Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 465156-2017

22/11/2017    S224

België-Brussel: Diensten inzake veiligheids-, gezondheids- en welzijnscontrole op de werkplek en gezondheidsinspecties en -analyses van levensmiddelen

2017/S 224-465156

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake veiligheids-, gezondheids- en welzijnscontrole op de werkplek en gezondheidsinspecties en -analyses van levensmiddelen.

Referentienummer: OIB.02/PO/2017/055/782.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige opdracht beoogt de sluiting van 2 raamovereenkomsten voor inspectie- en controlediensten op de volgende gebieden: inspectie en controle van elementen inzake veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers; gezondheidsinspecties en -analyses van de voedingswaren en dranken die worden bereid en/of verspreid in restaurants, selfservices, cafetaria's, crèches, kinderdagverblijven en automaten. Al deze diensten moeten worden verleend in de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese Commissie en in de gebouwen die zij zal gebruiken of beheren tijdens de contractuele periode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diensten inzake veiligheids-, gezondheids- en welzijnscontrole op de werkplek in de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese Commissie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000 Meet- en controlediensten
71630000 Technische controle- en testdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diensten inzake regelmatige technische controle, eenmalige technische controles, specifieke en bijkomende diensten betreffende elementen inzake veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers voor alle gebouwen die worden gebruikt door de Europese Commissie in Brussel en omgeving.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: administratieve kredieten van de EU.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diensten inzake gezondheidsinspecties en -analyses van voedingswaren en dranken

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diensten inzake gezondheidsinspecties en -analyses van voedingswaren en dranken die worden bereid en/of verspreid in restaurants, selfservices, cafetaria's, crèches, kinderdagverblijven, het EIC Overijse en automaten in de gebouwen die worden gebruikt en/of beheerd door de Europese Commissie in Brussel en omgeving.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: administratieve kredieten van de EU.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige opdracht en opgesomd in bijlagen 1.1 en 2.1 „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten” bij het bestek.

De inschrijver moet in het bijzonder een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Opgelet: de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen.

Opgelet: in geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet het volgende overleggen:

— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals de passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig;

— een verklaring betreffende de specifieke jaaromzet op het gebied waarop percelen 1 en 2 van onderhavige aankondiging van opdracht betrekking hebben, verwezenlijkt tijdens de laatste 3 boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

om te worden geselecteerd, moet de inschrijver blijk geven van een gemiddelde specifieke jaaromzet over de laatste 3 boekjaren van 2 400 000 EUR/jaar voor perceel 1 en 250 000 EUR/jaar voor perceel 2.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet het volgende overleggen:

perceel 1:

— een verklaring betreffende de gemiddelde personeelsbezitting tijdens de laatste 3 boekjaren, opgesplitst op basis van de verschillende functiecategorieën van het personeel,

— een overzicht van de 5 belangrijkste opdrachten — op het gebied dat valt onder onderhavig perceel en uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar. Dit overzicht moet de oppervlakte van de gecontroleerde gebouwen bevatten, alsook de soorten uitgevoerde controles. Gelieve op te merken dat inschrijvers ervaring moeten aantonen op elk van de gebieden die vallen onder onderhavig perceel,

— een bewijs van de opstelling van een kwaliteitbeheersysteem (certificering ISO 9001 of gelijkwaardig);

perceel 2:

— een bewijs dat de inschrijver beschikt over minstens 1 manager/vertegenwoordiger die zich bezighoudt met de opdracht in het geval van gunning van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

perceel 1:

— De inschrijver moet aantonen dat hij beschikt over 20 personen die deel uitmaken van het technische personeel, waaronder 5 ingenieurs van universitair niveau of hoger niet-universitair niveau.

— De totale oppervlakte die wordt gedekt door de 5 referentieopdrachten over 3 jaar moet minstens gelijk zijn aan 1 000 000 m2 (i.e. 333 000 m2/jaar).

— ISO 9001-certificaat of gelijkwaardig.

perceel 2:

1 manager/vertegenwoordiger van universitair of hoger niet-universitair niveau op het gebied van gezondheidsinspecties en -analyses van voedingswaren en dranken, aangevuld door een beroepservaring van minstens 3 jaar op het gebied.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

voor perceel 1: erkenning in overeenstemming met de Belgische codex over het welzijn op het werk (titel II, hoofdstuk III);

voor perceel 2: accreditatie conform de normen EN ISO/IEC 17020 en EN ISO/IEC 17025.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/12/2017
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel (OIB), bâtiment CSM1, Sint-Michielswarande 23 (ingang via Pater De Dekenstraat 23), 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (op verplicht vertoon van een paspoort of een identiteitskaart). Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten de eenheid OIB.02.002 Overheidsopdrachten uiterlijk 2 werkdagen vóór de openingssessie schriftelijk (zie in I.1 vermelde gegevens) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

36 maanden na de gunning.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De website wordt regelmatig geüpdatet; het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.

Aanvullende inlichtingen over de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.

2) Verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering/informatiebijeenkomst: een facultatief verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering zal plaatsvinden op 6.12.2017 (9:00).

3) Gedurende een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de initiële opdracht kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten die door de aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de contractant van onderhavige opdracht.

4) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Guide des soumissionnaires” („Handleiding voor inschrijvers”) en de brochure „Avoir la Commission européenne comme client” („Zaken doen met de Europese Commissie”) te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2017