Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 465144-2021

15/09/2021    S179

Nederland-Leiden: Bouwen van gebouwen

2021/S 179-465144

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicepunt71
Nationaal identificatienummer: 292140280
Postadres: Tweelingstraat 4
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2312 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Bosch, van den
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Telefoon: +31 715167560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.servicepunt71.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A07.61 Bouwkundige Aannemer Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden

Referentienummer: A07.61.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de bouwkundige werken van een nieuw te bouwen binnenzwembad met gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen met als optie een nieuwe ijshal met verhuurbare ruimten. De opdracht zal tijdens de ontwerpfase op basis van DNR 2011 worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoeringsfase op basis van UAV 2012.

In de ontwerpfase zal de bouwkundig aannemer in bouwteamverband advies op maakbaarheid en planning van het ontwerp inbrengen. Na vaststelling van het definitieve krediet door de gemeenteraad in het voorjaar 2021 zal de aanneemovereenkomst worden getekend en kan de uitvoeringsfase starten.

Het doel dat de gemeente Leiden met dit project voor ogen heeft, is als volgt: Een nieuw duurzaam (zowel functioneel als energetisch) binnenzwembad en ijshal op Sportpark De Vliet dat de sportbeoefening en sportbeleving van de (top)sporters, verenigingen, bezoekers en de gemeente Leiden in de regio voor de komende decennia kan faciliteren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 17 588 349.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212211 Bouwen van ijsbaan
45212212 Bouwwerkzaamheden voor zwembad
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het project bestaat uit de nieuwbouw van een binnenzwembad met gemeenschappelijk/ondersteunende voorzieningen met optioneel de ijshal en verhuurbare ruimten onder de ijshal. Als Combinatiegebouw omvat het project een bruto vloeroppervlak van afgerond 16.300 m2 incl. technische ruimten, als volgt verdeeld:

1. Binnenzwembad (ca 3.800 m2 bvo):

a. Zwembad 35,0 x 25,0 x 2,5 m

1. waterpolowedstrijden op (inter)nationaal topsportniveau;

2. kortebaan zwemwedstrijden (25-meter wedstrijden) op nationaal niveau;

3. instructiezwemmen, doelgroepzwemmen, recreatiezwemmen, onderwaterhockey;

b. Tribune-capaciteit 370 vaste zitplaatsen en VIP plateau;

c. Kleedruimtes, bergingen en techniek;

2. Gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen (ca 1.200 m2 bvo), zoals:

a. Entree met ontvangsthal;

b. Ondersteunende Horeca;

c. Verenigingsruimten, vergaderruimten en multifunctionele ruimten;

d. Personeels- en klantvoorzieningen;

e. Shop;

f. Bergingen en techniek.

3. IJshal (twee-laags) (ca 10.300 m2 bvo):

a. IJsvloer rondbaan 250 m voor langebaanschaatsen;

b. IJsvloer 60 x 30 m, voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden;

c. IJsvloer 45 x 20 m voor recreatief curling en krabbelbaan voor de jeugd;

d. Tribune-capaciteit: rondbaan 150 vaste zitplaatsen en 30x60 ijsvloer 300 vaste zitplaatsen;

e. Kleedruimtes, bergingen en techniek;

4. Verhuurbare ruimten onder rondbaan ijshal (ca 1.000 m2 bvo), casco oplevering.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie: ijshal met gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen en verhuurbare ruimten onder de rondbaan ijshal. Zie hoofdstuk 1 Selectieleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-410535
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

A07.61 Bouwkundige Aannemer Binnenzwembad en IJshal De Vliet te Leiden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De Vries en Verburg Bouw B.V.
Nationaal identificatienummer: 29029229
Postadres: 't Vaartland 8
Plaats: STOLWIJK
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2821LH
Land: Nederland
E-mail: hvanderkolk@devriesverburg.nl
Telefoon: +31 628901917
Internetadres: http://www.devriesverburg.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 588 349.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Telefoon: +31 703813131
Fax: +31 703811511
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021