Servicii - 465156-2017

22/11/2017    S224

Belgia-Bruxelles: Servicii de control al securității, igienei și bunăstării la locul de muncă și controale sanitare de inspectare și de analiză a produselor alimentare

2017/S 224-465156

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de control al securității, igienei și bunăstării la locul de muncă și controale sanitare de inspectare și de analiză a produselor alimentare.

Număr de referinţă: OIB.02/PO/2017/055/782.
II.1.2)Cod CPV principal
71600000 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această procedură de achiziții publice are ca obiect încheierea a 2 contracte-cadru pentru prestarea de servicii de inspecție și de control în următoarele domenii: inspecția și controlul aspectelor legate de siguranța, igiena și bunăstarea angajaților; controale sanitare de inspectare și de analiză a alimentelor și băuturilor produse și/sau distribuite în restaurante, restaurante cu autoservire, cantine, creșe, grădinițe și distribuitoare automate. Aceste servicii vor fi prestate în clădirile ocupate și/sau administrate de Comisia Europeană și în clădirile pe care aceasta ar putea avea nevoie să le ocupe sau să le administreze pe parcursul perioadei contractuale, în Regiunea Bruxelles-Capitală și în împrejurimi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de control al siguranței, igienei și bunăstării la locul de muncă în clădirile ocupate și/sau administrate de Comisia Europeană

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71700000 Servicii de monitorizare şi de control
71630000 Servicii de inspecţie şi testare tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Regiunea Bruxelles și împrejurimi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii privind controale tehnice regulate, controale tehnice punctuale, precum și servicii speciale și suplimentare privind aspectele legate de siguranța, igiena și bunăstarea lucrătorilor, pentru toate clădirile ocupate de Comisia Europeană în Bruxelles și în împrejurimi.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: credite administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii privind controale sanitare de inspectare și de analiză a produselor alimentare și băuturilor

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71700000 Servicii de monitorizare şi de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Regiunea Bruxelles și împrejurimi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii privind controale sanitare de inspectare și de analiză a produselor alimentare și băuturilor preparate și/sau distribuite în restaurante, restaurante cu autoservire, cantine, creșe, grădinițe, Centrul Interinstituțional European din Overijse și distribuitoare automate, pentru clădirile ocupate și/sau administrate de Comisia Europeană în Bruxelles și în împrejurimi.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: credite administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1 „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexele 1.1 și 2.1 „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să anexeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găsește în niciuna dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susține declarația pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului.

NB: în cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și informațiile și documentele justificative pentru fiecare membru în parte.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

ofertantul trebuie să furnizeze:

— o copie a situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimelor 3 exerciții, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente;

— o declarație privind cifra de afaceri anuală specifică domeniului acoperit de loturile 1 și 2 din prezentul anunț de participare, realizată în ultimele 3 exerciții financiare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei cifre de afaceri medii anuale specifice pentru cele 3 exerciții financiare de 2 400 000 EUR/an pentru lotul 1 și de 250 000 EUR/an pentru lotul 2.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

ofertantul trebuie să furnizeze:

lotul 1:

— o declarație privind numărul mediu al efectivelor din ultimele 3 exerciții financiare, împărțite în funcție de diferitele categorii de funcții ale membrilor personalului;

— o listă cu cele mai importante 5 contracte – în domeniul acoperit de acest lot și executate în ultimii 3 ani. Această listă trebuie să includă suprafața clădirilor inspectate, precum și tipurile de controale efectuate. NB: ofertanții vor trebui să furnizeze dovada experienței în fiecare domeniu acoperit de acest lot,

— o dovadă a implementării unui sistem de management al calității (certificare ISO 9001 sau echivalentă);

lotul 2:

— o dovadă că ofertantul dispune de cel puțin 1 manager/adjunct care va fi responsabil pentru contract, în cazul atribuirii contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

lotul 1:

— ofertantul va trebui să demonstreze că dispune de 20 de persoane din rândul membrilor personalului tehnic, dintre care 5 ingineri (studii universitare sau studii neuniversitare superioare);

— suprafața totală acoperită de cele 5 contracte de referință pe parcursul a 3 ani trebuie să fie de cel puțin 1 000 000 m2 (și anume 333 000 m2/an);

— o certificare ISO 9001 sau echivalentă;

lotul 2:

1 manager/adjunct (studii universitare sau studii neuniversitare superioare) în domeniul controalelor sanitare de inspectare și de analiză de alimente și băuturi, completate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniu.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

pentru lotul 1: aprobare conform Codului belgian privind bunăstarea la locul de muncă (titlul II, capitolul III);

pentru lotul 2: acreditare conform normelor EN ISO/IEC 17020 și EN ISO/IEC 17025.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/12/2017
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/01/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant (trebuie prezentat un pașaport sau o carte de identitate). Ofertanții care doresc să participe trebuie să informeze în scris Unitatea OIB.02.002 Achiziții publice (a se vedea detaliile indicate la punctul I.1), cu cel târziu 2 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

36 de luni după atribuire.

VI.3)Informații suplimentare:

1) Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3063

Părțile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitație la licitație. Părțile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această invitație la licitație publicată pe acest site.

Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Informații suplimentare cu privire la condițiile contractuale, reînnoirile contractului, condițiile de participare, nivelurile minime ale capacităților solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menționat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu și audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizații în vederea îmbunătățirii rezultatelor în materie de protecție a mediului.

2) Vizită pe teren/ședință de informare: o vizită pe teren opțională va fi organizată pe 6.12.2017 (9:00).

3) Timp de 3 ani de la încheierea contractului inițial, autoritatea contractantă va putea să utilizeze procedura negociată, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare celor alocate părții căreia i-a fost atribuit prezentul contract de către autoritatea contractantă.

4) Pentru informații suplimentare privind participarea la invitația la licitație și derularea procedurilor de achiziții publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanți” și broșura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/11/2017