Usluge - 465156-2017

22/11/2017    S224

Belgija-Bruxelles: Usluge za inspekciju sigurnosti, higijene i dobrobiti na radnom mjestu kao i provedbu zdravstvenih inspekcija i analiza hrane

2017/S 224-465156

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/P001
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge za inspekciju sigurnosti, higijene i dobrobiti na radnom mjestu kao i provedbu zdravstvenih inspekcija i analiza hrane

Referentni broj: OIB.02/PO/2017/055/782.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71600000 Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

U okviru ove nabave cilj je sklopiti 2 okvirna ugovora za pružanje usluga inspekcije i kontrole u sljedećim područjima: inspekcija i kontrola aspekata sigurnosti, higijene i dobrobiti zaposlenika; zdravstvene inspekcije i analize hrane i pića pripremljenih i/ili distribuiranih u restoranima, restoranima sa samoposluživanjem, kantinama, jaslicama, prostorima namijenjenim skrbi o djeci i samoposlužnim automatima. Te usluge bit će pružene u zgradama u kojima se nalazi i/ili kojima upravlja Europska komisija te u zgradama u kojima će se potonja možda morati nalaziti ili kojima će upravljati tijekom ugovornog razdoblja, u regiji Bruxellesa i okolnom području.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge za inspekciju sigurnosti, higijene i dobrobiti na radnom mjestu u zgradama u kojima se nalazi i/ili kojima upravlja Europska komisija

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71700000 Usluge praćenja i nadzora
71630000 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regija Bruxellesa i okolno područje.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge u vezi s redovitim tehničkim inspekcijama, jednokratnim tehničkim inspekcijama, kao i posebnim i dodatnim uslugama u vezi s aspektima sigurnosti, higijene i dobrobiti radnika koje obuhvaćaju sve zgrade u kojima se nalazi Europska komisija u Bruxellesu i okolnom području.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge zdravstvene inspekcije i analize hrane i pića

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71700000 Usluge praćenja i nadzora
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Regija Bruxellesa i okolno područje.

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga zdravstvene inspekcije i analize hrane i pića pripremljenih i/ili distribuiranih u restoranima, restoranima sa samoposluživanjem, kantinama, jaslicama, prostorima za skrb o djeci, lokaciji CIE Overijse i samoposlužnim aparatima koji se nalaze u zgradama koje koristi i/ili kojima upravlja Europska komisija u Bruxellesu i okolnom području.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativni krediti EU-a.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

ponuditelj svojoj ponudi treba priložiti sve dokumente i podatke koji se traže u točki III.1 „Uvjeti sudjelovanja” ove obavijesti i koji su navedeni u Prilogu 1.1. i 2.1. „Popis dokumenata koje je potrebno ispuniti i dostaviti” uputama za nadmetanje.

Ponuditelj prilaže valjano potpisanu svečanu izjavu s naznačenim datumom kojom izjavljuje da se ne nalazi ni u jednoj situaciji koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ugovoru koji dodjeljuje Europska unija. Svečana izjava oblikom mora u potpunosti odgovarati predlošku objavljenom na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Napomena: uspješan je ponuditelj pod prijetnjom isključenja dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti sljedeću dokumentaciju s dokazima koji potkrjepljuju svečanu izjavu.

Napomena: budu li izabrane za sklapanje ugovora, zajednice moraju dostaviti svečanu izjavu i popratne dokumente i podatke za svakog pojedinačnog člana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

— presliku financijskih izvješća (bilanci i računa dobiti i gubitka) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj bruto dobiti za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što su odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenih računovođa ili istovjetan dokument,

— izjavu o godišnjem prometu u području obuhvaćenom grupama 1 i 2 ovog poziva na nadmetanje ostvarenom tijekom posljednje 3 financijske godine.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

kako bi bio odabran, ponuditelj mora pružiti dokaz o prosječnom specifičnom godišnjem prometu za 3 financijske godine od 2 400 000 EUR/godišnje za grupu 1 i 250 000 EUR/godišnje za grupu 2.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelj mora dostaviti:

grupa 1:

— izjavu u pogledu prosječnog broja osoblja tijekom posljednje 3 financijske godine, podijeljena na različite kategorije radnih mjesta,

— popis 5 glavnih ugovora — u području obuhvaćenom ovom grupom te provedenih tijekom posljednje 3 godine. Popis mora sadržavati površinu pregledanih zgrada kao i vrste provedenih inspekcija. Napomena: ponuditelji će morati dostaviti dokaz o iskustvu u svakom području obuhvaćenom ovom grupom,

— dokaz da je uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom (certifikat ISO 9001 ili jednakovrijedan);

grupa 2:

— dokaz da ponuditelj ima barem 1 upravitelja/zamjenika koji će biti dodijeljen ugovoru ako se on sklopi.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

grupa 1:

— ponuditelj će morati dokazati da njegovo tehničko osoblje obuhvaća 20 osoba, od kojih su 5 inženjeri (sveučilišna razina ili viša nesveučilišna razina),

— ukupna površina obuhvaćena u okviru 5 referentnih ugovora tijekom 3 godine mora biti barem 1 000 000 m2 (tj. 333 000 m2/godišnje),

— ISO 9001 certifikat ili jednakovrijedan;

grupa 2:

1 upravitelj/zamjenik (sveučilišna razina ili viša nesveučilišna razina) u području zdravstvenih inspekcija i analiza hrane i pića, nadopunjena s barem 3 godine stručnog iskustva u području.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku
Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

za grupu 1: odobrenje u skladu s belgijskim Zakonom o dobrobiti na radnom mjestu (glava II., poglavlje III.);

za grupu 2: akreditacija u skladu s normama EN ISO/IEC 17020 i EN ISO/IEC 17025.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/12/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/01/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može nazočiti 1 valjano ovlašteni predstavnik po ponuditelju (uz predočenje putovnice ili osobne iskaznice). Ponuditelji koji žele prisustvovati dužni su o tome pisanim putem obavijestiti Odjel OIB.02.002 Javna nabava (vidjeti detalje o adresi navedene u točki I.1.) najkasnije 2 radna dana prije otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

36 mjeseci nakon dodjele ugovora.

VI.3)Dodatni podaci:

1) Upute i dodatni dokumenti (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na sljedećoj internetskoj adresi: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063

Zainteresirane se strane pozivaju na registraciju preko internetske stranice. O bilo kojim promjenama ovog poziva na nadmetanje, bit će obaviješteni preko mrežnog sustava javne nabave. Stranke koje nisu registrirane na stranici trebaju je redovito posjećivati. Komisija nije odgovorna u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na toj mrežnoj stranici.

Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Dodatne informacije o uvjetima ugovora, obnavljanjima ugovora, uvjetima sudjelovanja, najmanjim traženim razinama sposobnosti, ukupnom procijenjenom opsegu ugovora itd. mogu se pronaći u uputama dostupnim na prethodno navedenoj mrežnoj stranici. Neće se objavljivati papirnata inačica. Ovlašten instrumentom „EMAS” od 2005., OIB usvaja ekološki prihvatljiva načela. EMAS je sustav upravljanja okolišem i program revizije, dobrovoljni instrument EU-a koji organizacije primjenjuju kako bi unaprijedile svoju učinkovitost na području okoliša.

2) Posjet lokaciji/informativni sastanak: opcionalan posjet lokaciji održat će se 6.12.2017 (9:00).

3) U razdoblju od 3 godine nakon zaključivanja prvotnog ugovora, javni će naručitelj moći koristiti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na nadmetanje za nove usluge koje uključuju ponavljanje sličnih usluga dodijeljenih strani s kojom je javni naručitelj sklopio ovaj ugovor.

4) Za daljnje informacije o sudjelovanju u pozivu na nadmetanje i o redoslijedu postupaka javne nabave Ureda za infrastrukturu i logistiku pogledajte „Vodič za ponuditelje” i brošuru „Poslovanje s Europskom komisijom”, dostupne putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/11/2017