfasen, bestaande uit: engineeringsfase en uitvoeringsfase. De engineeringsfase bestaat uit:

- Uitwerken basisontwerp van vast meubilair

- Uitwerken basisontwerp van vaste inrichtingselementen

- Uitwerken basisontwerp klimaatinstallaties

- Uitwerken werktekeningen elektrotechnische installaties

- Ontwerpen draagconstructies

- Uitwerken werktekeningen bouwkundige elementen

De uitvoeringsfase bestaat uit het realiseren van bovenstaande.

Disciplines: bouwkunde, constructie, E&W, terreintechniek, beveiligingstechniek, ICT, data

De Basisovereenkomst wordt gesloten op basis van

de UAV-GC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Planningsvaardigheden / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beheerst proces / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Bewust handelen / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

- Criterium: Toegevoegde waarde op realiseren van interieur,

- Criterium: Toegevoegde waarde op beveiligingsinstallaties,

- Criterium: Toegevoegde waarde op geïntegreerde contracten

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De herzieningsclausule betreft het als extra gebouw te revitaliseren bezoek- en recreatiegebouw op het terrein van PI Bankenbosch. Zie voor meer informatie paragraaf 2.3 van de aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Eigen verklaring,

- Strafrechtelijke veroordelingen,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Betalingen belastingen en premies,

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Ervaring met geïntegreerde contracten,

- Ervaring met realiseren van beveiligingsinstallaties,

- Ervaring met realiseren van interieur,

- Ervaring met engineering van installatietechniek,

- Kwaliteitsmanagementsysteem,

- Veiligheidsmanagementsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/10/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/11/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verwezen wordt naar de "Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase" en de "Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase" op het dashboard van deze aanbesteding in TenderNed.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's Gravenhage
Postadres: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021