Usługi - 465156-2017

22/11/2017    S224

Belgia-Bruksela: Usługi kontroli bezpieczeństwa, higieny, dobrego samopoczucia w miejscu pracy oraz kontroli sanitarnej w postaci inspekcji i analizy środków spożywczych

2017/S 224-465156

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/P001
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi kontroli bezpieczeństwa, higieny, dobrego samopoczucia w miejscu pracy oraz kontroli sanitarnej w postaci inspekcji i analizy środków spożywczych

Numer referencyjny: OIB.02/PO/2017/055/782.
II.1.2)Główny kod CPV
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych o świadczenie usług inspekcji i kontroli w następujących dziedzinach: inspekcja i kontrola elementów bezpieczeństwa, higieny i dobrego samopoczucia pracowników, kontrole sanitarne w postaci inspekcji i analizy żywności i napojów sporządzanych lub dystrybuowanych w restauracjach, barach samoobsługowych, kafeteriach, żłobkach, przedszkolach oraz w dystrybutorach automatycznych. Wszystkie wymienione usługi będą świadczone w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską oraz w budynkach, które będzie ona zajmować lub będzie nimi zarządzała w okresie obowiązywania umowy w regionie stołecznym Brukseli i okolicach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi w zakresie kontroli bezpieczeństwa, higieny i dobrego samopoczucia w miejscu pracy w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską w Brukseli

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Stołeczny Brukseli i okolice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Regularne usługi kontroli technicznej, jednorazowe kontrole techniczne, usługi szczegółowe i dodatkowe dotyczące elementów bezpieczeństwa, higieny i dobrego samopoczucia pracowników we wszystkich budynkach zajmowanych przez Komisję Europejską w Brukseli i okolicach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: środki administracyjne UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi kontroli sanitarnych w postaci inspekcji i analizy żywności i napojów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Region Stołeczny Brukseli i okolice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi kontroli sanitarnych w postaci inspekcji i analizy żywności oraz napojów sporządzanych lub dystrybuowanych w restauracjach, barach samoobsługowych, kafeteriach, żłobkach, przedszkolach, CIE w Overijse i dystrybutorach automatycznych mieszczących się w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską w Brukseli i okolicach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: środki administracyjne UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent załączy do swojej oferty wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku 1.1 i 2.1 dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.

Oferent powinien załączyć w szczególności opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.

Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,

— oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z dziedziną objętą częściami 1 i 2 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu uzyskanym w okresie ostatnich 3 lat obrotowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać uzyskanie średnich szczegółowych rocznych obrotów w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości co najmniej 2 400 000 EUR rocznie dla części 1 i 250 000 EUR rocznie dla części 2.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

część 1:

— oświadczenie dotyczące średniego zatrudnienia w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych z podziałem na poszczególne kategorie według funkcji pracowników,

— zestawienie 5 najważniejszych zamówień w dziedzinie objętej niniejszą częścią, zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat. Zestawienie powinno uwzględniać wielkość powierzchni budynków poddanych kontrolo oraz rodzaje przeprowadzanych kontroli. Uwaga: oferenci powinni wykazać posiadanie doświadczenia w każdej z dziedzin objętych niniejszą częścią,

— potwierdzenie wdrożenia systemu zarządzania jakością (certyfikacja ISO 9001 lub równoważna);

część 2:

— dowód, że oferent dysponuje co najmniej 1 kierownikiem/zastępcą, który zostanie przypisany do umowy w przypadku udzielenia zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

część 1:

— oferent musi wykazać, że dysponuje 20 osobami należącymi do jego personelu technicznego, w tym 5 inżynierami z wykształceniem uniwersyteckim lub wyższym nieuniwersyteckim,

— całkowita powierzchnia objęta 5 zamówieniami referencyjnymi w okresie 3 lat powinna wynosić co najmniej 1 000 000 m2 (czyli 333 000 m2/rok),

— certyfikat ISO 9001 lub równoważny;

część 2:

1 kierownik/zastępca z wykształceniem uniwersyteckim lub wyższym nieuniwersyteckim w dziedzinie kontroli sanitarnych w postaci inspekcji i analizy żywności i napojów, uzupełnionym co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w przedmiotowej dziedzinie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

część 1: zezwolenie zgodnie z belgijskim kodeksem dobrego samopoczucia w pracy (tytuł II, rozdział III);

część 2: akredytacja według norm EN ISO/IEC 17020 i EN ISO/IEC 17025.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2017
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci wyrażający wolę uczestnictwa powinni o tym poinformować pisemnie dział OIB.02.002 – Zamówienia Publiczne (zob. dane kontaktowe podane w pkt I.1) najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063

Zainteresowane strony zaprasza się do zarejestrowania się w witrynie internetowej. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.

2) Wizyta w terenie/spotkanie informacyjne: obowiązkowa wizyta na miejscu wykonania odbędzie się 6.12.2017 (9:00).

3) Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

4) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017